Dodatkowe informacje o obowiązku szkolnym sześciolatków

W związku z tym, że nastąpiła zmiana przepisów zawartych w ustawie przesuwającej obowiązek szkolny dla sześciolatków w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014 decyzję o rozpoczęciu nauki w klasie I przez  dziecko 6 – letnie podejmują sami rodzice na podstawie diagnozy gotowości szkolnej.

Dzieci urodzone w latach 2006 i 2007, które nie rozpoczną nauki w kl. I będą w dalszym ciągu uczęszczać do oddziału przedszkolnego.

Dodatkowe szczegółowe informacje dotyczące gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.ore.edu.pl w zakładce „Sześciolatek w szkole”. Na tej stronie można między innymi dowiedzieć się:

  • kiedy dziecko jest gotowe do rozpoczęcia nauki w szkole,
  • co zyska 6-latek rozpoczynający naukę w szkole,
  • jakie umiejętności nabywa 6-latek w przedszkolu, a czego uczy się w szkole.

Warto również zapoznać się z radami i opiniami ekspertów, podstawą prawną oraz najczęściej zadawanymi pytaniami rodziców na stronach:

Procedura odroczenia obowiązku szkolnego została załączona w pliku na dole strony.


Wyprawka szkolna 2013

W tym roku programem będą objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w:
  • klasach 1-3 i klasie 5 szkoły podstawowej, ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
  • klasie 2 szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum,
  • klasie 5: ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
  • klasie 2 liceum plastycznego,
  • klasie 2 lub 8 ogólnokształcącej szkoły baletowej.

W 2013 r. programem będą objęci także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży - podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, techników uzupełniających oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych.

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku 2013 będzie wynosić:

1)    dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej;

2)    dla uczniów klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;

3)    dla uczniów:

a)    niepełnosprawnych: klas I - III szkoły podstawowej oraz klas I - III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

b)    z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum

- niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

4) dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

 do kwoty 225 zł

dla uczniów:

1)      niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących): klas I-III szkoły podstawowej oraz klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej 
I stopnia,

2)    z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum

- korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, książek pomocniczych lub materiałów dydaktycznych, koszt ich nie może być wyższy niż 25% kwoty 770 zł

 do kwoty 770 zł

1)    dla uczniów klasy V szkoły podstawowej;

2)    dla uczniów klasy V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz klasy II ogólnokształcącej szkoły baletowej,

3)    dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas IV-VI szkoły podstawowej, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej 
I stopnia oraz klas I-III ogólnokształcącej szkoły baletowej, niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

 do kwoty 325 zł
dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas IV-VI szkoły podstawowej, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz klas I-III ogólnokształcącej szkoły baletowej, korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt ich nie może być wyższy niż 40% kwoty 
770 zł
 do kwoty 770 zł
dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum, klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych oraz klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania  do kwoty 350 zł
dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum, klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych oraz klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt ich nie może być wyższy niż 50% kwoty 607 zł  do kwoty 607 zł

1)    dla uczniów klasy II zasadniczej szkoły zawodowej;

2)    dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczej szkoły zawodowej

 do kwoty 390 zł

1) dla uczniów klasy II szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego i technikum;

2) dla uczniów klasy V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy II liceum plastycznego oraz klasy VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej;

3)    dla uczniów niepełnosprawnych: liceum ogólnokształcącego,  klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,  liceum plastycznego, klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klasy III liceum profilowanego,  technikum oraz klasy III technikum uzupełniającego

 do kwoty 445 zł


Odbiór mleka

W lipcu br. wydawane będzie mleko dla dzieci z Grup Zabawowych -" Maluszki", które brały udział w projekcie "Od serca do serca dziecka II". Prosimy o zgłaszanie się do   Animatorki - pani Niny Stawskiej.


Opłata na ubezpieczenie dziecka

Opłata na PZU wynosi - 40 zł . Wpłaty należy dokonać u wychowawcy klasy do 30 września.


Wpłata na Komitet Rodzicielski
Rada Rodziców informuje,że  dobrowolna wpłata na Komitet Rodzicielski  w roku szkolnym 2015/2016 od jednego dziecka uczęszczającego do szkoły wynosi - 35 zł, a od pozostałych 5 zł mniej.

Spotkanie trójek klasowych

Rada Rodziców informuje, że spotkanie trójek klasowych w sprawie organizacji zabawy choinkowej w Szkole Podstawowej w Gorzkowie odbędzie się 15.01.2016 r. 
o godz. 800 w sali gimnastycznej.

Zabawa choinkowa

Rada Rodziców informuje, iż zabawa choinkowa dla uczniów naszej szkoły planowana jest na dzień 29 stycznia 2016 r. Dla oddziałów przedszkolnych i klas I - III 
od godz. 1000 do godz. 1300, zaś dla uczniów klas IV - VI od godz. 1200 do 1600
Mogą w niej uczestniczyć dzieci spoza szkoły, wpłat na paczki dla nich w wysokości 30 zł należy dokonać u wychowawców klas do dnia 22 stycznia 2016 r.


Rok szkolny 2016/2017

Opłata na ubezpieczenie w roku szkolnym 2016/2017 wynosi 36, 80 zł. Wpłaty należy dokonać do wychowawcy klasy do 25 września.

Ċ
SP Gorzków,
23 mar 2014, 08:57
ĉ
SP Gorzków,
16 sie 2013, 06:27