Polityka prywatności

Informacja dla rodziców (opiekunów prawnych) uczniów uczących się w Szkole Podstawowej w Gorzkowie

Zgodnie z art. 12-22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dyrektor Szkoły informuje Panią/Pana, iż:

  1. Szkoła Podstawowa w Gorzkowie, ul. Główna 7, 22-315 Gorzków przetwarza dane osobowe Pani/a dziecka (ucznia Szkoły) oraz  Pani/a dane osobowe.
  2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD) Szkoły: Bartłomiej Wróblewski, kontakt telefoniczny: 606 753 842, e-mail: litmanen@poczta.fm
  3. Celem przetwarzania danych przez Szkołę jest prowadzenie działalności oświatowej oraz organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom.

4.     Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.2017, poz. 1643 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U.2016 poz. 1368 ze zm.).

5.     Odbiorcami danych osobowych są:

a)     Ministerstwo Edukacji Narodowej, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Gmina Gorzków, Kuratorium Oświaty, Poradnie Psychologiczno–Pedagogiczne.

b)     inspektor BHP Szkoły,

c)     kluby sportowe, stowarzyszenia, fundacje, towarzystwa, podmioty ubezpieczające uczniów, organizatorzy wycieczek szkolnych,

d)     inne Szkoły, organizacje, którym Szkoła udostępnia dane osobowe ucznia w ramach uczestnictwa ucznia w olimpiadach, konkursach międzyszkolnych i szkolnych.

6.     Okres przechowywanie danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który dane osobowe są przechowywane w Szkole jest obliczany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

7.     Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora (Dyrektora Szkoły) dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

8.     Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.     Podanie przez Panią/a wymaganych danych osobowych dziecka oraz rodziców (prawnych opiekunów) dla celów rekrutacyjnych oraz dla celów kształcenia w Szkole jest wymogiem ustawowym i ich niepodanie może skutkować nieprzyjęciem dziecka do Szkoły.


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 12-22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dyrektor Szkoły informuje Panią/Pana, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz wizerunku jest Szkoła Podstawowa w Gorzkowie, ul. Główna 7, 22-315 Gorzków.
  2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD) Szkoły: Bartłomiej Wróblewski, kontakt telefoniczny: 606 753 842, e-mail: litmanen@poczta.fm
  3. Celem przetwarzania danych przez Szkołę jest prowadzenie działalności oświatowej orz promocja Szkoły.

4.     Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.2017, poz. 1643 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U.2016 poz. 1368 ze zm.).

5.     Odbiorcami danych osobowych są:

a)     Ministerstwo Edukacji Narodowej, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Gmina Gorzków, Kuratorium Oświaty, Poradnie Psychologiczno–Pedagogiczne.

b)     inspektor BHP Szkoły,

c)     kluby sportowe, stowarzyszenia, fundacje, towarzystwa, podmioty ubezpieczające uczniów, organizatorzy wycieczek szkolnych,

d)     inne Szkoły, organizacje, którym Szkoła udostępnia dane osobowe ucznia w ramach uczestnictwa ucznia w olimpiadach, konkursach międzyszkolnych i szkolnych.

e)     odbiorcy zapoznający się z informacjami o inicjatywach prowadzonych przez Szkołę.

6.     Okres przechowywanie danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który dane osobowe są przechowywane w Szkole jest obliczany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

7.     Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora (Dyrektora Szkoły) dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

8.     Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.