Spr-Stu 01 คำร้องทั่วไป (สำหรับผู้ปกครอง) ดาวน์โหลด Word ดาวน์โหลด Pdf
Spr-Stu 02 คำร้องทั่วไป (สำหรับนักเรียน) ดาวน์โหลด Word ดาวน์โหลด Pdf
Spr-Stu 03 คำร้องขอใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ป.พ.1) ดาวน์โหลด Word ดาวน์โหลด Pdf
Spr-Stu 04 คำร้องขอใบรับรองการเป็นนักเรียน (ป.พ.7) ดาวน์โหลด Word ดาวน์โหลด Pdf
Spr-Stu 05 คำร้องขอใบทรานสคริปต์ (Transcript) ดาวน์โหลด Word ดาวน์โหลด Pdf
Spr-Stu 06 คำร้องขอแก้ไขชื่อ-สกุล ดาวน์โหลด Word ดาวน์โหลด Pdf
Spr-Stu 07 คำร้องขอใบ ปพ. (แทนฉบับเดิมที่สูญหาย) ดาวน์โหลด Word ดาวน์โหลด Pdf
Spr-Stu 08 คำร้องขอพักการเรียน ดาวน์โหลด Word ดาวน์โหลด Pdf
Spr-Stu 09 คำร้องขอย้ายนักเรียน ดาวน์โหลด Word ดาวน์โหลด Pdf
 Spr-Stu 10 คำร้องขอลาออก ดาวน์โหลด Word ดาวน์โหลด Pdf
 Spr-Vat 01 แบบส่งรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด Pdf 
 Spr-Vat 02 ขอมีสิทธิ์สอบ ดาวน์โหลดดาวน์โหลด Pdf
Spr-Vat 03ขอเลื่อนสอบดาวน์โหลดดาวน์โหลด Pdf 
Spr-Vat 04รายงานทุจริตการสอบดาวน์โหลดดาวน์โหลด Pdf 
Spr-Vat 05แบบรายงานผลการแก้ 0,ร,มสดาวน์โหลดดาวน์โหลด Pdf 
Spr-Vat 06แบบขออนุญาตให้ผลการเรียนเป็น "ร"  ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด Pdf 
Spr-Vat 07แบบสำรวจวิชาสำหรับจัดตารางสอบ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด Pdf
Spr-Vat 08 บันทึกข้อความระบุชิ้นงานเพื่อให้ "ร" ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด Pdf 
 Spr-Edu 01ตัวอย่างการออกแบบการเรียนรู้ดาวน์โหลด 
 Spr-Edu 02ข้อมูลการจัดตารางสอนจำแนกตามครู  ดาวน์โหลด 
 Spr-Edu 03ข้อมูลการจัดตารางสอนจำแนกตามรายวิชา ดาวน์โหลด 
 Spr-Edu 04แบบจัดสอนแทน กรณีไปราชการ ดาวน์โหลด 
 Spr-Edu 05แบบขอนำนักเรียนไปทำกิจกรรม  ดาวน์โหลด 
 Spr-Edu 06แบบขออนุญาตหยุดเรียน  ดาวน์โหลด 
 Spr-Edu 07แบบวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานนักเรียนเป็นรายบุคคล  ดาวน์โหลด 
 Spr-Edu 08แบบประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคล  ดาวน์โหลด 
 Spr-Edu 09แบบฟอร์มขออนุญาตโรเนียว   ดาวน์โหลด
 Spr-Edu 10แบบบันทึกการส่งข้อสอบ ดาวน์โหลด
 Spr-Edu 11แบบบันทึกเวลาเรียน ปีการศึกษา 2561  ดาวน์โหลด
 Spr-Edu 12ใบปะหน้าซองข้อสอบ   ดาวน์โหลด 
 Spr-Edu 13แบบบันทึกการนิเทศการสอน  ดาวน์โหลด
 Spr-in 01ข้อมูลครูเข้ารับการอบรม/ประชุม/สัมมนาดาวน์โหลด word  ดาวน์โหลด Pdf
 Spr-in 02ทะเบียนสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน ดาวน์โหลด word    ดาวน์โหลด Pdf 
 Spr-in 03แบบสรุปผลการแข่งขันของนักเรียน ดาวน์โหลด word   ดาวน์โหลด Pdf
 Spr-in 04ข้อมูลครูเป็นวิทยากรดาวน์โหลด word  ดาวน์โหลด Pdf
 Spr-in 05ข้อมูลครูที่ได้รับรางวัลดาวน์โหลด word  ดาวน์โหลด Pdf
 Spr-in 06ตัวอย่างการเขียนรายงานสรุปการไปอบรม ดาวน์โหลด word 
 Spr-Re-01 แบบฟอร์มการเขียนงานวิจัยในชั้นเรียน ดาวน์โหลด word
 Spr-plan 01 SAR รายบุคคล 
Spr-plan 02แบบฟอร์มขออนุญาตใช้แผนจัดการเรียนรู้ ดาวน์โหลด 
Spr-plan 03แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ดาวน์โหลด 
Spr-plan 04ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ ดาวน์โหลด
 Spr-plan 05 ฟอร์ม รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ดาวน์โหลด 
 Spr-plan 06 ตัวอย่างการเขียนรายงานการใช้แผน  ดาวน์โหลด 
 Spr-plan 07 ตัวอย่างการเขียนรายงานการใช้หลักสูตร  ดาวน์โหลด 
1  แบบรายงานผลกิจกรรมชุมนุมดาวน์โหลด 
2 รายชื่อชุมนุมดาวน์โหลด 
3 แบบแจ้งชื่อนักเรียน "มผ"ดาวน์โหลด 
 1แบบรายงานกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ดาวน์โหลด 
 2คู่มือการบริหารจัดการเวลาเรียน "ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
ดาวน์โหลด
 3 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
ดาวน์โหลด https://sites.google.com/site/spracademic/chumnum-1


https://drive.google.com/open?id=1yfq_oKQ5kpl8VMKRxS1KP0mSmZ300Ghi

https://drive.google.com/open?id=1NhkiR55qGjiUo8EMtZ9Hw3afWXTRqiTb

https://drive.google.com/open?id=132SmcPXId1GzMEtnP2KjsC9Gl6BzPtSj
อัปเดต 08/11/2561

https://sites.google.com/site/spracademic/fxrm-wichakar/course%20syllabus%20term%202.61.doc?attredirects=0&d=1


  • เจ้าภาพพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 67 วันอาทิตย์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนสายปัญญารังสิตได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ...
    ส่ง 11 ก.พ. 2561 23:56 โดย ทศพล ปิจจวงค์
  • สอบ O-Net ม.3 การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 สนามสอบโรงเรียนสายปัญญารังสิต มีจำนวนนักเรียนช ...
    ส่ง 5 ก.พ. 2561 01:30 โดย ทศพล ปิจจวงค์
  • Open House 2018 "เปิดบ้านนิทรรศการทางวิชาการ"วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 ฝ่ายงานวิชาการโรงเรียนสายปัญญารังสิต จัดกิจกรรม "SPR Open House 2018"เปิดบ้านนิทรรศการทางว ...
    ส่ง 4 ก.พ. 2561 08:04 โดย ทศพล ปิจจวงค์
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »