Projekt "Szkoły z sukcesem - wsparcie uczniów i uczennic z Gminy Gorzków"Opis projektu (cele):

Gmina Gorzków uczestniczy w projekcie „Szkoły z sukcesem – wsparcie uczniów i uczennic z Gminy Gorzków”. Realizowany jest on przez naszą szkołę w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia kompetencji w regionach; 
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; 
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt zakłada udział uczniów ze Szkoły Podstawowej w Gorzkowie oraz uczniów z Gimnazjum w Gorzkowie,
W projekcie zostanie przeszkolonych 5 nauczycieli z zakresu nowoczesnych metod nauczania i efektywnej nauki,
Udział uczestników w Projekcie jest bezpłatny.
Projekt realizowany będzie w okresie od 01.11.2012 r. do 31.08.2013 r.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 Wartość projektu: 246 443,00 zł.
 Realizatorem projektu jest Samorządowy Ośrodek Oświaty w Gorzkowie.


W ramach w/w projektu w naszej placówce odbywają się następujące zajęcia:
dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego dla ucz. kl. I,
dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego dla ucz. kl. II,
dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego dla ucz. kl. IV,
zajęcia z języka angielskiego dla ucz. kl. IIl,
zajęcia pozalekcyjne z języka polskiego,
zajęcia pozalekcyjne z informatyki,
zajęcia pozalekcyjne z matematyki,
zajęcia z logopedii,
zajęcia z indywidualnego poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego.

Zajęcia prowadzone były zgodnie z zatwierdzonymi harmonogramami w oparciu o opracowane programy i odbywały się systematycznie. Uczniowie chętnie na nie uczęszczali uzupełniając i poszerzając swoją wiedzę oraz umiejętności, a na zakończenie w/w projektu otrzymali certyfikaty.
 Uczestnicy:
W projekcie uczestniczy 
120 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Gorzkowie oraz 48 uczniów z Gimnazjum
 
Galeria

 

Szkoły z sukcesem grupy mlodsze

 

Szkoły z sukcesem grupy starsze