คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักการใชงาน การบํารุงรักษา เครื่องมือทั่วไป (Hand tools) เครื่องมือ
วัดเครื่องมือกลเครื่องมืองานโลหะแผน การรางแบบ (Lay out) งานเลื่อยงานสกัดงานตะไบ งานเจาะงานลับ
คมตัดงานทําเกลียว งานควานฝงหัวสกรูงานย้ําหมุดงานปรับและประกอบ งานเคาะขึ้นรูป งานเชื่อมไฟฟา
เชื่อมแกสรอยตอแบบตางๆ งานวัดและตรวจสอบชิ้นงาน