Pozemek p.č. 746/9 - kaliště

ZÁPIS ZE SCHŮZKY SE STAROSTKOU MĚSTA

Datum a čas konání: 22. 9. 2017 od 17,00

Místo konání: Radnice města Bečova

Přítomni:       starostka města Oĺga Haláková, místostarostové

za spolek Krásný Jez, z.s. - p. Kovařík, p.Štípl, pí.Šádková,

1)      KALIŠTĚ VÝVOJ – na zastupitelstvu dne 11. 9. 17 bylo konstatováno, že jednání s H. Slavkovem ohledně směny pozemků mezi městy se nezdařili z důvodu nereálných požadavků H. Slavkova a že pozemek již H. Slavkov pronajal soukromé osobě k rekreačním účelům.

Následně spolek Krásný Jez, z.s. inicioval jednání se starostou města H. Slavkov panem Terekem, který nám sdělil, že pozemek kaliště ještě pronajatý není, a že ze strany HS není problém o směně s Bečovem jednat dál, ale s nějakým reálným výsledkem v co nejbližší době.

Poté došlo ke schůzce mezi zástupcem spolku KJ, z.s. a jedním z místostarostů s tímto výsledkem:

a)      Pronájem části pozemku kaliště, o který máme zájem městem Bečov

b)      Oddělení této části od zbytku pozemku – geometrický plán na náklady Bečova

c)      Znalecký posudek na tuto část pozemku pro potřeby směny nebo odkupu

d)      Znovu vytipovat pozemky v majetku Bečova, které nabídnou ke směně

e)      Pozemek č. 519 až bude v majetku Bečova, do směny zahrnovat nechtějí ani jeho část

Dále jsme s panem starostou projednali likvidaci Nadace Georgia Agricoly a následné vrácení pozemku č. 519 městu Bečov, což nám přislíbil neboť jeho podmínkou, když bral vedení NGA bylo, že ji povede k likvidaci. Bude nás o vývoji v NGA napřímo informovat.

Poslední bod byla těžba lithia v H. Slavkově, kdy jsme se vzájemně informovali o vydání EIA a vyměnili jsme si informace o kauze, sdělil nám, že město H. Slavkov bude tvrdě prosazovat dopravní variantu pásového dopravníku a železnice ať už jakýmkoliv směrem (na Jez nebo na Loket). Požádali jsme ho, aby při případných jednáních, kterých se jako volený zástupce města HS bude účastnit, podporoval rekonstrukci železnice směrem na Loket a Chodov jako lepší dopravní varianty po železnici, vzhledem k jeho větší kapacitě a napojení na velký železniční koridor v Chodově.

 

2)      POZEMEK U MÁJKY STUDIE - všem zastupitelům pro informaci poslána verze od Hřiště hrou s.r.o., kterou ještě budeme připomínkovat, pak požádáme o zhotovení projektové dokumentace v roce 2018


O co jde?

Pozemek p.č. 746/9 (kaliště), výměra 24 217 m2, vedený v KN jako vodní plocha, vlastník Město Horní Slavkov:


- dlouhodobě probíhají jednání města Bečov s městem Horní Slavkov o možném odkoupení, nebo směně, zatím nedošlo ke shodě

- podmínky Horního Slavkova jsou pro Bečov nepřijatelné

- nejprve jsme odeslali žádost o odběr vzorků vody a dna na Krajskou hygienickou stanici, odpověď, neprovádí to

- kontaktovali jsme akreditovanou laboratoř Monitoring, s.r.o. z Prahy, poslali cenovou nabídku, nyní proběhne odběr vzorků ze dna usazovacích nádrží a na naši žádost rozbory zaplatí město Bečov, cca 5 000,-Kč

- podle výsledku může následovat rozbor na ekotoxicitu

- pokud rozbory prokážou, že v kaliště jsou zdraví a životu nebezpečné látky, výrazně to může ovlivnit průběh jednání se Slavkovem, především cenu

- cílem je vytvořit pro místní občany přírodní koupaliště a společně s pozemkem 747/4 v tomto území vybudovat rekreační a společenskou zónu
                                                                        Informace zpracovala a tématem se zabývá Dagmar Šádková.
Nabídka_rozbor_sedimentů_Becov_nad_Teplou Kaliště.docx


Cenik_rozbor_sedimentů Kaliště.docx


Comments