அம்மா


   1. அம்மா
   2. Mother
   3. எங்கே என் தாய் (கண்ணன் வந்தான்)
   4. அம்மம்மா நீ எங்கே (கல்லெல்லாம் மாணிக்க)
   5. இன்னுயிர் தந்தாயே (கோதையின் திருப்பாவை-கிருஷ்ணகானம்) 
   6. மழலை-பற்றி குறள்-சொல்லுது 
   7. நீ இன்று எங்கு என்னம்மா
   8. தாயெனும் தெய்வத்தை(தாயெனும் செல்வங்கள்)
   9. அம்மா என்றொரு வார்த்தையிலே(செந்தூர் முருகன் கோவிலிலே )
   10. என் தாய் வடிவில்(ஒரு தாய் வயிற்றில் பிறந்த )Comments