Wykaz członków Rady Rodziców

 Imię i nazwisko  Klasa   Funkcja
 Joanna Wrona  VIa  przewodnicząca
 Michał Muszyński  VIb  zastępca
 Małgorzata Guz  I  skarbnikRada Rodziców – zadania i uprawnienia

1. W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. 

2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałów, wybranych w wyborach na zebraniu rodziców uczniów danego oddziału. 

3. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

4. Rada Rodziców współpracuje z Radą Pedagogiczną w opracowaniu i ewaluowaniu wewnątrzszkolnego prawa tj. : statutu, wewnątrzszkolnego systemu oceniania, programu wychowawczego i profilaktyki szkoły.

5. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

a) występowanie do dyrektora, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich
sprawach szkoły,

b) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

- programu wychowawczego szkoły, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym, skierowanego do uczniów,
realizowanego przez nauczycieli,
- programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowanym do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

c) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

d) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,

e) opiniowanie: statutu szkoły, WSO. 

6. Przedstawiciele Rady Rodziców mają prawo uczestnictwa w komisji konkursowej wybierającej dyrektora szkoły.