โครงการทัศนศึกษา

            
                                 

                                  โครงการทัศนศึกษาสู่แหล่งเรียนรู้วัดพระธาตุเรืองรอง และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์


                                               
                               อดทนก่อนน่ะลูกเดียวได้กินข้าวแล้ว                                                                        จาโดยแซบบ่อ                                                                                      


Comments