Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Szkoła Marzeń"

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY „SZKOŁA MARZEŃ” jest organizacją powstałą z inicjatywy grupy nauczycieli
Powiatowego Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Współudział w rozwoju bazy materialnej Szkoły w tworzeniu lepszych warunków do pracy dydaktyczno-wychowawczej.
2. Popularyzacji historii szkoły i kraju.
3. Pomoc w wyrównywaniu szans młodzieży w ich rozwoju i usamodzielnianiu, w tym pomoc materialna uczniom uzdolnionym.
4. Podniesienie poziomu kulturalnego społeczności lokalnej oraz estetyki środowiska.
5. Kształtowanie postaw młodzieży zmierzających do ochrony środowiska i dbałości o zdrowie.
6. Wspieranie działań na rzecz edukacji szkolnej i intelektualnej młodzieży oraz działań w dziedzinie przedsiębiorczości.
7. Rozwijanie twórczości i kreatywności młodzieży.
8. Działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji, niezbędnej dla rozwoju społeczeństwa.
9. Wspieranie i edukacja rodzin dotkniętych niepełnosprawnością lub zagrożonych patologią.
10. Upowszechnianie działań wszechstronnego rozwoju, edukacji, wychowania i promocji oraz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży i dorosłych.
11. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskich obyczajów oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
12. Rozwijanie zdolności sportowych młodzieży szkolnej.