Hội khóa 2010

Bia hơi Hải Xồm, 86 Lê Trọng Tấn, Hà Nội

Trường SQCHKT Thông tin - Đồng Đế - Nha Trang


Trường Sỹ quan CHKT Thông tin