Dla Rodziców

Struktura organizacyjna roku szkolnego 2018/2019
w Szkole Podstawowej im.mjr. Henryka Dobrzańskiego " Hubala"
 w Jankowej


1.03 września 2018 r.-Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
               Podstawa prawna: - § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

2. 23 - 31 grudnia 2018 r. -  Zimowa przerwa świąteczna.
               Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

3.14 – 27 stycznia 2019 r.  - Ferie zimowe: województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.
               Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 4. 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r. -  Wiosenna przerwa świąteczna
               Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

5. 15. 16.17 kwietnia 2019r. - Egzamin ósmoklasisty
               Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz. 2198).

6. 21 czerwca 2019 r.- Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
               Podstawa prawna:§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

7. Ferie letnie - 22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.
           
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Dodatkowe "Dni wolne"  od zajęć dydaktycznych:

05 października 2018 r.(piątek)

2 listopada 2018 r.(piątek)

21 grudnia 2018 r.( piątek)

30 kwietnia 2019 r. (wtorek)

2  maja 2019 r.(czwartek)


"Dni otwarte"  dla Rodziców  w roku szkolnym 2018/2019

Harmonogram  „DNI OTWARTYCH” w  II półroczu roku szkolnego  2018/2019

31. 01. 2019 r. Zebranie podsumowujące I półrocze

27. 02. 2019 r.(środa)

27. 03. 2019 r.(środa)

24. 04. 2019 r.(środa)

22. 05. 2019 r.(środa)

12. 06. 2019 r.(środa)

Uprzejmie informujemy, że w w/w dniach nauczyciele będą pełnić w szkole dyżur
w godzinach 14:00 – 15:30 i będą do dyspozycji rodzic
ów, jak i uczniów.

STYPENDIUM SZKOLNE 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej   informuje: 

1.   Decyzje w sprawie stypendium szkolnego należy odbierać w dniach od 21 listopada
do 23 listopada 2018r  w pokoju Nr 2.

2.   Faktury należy składać w dniach od 21 listopada do 23 listopada 2018r w pokoju Nr 2.

3.   Wypłata stypendium od 28 listopada do 30 listopada 2018r (pod warunkiem rozliczenia się
z faktur).


Podsumowanie pracy  i osiągnięć uczniów w  I półroczu
                                          roku szklonego 2017/2018


        Dnia 1 lutego 2018 roku  odbyło się  zebranie z rodzicami,  podsumowujące osiągnięcia uczniów w I półroczu. Podczas zebrania ogólnego rodzice uczestniczyli w  bardzo interesującej prelekcji prowadzonej przez psychologa,  panią Katarzynę Pytko z Krakowskiego Ośrodka Uzależnień w Krakowie. Pani Kasia przedstawiła rodzicom obszerne i jakże  ważne zagadnienie na temat: „  Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych – jak uchronić moje dziecko- ? uzależnienie od Internetu, gier komputerowych i telefonu komórkowego”. 
 Rodzice z zainteresowaniem wysłuchali zagadnień dotyczących poruszanej tematyki, a przede wszystkim zapoznali się zagrożeniem wynikającym z nadużywania w/w mediów przez dziecko, symptomami na które należy zwrócić uwagę w zachowaniu dziecka oraz  jak chronić i pomagać naszym dzieciom. Spotkanie pani  psycholog z rodzicami poprzedziły warsztaty  prowadzone z uczniami w kasach IV – VI  dotyczącego tego samego tematu. 
 Dlatego prosimy rodziców-   rozmawiajcie ze swoimi dziećmi, a zapewne nie będzie zagrażać im uzależnienie. 
 Ponadto dyrektor szkoły:  
1)dokonała  krótkiej charakterystyki pracy szkoły,  wymieniła uczniów wyróżnionych w nauce i zachowaniu w pierwszym półroczu oraz uczniów ze 100% frekwencją, 
2)poruszyła sprawy wychowawcze dotyczące kultury osobistej  uczniów, stroju ucznia obowiązującego
w szkole, używanie wulgaryzmów
  i  korzystanie z  telefonów komórkowych  na terenie szkoły, 
3) podała  plan n zajęć w czasie ferii zimowych,                                         
4)podziękowała rodzicom za współpracę i   zaangażowanie w pomoc w organizowaniu uroczystości  klasowych i szkolnych.

Po zebraniu ogólnym  rodzice udali się do sal  lekcyjnych na spotkania klasowe i indywidualne z wychowawcami  i nauczycielami.   


STYPENDIUM SZKOLNE 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej   informuje: 

1.Decyzje w sprawie stypendium szkolnego należy   odbierać w dniach od 24 listopada do 30 listopada 2017 w pokoju Nr 2

2.Faktury należy składać w dniach od 24 listopada do 30 listopada 2017 w pokoju Nr 2

3.Wypłata stypendium od 8 grudnia do 13 grudnia 2017 (pod warunkiem rozliczenia się z faktur)


  Zebranie z rodzicami.

26.września 2017 roku odbyło się zebranie rodziców .

Rodzice zapoznani zostali z;

 -Organizacją nowego roku szkolnego,
-Ze zmianami w prawie oświatowym i prawie szkolnym,
- Wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanych programów nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych, warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej oraz warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
 - ofertą zajęć  pozalekcyjnych w nowym  roku szkolnym, 
- ofertą  ubezpieczenia grupowego uczniów,

- realizacją programów i projektów w szkole,

Ponadto dokonano wyboru przedstawicieli rodziców do rady rodziców (trójka klasowa).


Dni wolne od zajęć dydaktycznych
            w roku szkolnym 2017/2018

Poniżej zestawienie wszystkich dni wolnych w bieżącym roku szkolnym z uwzględnieniem dni dodatkowych:

1 listopada 2017r. - Wszystkich Świętych

2 i 3 listopada 2017r. - bezpieczny powrót do domu (dodatkowe)

25 - 29 grudnia 2017r. - zimowa przerwa świąteczna

1 stycznia 2018r. - Nowy Rok

12 - 25 lutego 2018r. - Ferie zimowe

29 marca - 3 kwietnia 2018r. - Wiosenna przerwa świąteczna

30 kwietnia 2018r. - Święto Patrona Szkoły( dodatkowy)

1 maja 2018r. - Międzynarodowe Święto Pracy

2 maja 2018r. - Dzień Flagi (dodatkowy)

3 maja 2018r. - Święto Konstytucji 3 Maja

4 maja 2018r. - piątek po 3 maja (dodatkowy)

31 maja 2018r. - Boże Ciało

01 czerwca 2018r.- piątek po Bożym Ciele (dodatkowy)

08 czerwca 2018r.- piątek, Odpust parafialny( dodatkowy)

20 czerwca 2018r. - robimy porządki po całorocznej pracy (świadectwa, arkusze  

                               ocen, książki do biblioteki, itd.) (dodatkowy)

 W dodatkowych dniach wolnych szkoła zapewnia uczniom opiekę świetlicową, lecz nie odbywają się zajęcia lekcyjne.

 

pozytywna opinia Rady Pedagogicznej w dniu 13 września 2017
pozytywna
 opinia Rady Rodziców w dniu 26 września 2017
pozytywna
 opinia Samorządu Uczniowskiego w dniu 29 września 2017
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej informuje:

Odbiór decyzji w sprawie stypendium szkolnego oraz rozliczenie z faktur odbędzie się w dniach od 30 listopada do 3 grudnia 2015 w pokoju nr 2.

Wypłata stypendium szkolnego odbędzie się w dniach 9-15 grudnia 2015 r.Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej informuje że przyjmuje wnioski o przyznanie dożywiania na miesiące od stycznia do czerwca 2016 r.
Termin składania kompletnych wniosków:
23 listopada 2015 – 15 grudnia 2015 r.


        Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o przyznanie dożywiania dzieci w szkole

 • Kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy (rodzica) (przy pierwszorazowym wniosku)            
 • Zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.
 • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
 • Zaświadczenie z ZUS / KRUS o otrzymywanych świadczeniach lub odcinek renty / emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
 • Odcinek potwierdzający opłacanie składek KRUS za IV kwartał 2015 r.
 • Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o kwocie pobieranego zasiłku dla bezrobotnych - netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.
 • Oświadczenie o kwocie pobranych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, np. dodatek mieszkaniowy, świadczenie opiekuńcze, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek stały itp.
 • Oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów.
 • Oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego.
 • Dowód ubezpieczenia (rodzinna książeczka ubezpieczeniowa itp.)
 • Druki oświadczeń (do wypełnienia bądź wcześniejszego pobrania w Ośrodku Pomocy Społecznej)

                                          NIEKOMPLETNE  WNIOSKI  NIE  BĘDĄ  PRZYJMOWANE


   KOCHANI RODZICE.

     Bardzo prosimy o przypomnienie swoim pociechom, aby aktywnie włączyli się w akcje prowadzone w szkole:

    " I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM";
    "GÓRA GROSZA";
    "PUSZKOWY BIZNES";
    "ZBIERAJĄC ZAKRĘTKI POMAGAMY CHORYM DZIECIOM".

                                                     Bezpieczne dziecko w sieci

               Internet czyli ogólnoświatowa sieć komputerowa stwarza wiele nowych możliwości, szans i korzyści, jednak jej niewłaściwe i nieodpowiednie wykorzystanie może nieść ze sobą szereg zagrożeń. Szczególnie dzieci są                   narażone  na różne niebezpieczeństwa. 

              Zagrożenia

- nękanie w Internecie,

- uzależnienie od Internetu,

- szkodliwość dla zdrowia,

- koszty połączenia z Internetem,

- uszkodzenie sprzętu, wirusy,

- problemy psychospołeczne (uzależnienie od sieci, zaburzenia relacji interpersonalnych),

- kontakt ze szkodliwymi treściami: pornografią, przemocą, wulgarnością, hazardem, używkami i nienawiścią,

- nieświadome udostępnianie danych.

    Należy uczyć takiego posługiwania się komputerem i Internetem, by nie zagrażał on zdrowiu człowieka i kontaktom międzyludzkim.

           W naszej szkole  na lekcjach informatyki uczniowie  dowiadują się jakie Internet niesie korzyści , ale i również jakie może stanowić zagrożenie dla dziecka i jego rodziny. Uczniowie poznają zasady bezpiecznego korzystania z sieci. Omawiany jest również problem uzależnienia od komputera i metody radzenia sobie z objawami uzależnienia oraz sposoby radzenia sobie z cyberprzemocą.

        W naszej szkole zarówno na lekcjach informatyki  dziecko nigdy nie pozostaje „sam na sam” z komputerem. Czuwamy nad bezpieczeństwem uczniów pracujących przy komputerach. Wspomagają nas programy antywirusowe oraz program Opiekun Ucznia.

   Aby uchronić dziecko w domu przed nieodpowiednim wpływem Internetu, rodzice powinni stosować zasadę               „najpierw obowiązki, potem komputer” oraz

§  częściej zapraszać do domu koleżanki i kolegów dziecka,

§  nakłaniać dziecko do aktywnego poznawania otaczającego go świata poprzez udział w zabawach, grach na świeżym powietrzu i wycieczkach,

§  nie pozostawiać dziecka samego sobie. 

             Jeśli twoje dziecko:

        Odwiedza niebezpieczne strony internetowe

        Otrzymuje niepokojące zdjęcia, wiadomości

        Podało swoje dane znajomym z Internetu

        Zbyt dużo czasu spędza przy komputerze

           A ty nie wiesz, jak z nim o tym porozmawiać, co zrobić – przeczytaj porady  dla rodziców na: helpline.org.pl ,                   tel. 0 800 100 100

             Przydatne adresy:

 www.sieciaki.pl

 www.dzieckowsieci.pl

 www.dyzurnet.pl

 www.kidprotect.pl

 www.fdn.pl

 www.niebieskalinia.pl

 www.cert.pl  

                                                                        /Opracowano  na bazie materiałów opublikowanych w Internecie/


                                                      Zarządzenie nr 4/2014/2015                                                                                          

                                        Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jankowej                                                                                                   

z dnia 20.09.2014roku

w sprawie ustalenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2014/2015

 Na podstawie art. 39 ust.1  Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz.U. z 2004 r, Nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami) oraz &3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej   z dnia 5 października 2010r., zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 186, poz.1245), w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami ), zarządzam co następuje:

&1

    

Po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego, ustalam w roku szkolnym  2014/2015 dodatkowe  dni wolne od zajęć dydaktyczno -wychowawczych w dniach:                                                                                10 listopada (poniedziałek)  

   2 stycznia (piątek)

   5 stycznia (poniedziałek)

   1 kwietnia (środa) sprawdzian szóstoklasisty

   5 czerwca (piątek) po Bożym Ciele

   12 czerwca (piątek) odpust

&2

W dniach o których wyżej mowa, szkoła ma obowiązek zorganizowania dla uczniów zajęć wychowawczo-opiekuńczych.

&3

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 września 2014 roku.

 

                                                                                                          Dyrektor szkoły

                                                                                                             Alicja RodakCZYTANIE DZIECKU


     Któż z nas nie pragnie, aby nasze dzieci wyrosły na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi?

     Powstaje pytanie: Jak to osiągnąć? Jest na to sposób. Czytajmy dzieciom już od najmłodszych lat!

                                                                                                                       

 

   Codzienne głośne czytanie dziecku:

      - rozwija jego umiejętności językowe, wzbogaca słownictwo,

        - stymuluje rozwój mózgu – poprawia koncentrację, rozwija pamięć i wyobraźnię,

      - poszerza wiedzę, rozbudza ciekawość świata,

      -  uczy wartości etycznych, stanowiąc pomoc w trudnej sztuce wychowania,

      -  wzmacnia poczucie własnej wartości,

      - pogłębia więź pomiędzy dzieckiem a rodzicem,

      - skłania do refleksji i uśmiechu,

      - stanowi alternatywę dla telewizji czy komputera, będąc równie atrakcyjną formą spędzania czasu wolnego,

       kształtuje pozytywny nawyk czytania.

 

Poprzez kontakt z książką, już od najmłodszych lat, dzieci rozwijają się bardziej harmonijnie w każdej dziedzinie życia. Głośne czytanie jest niezbędne dla prawidłowego rozwoju emocjonalnego, psychicznego, intelektualnego i społecznego naszych pociech. Nie tylko uczy, ale także przynosi wielką radość i pozostawia bezcenne wspomnienia. Warto wiedzieć, że wspólne odkrywanie świata ukrytego w słowach przynosi korzyści na każdym etapie rozwoju dziecka.


Czytanie powinno się dziecku zawsze kojarzyć z radością i przyjemnością, nigdy z przymusem, karą czy nudą.


 Do czytania dziecku wybierajmy odpowiednie książki:

     - ciekawe dla dziecka;

     - napisane lub tłumaczone poprawną i ładną polszczyzną;

     - uczące racjonalnego myślenia;

     - niosące przesłanie szacunku wobec dziecka, ludzi, zwierząt, prawa;

     - promujące pozytywne wzorce postępowania;

     - dostosowane do wrażliwości dziecka - nie wzbudzające lęków;

     - unikające stereotypów kulturowych związanych z rasą, płcią itp.

     - budujące pozytywny stosunek do świata i wiarę w siebie.

 

Czytanie dziecku to bez wątpienia najlepsza inwestycja w przyszłość.


10 porad dla rodziców dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci 

    1. Odkrywaj Internet razem z dzieckiem.

    Bądź pierwszą osobą, która zapozna dziecko z Internetem. Odkrywajcie wspólnie jego zasoby. Spróbujcie znaleźć strony, które mogą zainteresować Wasze pociechy, a następnie zróbcie listę przyjaznych im stron (pomocny będzie edukacyjny serwis internetowy – www.sieciaki.pl). Jeśli Wasze dziecko sprawniej niż Wy porusza się po Sieci, nie zrażajcie się – poproście, by było Waszym przewodnikiem po wirtualnym świecie.

 

    2. Naucz dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa w Internecie.

    Uczul dziecko na niebezpieczeństwa związane z nawiązywaniem nowych znajomości w Internecie. Podkreśl, że nie można ufać osobom poznanym w Sieci, ani też wierzyć we wszystko co o sobie mówią. Ostrzeż dziecko przed ludźmi, którzy mogą chcieć zrobić im krzywdę. Rozmawiaj z dzieckiem o zagrożeniach czyhających w Internecie i sposobach ich unikania.

 

    3. Rozmawiaj z dziećmi o ryzyku umawiania się na spotkania z osobami poznanymi w Sieci.

    Dorośli powinni zrozumieć, że dzięki Internetowi dzieci mogą nawiązywać przyjaźnie. Jednakże spotykanie się z nieznajomymi poznanymi w Sieci może okazać się bardzo niebezpieczne. Dzieci muszą mieć świadomość, że mogą spotykać się z nieznajomymi wyłącznie po uzyskanej zgodzie rodziców i zawsze w towarzystwie dorosłych.

 

    4. Naucz swoje dziecko ostrożności przy podawaniu swoich prywatnych danych.

    Dostęp do wielu stron internetowych przeznaczonych dla najmłodszych wymaga podania prywatnych danych. Ważne jest, aby dziecko wiedziało, że podając takie informacje, zawsze musi zapytać o zgodę swoich rodziców. Dziecko powinno zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństw, jakie może przynieść podanie swoich danych osobowych. Ustal z nim, żeby nigdy nie podawało przypadkowym osobom swojego imienia, nazwiska, adresu i numeru telefonu.

 

    5. Naucz dziecko krytycznego podejścia do informacji przeczytanych w Sieci.

    Wiele dzieci używa Internetu w celu rozwinięcia swoich zainteresowań i rozszerzenia wiedzy potrzebnej w szkole. Mali internauci powinni być jednak świadomi, że nie wszystkie znalezione w Sieci informacje są wiarygodne. Naucz dziecko, że trzeba weryfikować znalezione w Internecie treści, korzystając z innych dostępnych źródeł (encyklopedie, książki, słowniki).

 

    6. Bądź wyrozumiały dla swojego dziecka.

    Często zdarza się, że dzieci przypadkowo znajdują się na stronach adresowanych do dorosłych. Bywa, że w obawie przed karą, boją się do tego przyznać. Ważne jest, żeby dziecko Ci ufało i mówiło o tego typu sytuacjach; by wiedziało, że zawsze kiedy poczuje się niezręcznie, coś je zawstydzi lub przestraszy, może się do Ciebie zwrócić.

 

    7. Zgłaszaj nielegalne i szkodliwe treści.

    Wszyscy musimy wziąć odpowiedzialność za niewłaściwe czy nielegalne treści w Internecie. Nasze działania w tym względzie pomogą likwidować np. zjawisko pornografii dziecięcej szerzące się przy użyciu stron internetowych, chatów, e-maila itp. Nielegalne treści można zgłaszać na policję .

 

    8. Zapoznaj dziecko z NETYKIETĄ - Kodeksem Dobrego Zachowania w Internecie.

    Przypominaj dzieciom o zasadach dobrego wychowania. W każdej dziedzinie naszego życia, podobnie więc w Internecie obowiązują takie reguły: powinno się być miłym, używać odpowiedniego słownictwa itp. (zasady Netykiety znajdziesz na stronie www.sieciaki.pl) Twoje dzieci powinny je poznać (nie wolno czytać nie swoich e-maili, kopiować zastrzeżonych materiałów, itp.).

 

    9. Poznaj sposoby korzystania z Internetu przez Twoje dziecko.

    Przyjrzyj się, jak Twoje dziecko korzysta z Internetu, jakie strony lubi oglądać i jak zachowuje się w Sieci. Staraj się poznać znajomych, z którymi dziecko koresponduje za pośrednictwem Internetu. Ustalcie zasady korzystania z Sieci (wzory Umów Rodzic-Dziecko znajdziesz na stronie www.dzieckowsieci.pl) oraz sposoby postępowania w razie nietypowych sytuacji.

 

    10. Pamiętaj, że pozytywne strony Internetu przeważają nad jego negatywnymi stronami.

    Internet jest doskonałym źródłem wiedzy, jak również dostarczycielem rozrywki. Pozwól swojemu dziecku w świadomy i bezpieczny sposób w pełni korzystać z oferowanego przez Sieć bogactwa.

                                                                                    

Comments