อธิษฐานปรารถนาพระโพธิญาณ

 
 
ข้าแต่สมเด็จองค์ทรงสวัสดิ์                   ลูกตั้งสัตย์อภิวาทปรารถนา
      
ผลกรรมดีที่พร่ำบำเพ็ญมา                            แลบุญญาครั้งนี้ชี้นำทาง
ให้ถึงซึ่งพิศุทธิ์พุทธญาณ                            ในอีกกาลอันใกล้ไม่หมองหมาง
สัพพัญญูรู้แจ้งแห่งสายกลาง                        เพื่อเป็นทางสิ้นกรรมนำนิพพาน
นำเหล่าสัตว์ตัดภพจบกิเลส                           ฤทัยเนตรเห็นภัยในสงสาร
เป็นยานแก้วเภตราฝ่าหมู่มาร                         สัตว์ไพศาลได้พึ่งถึงฝั่งธรรม
แม้นยังเขลาเนาในห้องไตรวัฏ              ปรมัตผองข้าอย่าถลำ
ได้ช่วยโลกโศกศัลย์มหันต์กรรม                    ประทีปธรรมนำฝ่านาวาไกล
กาลล่วงลับดับขันธ์พลันดวงจิต                     สู่ดุสิตเมืองแก้วแพรวสดใส
ร้อยปีลุจุติลงจงเป็นไทย                                ขอให้ได้ถือพรตทศธรรม
ศ.ธรรมทัสสี

๕ พย. ๒๕๓๒


สร้างพระประธาน
พระพุทธปฏิมา     ที่เหล่าข้าน้อมถวาย
ผ่องใสทั้งใจกาย     ด้วยมุ่งหมายเป็นปัจจัย
ให้จบโพธิสัตว์     บริษัทได้สดใส
ตัณหาก่อนลาไกล     เป็นเหตุให้ห่างอบาย
เป็นกรรมบำบัดโศก     ของชาวโลกจงมากหลาย
เป็นสุขทุกข์ผ่อนคลาย     ดวงจิตฉายมโนธรรม
ศ.ธรรมทัสสี ๕ พย.๓๒
 
 
Comments