วิชาวิทยาศาสตร์

โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เวลา 80 ชั่วโมง  จำนวน 2 หน่วยกิต

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา (ชั่วโมง)

คะแนน

1.

กลไกอัตโนมัติในร่างกายมนุษย์

1.1 ป. 6/1

1.1 ป. 6/2

1.1 ป. 6/3

8.1 ป. 6/1-8

การได้รับสารอาหารในสัดส่วนที่เหมาะสมกับวัย ทำให้ระบบต่าง ๆ ของร่างกายทำงานเป็นปกติ ส่งผลให้ร่างกายเจริญเติบโตอย่างปกติสมวัย

 

10

12

2.

กลุ่มสิ่งมีชีวิตในโลกล้วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

1.2 ป. 6/1

1.2 ป. 6/2

1.2 ป. 6/3

2.1ป. 6/1

2.1 ป. 6/2

2.1 ป. 6/3

8.1 ป. 6/1-8

ระบบนิเวศ ประกอบด้วยกลุ่มของสิ่งมีชีวิตหลากหลายที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสม ทำให้เกิดความสมดุล ถ้าสิ่งมีชีวิตกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งลดจำนวนลงไป หรือเกิดการขาดความสมดุล ทำให้สิ่งมีชีวิตกลุ่มอื่นไม่สามารถอยู่ได้

14

18

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา (ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน

3.

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันล้ำค่า

2.2 ป. 6/1

2.2 ป. 6/2

2.2 ป. 6/3

2.2 ป. 6/4

2.2 ป. 6/5

6.1 ป. 6/3

8.1 ป. 6/1-8

การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างถูกวิธี ทำให้มนุษย์ มีทรัพยากรธรรมชาติไว้ใช้ประโยชน์อย่างเพียงพอ และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพดีอย่างยั่งยืน

12

15

4.

สารและสสารมีคุณสมบัติเฉพาะตัว

3.1 ป. 6/1

3.1 ป. 6/2

3.1 ป. 6/3

3.1 ป. 6/4

3.1 ป. 6/5

3.2 ป. 6/1

3.2 ป. 6/2

3.2 ป. 6/3

8.1 ป. 6/1-8

สารและสสารมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน การเลือกสารและสสารไปใช้ให้เหมาะกับวัตถุประสงค์จะทำให้การใช้สารหรือสสารนั้นเกิดประโยชน์สูงสุด

14

18

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา (ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน

 

5.

พลังงานและไฟฟ้าปัจจัยพื้นฐานของชีวิต

5.1 ป. 6/1

5.1 ป. 6/2

5.1 ป. 6/3

5.1 ป. 6/4

5.1 ป. 6/5

8.1 ป. 6/2, 3, 8

การใช้ไฟฟ้า และการต่อวงจรไฟฟ้าเพื่อการใช้ประโยชน์เฉพาะให้เหมาะสมอย่างระมัดระวัง ทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากไฟฟ้าอย่างประหยัด  ปลอดภัย  และมีประสิทธิภาพ

12

14

 

6.

หินกับโลกความ       สัมพันธ์เมื่อครั้งดึก       ดำบรรพ์

6.1 ป. 6/1

6.1 ป. 6/2

ว 6.1 ป. 6/3

8.1 ป. 6/1-8

ความเข้าใจลักษณะของหินตลอดจนภัยพิบัติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก  ทำให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย

6

8

 

7.

อวกาศและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศ

7.1 ป. 6/1

7.2 ป. 6/1

8.1 ป. 6/1-8

ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในอวกาศและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอวกาศ  ทำให้สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม        

12

15

 

รวมตลอดปี / ภาค

80

100

 

โครงสร้างรายวิชา

 ดาวน์โหลดใบงานวิทย์ ป.๔-๖ ด้านล่างครับ
ċ
ป.๔วิทย์.rar
(4495k)
อํานาจ ภาภักดี,
3 พ.ย. 2553 18:08
ċ
ป.๕วิทย์.rar
(4286k)
อํานาจ ภาภักดี,
3 พ.ย. 2553 18:08
ċ
ป.๖วิทย์.rar
(1539k)
อํานาจ ภาภักดี,
3 พ.ย. 2553 18:08
Comments