Pozemek č. 519 a Nadace AgricolaKAUZA PRODEJ POZEMKU č. 519 v Krásném Jezu.

V průběhu zasedání zastupitelstva 11.4.2017 vyšla najevo zcela zásadní informace. 
Chystá se prodej pozemku č. 519 v Krásném Jezu.

Tento pozemek je majetkem Nadace Georgia Agricoly, region Slavkovský les, na kterou byl bezúplatně převeden městem Bečov nad Teplou.
 
K nikomu z Krásného Jezu se nedostaly žádné informace o plánovaném využití pozemku. Vzhledem ke zkušenostem z Horního Slavkova se řada z nás obává, že cílem je těžba. To by mělo fatální následky pro všechny obyvatele.

Město Bečov je jedním ze zřizovatelů nadace!!!Jedná se o pozemek v těsné blízkosti obydledné části Krásného Jezu.


Důvody, které vzbuzují obavy:
  • Na Nadaci Agricola byly již dříve převedeny pozemky v Horním Slavkově. Nadace je prodala těžební společnosti. Ta zda naplánovala a připravila těžbu lithia. Těžba zcela zásadně ovlivní tamní obyvatele.Všechny přípravy proběhly velmi tiše a občané se to dozvěděli až ve chvíli, kdy bylo vše hotovo. Více o Nadaci ke stažení v příloze tohoto článku.
  • Informace o chystaném prodeji pozemku v Krásném Jezu se k nám dostaly více méně náhodou, a to těsně před zásadním hlasování. Zvláště "zajímavá" ja skutečnost, že možnost prodeje se objevila v zápisu ze zasedání správní rady Nadace již 23.6.2016 a představitelé města Bečov o  tom nikoho v Jezu neinformovali.  
Známkou toho, že se chystá prodej, byly i kroky Nadace, kdy byly dány výpovědi z nájmu osobám, které měly části pozemku v pronájmu.

Je tedy zřejmé, že zde probíhají podezřele "tiché" přípravy prodeje. Jako obyvatelé Krásného Jezu máme oprávněné obavy z toho, že se situace vyvine stejně jako v Horním Slavkově.
  • Vzhledem k celkové situaci v naší oblasti máme obavu, že pravděpodobným cílem je blíže neurčená těžba.

Jako obyvatelé Krásného Jezu nemáme mnoho možností, jak situaci ovlivnit. 

Rozhodli jsme se prostřednictvím Petice oslovit vedení města Bečov a představitele nadace. K dnešnímu dni se k petici pojilo 40 obyvatelů Krásného Jezu. 

Text Petice

PETICE

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

„za zabránění prodeje pozemku č. 519 v Krásném Jezu

My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme město Bečov nad Teplou, aby prostřednictvím svých volených představitelů a orgánů podniklo veškeré možné kroky, které budou směřovat k tomu, aby Nadace Georgia Agricoly, region Slavkovský les (dále Nadace) neprodala pozemek č. 519 v katastrálním území Krásný Jez a ani jiným způsobem nepřevedla vlastnická práva k němu.

Město Bečov nad Teplou je jedním ze zřizovatelů nadace. Je v nejlepším zájmu jeho občanů, ale i Nadace samotné, aby k výše uvedenému prodeji nedošlo.

Současně žádáme Nadaci jako celek i jednotlivé členy správní rady, aby nebyl prodán, ani jiným způsobem převeden.

Jako zdůvodnění uvádíme:

1)      Prodej, například Sokolovské uhelné a.s., povede s největší pravděpodobností k následné těžbě v bezprostřední blízkosti obydleného území osady Krásný Jez, čímž nutně dojde ke katastrofálnímu snížení kvality života všech místních obyvatel.

2)      Prodej pozemku s následnou těžbou je zcela v rozporu s účelem, pro který byla Nadace založena, zvláště s bodem „ochrana dochovaných montánních památek i mineralogicko - geologických lokalit před devastací průmyslovou a zemědělskou v širokém Hornoslavkovsko - krásensko - čisteckém revíru“.

3)      Prodej pozemku má být vzhledem k předpokládané budoucí těžbě uskutečněn za ekonomicky nápadně nevýhodných podmínek.

Děkujeme.

Petiční výbor:

Ladislav Kovařík, Mgr. Jiří Kopárek, Patrik Mikoláš, Monika Žaliová, Dagmar Šádková, Ladislav Štipl

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:

kterýkoliv člen petičního výboru.

Podřízené stránky (1): Poslední kroky a opatření
ą
Jez Krásný,
17. 4. 2017 14:13
ą
Jez Krásný,
17. 4. 2017 14:13
ą
Jez Krásný,
17. 4. 2017 14:13
Comments