Trang chủ

Menu

TRƯỜNG SỸ QUAN CHỈ HUY KỸ THUẬT THÔNG TIN

101 Mai Xuân Thưởng - Đồng Đế - Nha Trang

(tiền thân của trường Đại học THÔNG TIN LIÊN LẠC - thuộc Bộ Quốc phòng)

--------------------

Trang web nội bộ của anh em tiểu đoàn 26, khóa 1986/1987 - 1990

Website:
www.sqtt.vn


 
Dong De - Nha Trang
 

Website của trường: www.tcu.edu.vn

 
https://www.facebook.com/groups/1832226553686944/
 
https://photos.app.goo.gl/KoDo2brM4tqDcMwk7

Trường Sỹ quan CHKT Thông tin