Výroční zprávy

 • Přehled činnosti za rok 2019 V roce 2019 navázal Spolek Člověk člověku na předcházející spolupráci s dlouholetými sponzory a zároveň oslovil další místní firmy v zájmu podpory zdravotně znevýhodněných dětí v regionu města Valašského Meziříčí.  Působení ve spolku stále zůstá v rámci dobrovolnosti, přesto, že nároky na administrativu jsou stále vyšší. Týká se to především projednávání a uzavírání smluv jak ve vztahu k dárcům, tak rodinám potřebných dětí. Smlouvy jsou podloženy oficielními zdravotními posudky a konzultovány s oběma stranami v předběžných jednáních s ohledem na zachování soukromí rodin i dětí.V rámci účelu činnosti Spolek Člověk člověku zajišťuje finanční prostředky v případech, kdy nestačí příspěvky pojišťoven například u doplňkové rehabilitační léčby, hipoterapie, odlehčovacích pobytů, asistence, příspěvků na lázeňskou péči, léků, potravinových doplňků. Vyšší finanční ...
  Přidáno v 3. 2. 2020 4:22, autor: Hana Opltová
 • Výroční zpráva Spolku Člověk člověku za rok 2018 Spolek Člověk člověku pracuje ve smyslu přijatého programu, pomáhat zdravotně znevýhodněným dětem a jejich rodinám, především tam, kde se nedostávají finanční prostředky na léky, rehabilitační pomůcky, asistenční služby, víkendové pobyty, zvýšené lázeňské péče a také například speciální vozíky, které pojišťovny hradí jen částečně. V roce 2018 zaznamenal spolek ČČ zvýšení počtu žádostí o podporu ve všech směrech a to se zároveň odrazilo v iniciativě oslovovat další sponzory. Veškerou činnost provází nezbytná administrativa, rovněž zde se promítá vyšší náročnost, zejména proto, že se vše děje na bázi dobrovolnosti všech pracovníků. Pravidlem je, že nejdříve probíhají jednání a ověřování všech náležitostí souvisejících s danými případy z hlediska zdravotního, sociálního i právního. Vše probíhá s ohledem na respektování soukromí rodiny a zdravotně znevýhodněných ...
  Přidáno v 29. 1. 2019 5:00, autor: Hana Opltová
 • Výroční zpráva činnosti spolku Člověk člověku za rok 2017 Název sdružení Člověk člověku byl z právního hlediska změněn na spolek Člověk člověku Valašské Meziříčí. Základním cílem spolku je přispívat ke zlepšení životních podmínek zejména tělesně a mentálně postižených osob do 18 let věku formou jejich finanční podpory a spolupráce s nimi a s jejich rodinami. Spolek zachovává vytýčenou linii činnosti, pokračuje v navazování kontaktů s místními firmami a také získává potřebné finanční prostředky pořádáním vlastních akcí. Zároveň spolupracuje s organizacemi zabývajícími se obdobnou činností. Činnost spolku je podložena uzavřenými smlouvami jak na straně dárců, tak na straně příjemců v rodinách nebo organizacích pracujících s dětmi a mládeží. Před a během tohoto celého procesu probíhají jednání a ověřování všech náležitostí souvisejících s danými případy z hlediska zdravotního, sociálního i právního ...
  Přidáno v 15. 1. 2018 5:42, autor: Hana Opltová
 • Přehled činnosti v roce 2016 Spolek Člověk člověku vedeno snahou pomoci více dětem kontaktovalo firmy působící ve Valašském Meziříčí. Podařilo se získat ke spolupráci značnou část místních výrobních podniků a to především naprostou průhledností své dobrovolnické činnosti. Za dobu působnosti od r. l992 je sdružení ČČ známým pojmem v sociální oblasti a obrací se na něj stále více rodin se zdravotně postiženými dětmi. Je respektováno v plné míře soukromí rodičů i dětí a s plnou odpovědností přistupováno k formě podpory. Objektivně se posuzují jednotlivé případy, následují jednání s rodinami, příslušnými organizacemi a teprve po zvážení konkrétní situace přijme sdružení ČČ závěrečné rozhodnutí.   Projednávané a uzavřené akce Spolku Člověk člověku v roce 2016 Oprava plošiny - po celou dobu sdružení ČČ se zájmem sleduje vývoj nyní čtrnáctileté ...
  Přidáno v 17. 1. 2017 12:37, autor: René Camfrla
 • Přehled činnosti v roce 2015 Rok 2015 byl nadstandardní z hlediska finančních zdrojů směrovaných sponzory na sdružení Člověk člověku Valašské Meziříčí. S ohledem na tuto skutečnost mělo sdružení možnost pracovat na větším počtu případů a dále sledovalo vytyčenou linii pomáhat zdravotně postiženým dětem přímo v jejich rodinách. Veškeré získané finanční prostředky jsou beze zbytku rozdělovány podle závažnosti zdravotního postižení dítěte a jeho potřeb. Jména dětí ani rodin neuvádíme v zájmu zachování jejich soukromí. Připravované a ukončené akce sdružení Člověk člověku v roce 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Chvalčov – koncem roku 2014 se DZOP Chvalčov zúčastnil prodejní výstavy „V našem světě“, kde se plně uplatnil s nabídkou a prodejem výrobků svých klientů. Po vyřízení administrativních náležitostí navýšilo sdružení ČČ utrženou částku ze svých finančních ...
  Přidáno v 2. 1. 2017 10:24, autor: René Camfrla
 • Přehled činnosti v roce 2014 Sdružení Člověk člověku má ve svém programu péči o postižené děti. Snaží se pomáhat dětem přímo v jejich rodinách a to v těch případech, kdy tam již nedosáhne státní zdravotní péče nebo nemocenská pojišťovna. Informačně je sdružení napojeno na různá zdravotnická zařízení, dětské lékaře nebo jej kontaktují rodiče postižených dětí. Konkrétní situace je bezodkladně projednávána nejdříve po zdravotní stránce.  Prověřují se možnosti řešení potřeb dítěte ze současných finančních zdrojů a následují jednání s dalšími organizacemi o jejich finanční, případně jiné účasti. V roce 2014 byly připravovány a ukončeny následující akce: Jarní koncert– jednou z forem získávání finančních prostředků je pořádání koncertů samotným sdružením ČČ. Po předcházejících jednáních byl stanoven den konání koncertu na pátek 25. dubna 2014  do kaple školy ...
  Přidáno v 2. 1. 2017 10:03, autor: René Camfrla
 • Přehled činnosti v roce 2013 Přehled činnosti občanského sdružení Člověk člověku je zaměřen na výsledky ukončených případů a akcí. V průběhu celého roku  jsou vedena  jednání v jednotlivých  záležitostech zdravotně postižených dětí  v návaznosti na další organizace. Sdružení  také připravuje a realizuje  pořádání koncertů , výstav a  jiných  akcí za účelem získání  potřebných finančních prostředků.  Sdružení  je založeno  jen na  dobrovolnické práci, bez nároků na odměnu, takže veškeré sponzorské dary přecházejí v plné  výši  na potřebné děti. Dále uvádíme stručný přehled  tématicky zaměřených činností  v r. 2013 Kojenecké  a dětské centrum Val. Meziříčí - začátkem roku 2013 poskytlo sdružení ČČ 3.000,- Kč  Kojeneckému ústavu na pořízení plenkových osušek  pro děti, o které pečují. Výstava „V našem světě“  -  výtěžek z výstavy  pořádané koncem r. 2012  byl odeslán ...
  Přidáno v 2. 1. 2017 10:01, autor: René Camfrla
 • Přehled činnosti v roce 2012 Sdružení Člověk člověku spolupracuje s různými sociálními ústavy a již několik let také s Ústavem sociální péče pro mentálně postiženou mládež Javorník Chvalčov. Začátkem roku mu přispělo částkou 3 000,- Kč určenou pro potřeby mládeže. Dvacáté výročí založení neziskové organizace oslavilo sdružení Člověk člověku benefičním koncertem. V M-klubu Kulturního zařízení města Valašské Meziříčí vystoupila folková skupina ŽAMBOŠI (dvojnásobný držitel Ceny Anděl) dne 17. května 2012 bez nároku na honorář. Na vstupném se vybralo 4 490,- Kč, které sdružení dorovnalo ze sponzorských darů na 10 000,- Kč a poskytlo dvanáciletému těžce zdravotně  postiženému chlapci jako příspěvek na pořízení asistenčního psa. V polovině roku byla ve sdružení ČČ projednána a odsouhlasena částka 10 000,- Kč pro mladistvého z regionu Val.Meziříčí ...
  Přidáno v 2. 1. 2017 10:00, autor: René Camfrla
 • Přehled činnosti v roce 2011 V lednu podpořena činnost Základní školy speciální a Mateřské školy speciální Nový Jičín   finanční částkou 2.000,- Kč.  Sdružení Člověk člověku dlouhodobě spolupracuje s těmito speciálními školami, které  poskytují výchovně vzdělávací péči dětem a žákům se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, více vadami a také dětem a žákům s poruchou autistického spektra. Rovněž v r. 2011 přispělo Sdružení Člověk člověku 3.000,- Kč Domovu pro osoby se zdravotním postižením v Zašové. Částka je určena výhradně na činnost klientů DZOP. Pro účinkování na jarním koncertě se podařilo získat pěvecký komorní sbor Ondrášek Nový  Jičín. Sbor tvoří absolventi koncertního sboru Ondrášek se zajímavým  a kvalitním repertoárem. Koncert byl zahájen 1. dubna 2011 v 18.30 hodin v Evangelickém kostele, komorní sbor ...
  Přidáno v 2. 1. 2017 9:58, autor: René Camfrla
 • Přehled činnosti v roce 2010 5.000,- Kč Sdružení  ČČ převedlo 15.1. na účet Domova pro osoby se zdravotním postižením Zašová. Jednalo se o částku  tvořenou příspěvkem z fin. prostředků Sdružení  a výtěžkem prodejní výstavy prací výtvarných dílen osob se zdravotním postižením. Na výstavě pořádané Sdružením a KZ VM koncem roku  2009  vystavoval také Domov Zašová. Stejně tak byly převedeny částky dalším účastníkům výstavy a to 3.500,- Kč Ústavu sociální péče pro mentálně postiženou mládež Javorník, Chvalčov a 1.500,- Kč Základní škole speciální a mateřské škole speciální, Nový Jičín. Ondra Heryán z Vidče je upoután na invalidní vozík následkem infikování klíštětem. K zásadnímu zlepšení jeho zdravotního stavu má přispět několik rehabilitačních pobytů v lázních Piešťany. Rehabilitaci bude absolvovat ve speciálním obleku, v ...
  Přidáno v 2. 1. 2017 9:49, autor: René Camfrla
Zobrazení příspěvků 1 - 10 z 18 Zobrazit více »

Comments