Albert Ajnštajn - aritmetička sredina

Invarijantnost konstante c - u formulama Specijalne teorije relativnosti vezana je za aritmetičku sredinu relativnih brzina:
 (c + v) i (c - v), bilo kojih intenziteta , bilo kojih skalarnih vrijednosti i bilo kojeg međusobnog relativnog odnosa n = c/v. U tim formulama oznaka c može, ali ne mora, imati značenje brzine svjetlosti u vakuumu. U svakom konkretno posmatranom primjeru Ajnštajnovo t' i Lorencovo t'    povezuje sljedeća jednakost 2ct'A = (c+v)t'L  . U narednim tekstovima ću riječima naglasiti kada koristim Lorencovo   (gdje to ne navedem t' će se odnositi na Ajnštajnovo vrijeme     ).
 
   Za vremenske intervale najčešće koristim oznake: . Svi navedeni vremenski intervali izvode se iz zakona puta inercijalnih kretanja i "izmjerene dužine" - l0 = ct0 . Ta dužina u Ajnštajnovoj govornoj priči "miruje" uz "posmatrača" (u "njegovom sistemu", najčešće se tretira da je "okomita" na pravac prostiranja "materijalne tačke" brzine v).
 Istu dužinu (puta) možemo ostvariti različitim brzinama za različita vremena.Umijete li uočiti šest različitih relativnih brzina?

"Crtkani" vremenski interval u ovoj jednakosti je Ajnštajnovo vrijeme (t') i za taj interval važi sljedeća jednakost, koja ni u jednom svom detalju nije suprotna Njutnovoj mehanici i Euklidovoj geometriji:


 Ajnštajnovo vrijeme       ,       

Sva Ajnštajnova istina može se sažeti kroz sljedeću jednakost
 
 Vremenski intervali vezani su za aritmetičku (A) geometrijsku (G) i harmonijsku (H) sredinu odgovarajućih dužina i odgovarajućih brzina.
a) za brzine (c +v)  i (c - v) je         

b) za vremenske intervale 2t1  i 2t2 je    

c)    za odgovarajuće dužine:    
Odgovarajuće veličine, i brzina, i vremenskih intervala, i odgovarajućih dužina, slijede zakonitosti sljedećeg omjera:


To je suštinska istina i podloga za geometrijske, algebarske i fizičke istinitosti u Ajnštajnovoj STR i za Einsteinove veličine i za veličine Lorentzovih ("boost") transformacija koordinata. Ta istina upućuje nas i na Einsteinove zablude u STR. Ajnštajn pogrešno tumači sljedeću algebarsku geometrijsku i fizičku istinu
,       ,      ,c/v = ct/vt = n > 1.

 Tu geometrijsku i algebarsku istinu, u skladu sa Euklidovom geometrijom i Njutnovom fizikom, slijede i veličine iz Lorentz-ovih ("boost") formula za transformaciju koordinata

   
                        ,      
 Albert Einstein pogrešno tumači značenja Lorentz-ovih veličina. Lorentz-ova koordinata x' = ct' nije ono što nam A. Einstein svojim govornim jezikom kaže da jeste - već jeste ono što nam algebra i geometrija svojim objektivnim i nepristranim jezikom kažu da jeste.
 
 Ajnštajnovo 2ct' jednako je Lorencovoj dužini x' + vt', jednako duži BN = CT (na sljedećem crtežu, na kojem je PC = x = ct = r poluprečnik sfere, a P je centar sfere). Pravac kroz tačke B i N , y' osa koordinatnog sistema K', udaljena je od centra sfere P za dužinu PB = vt = x/n. 

Na ovakvim slikama za dato PC = x = ct  i  PB = vt = x/n, bilo kojeg odnosa n = c/v imate sve Einsteinove i sve Lorentzove dužine iz STR.
 Za Einstein-ovo t' uvijek vrijede sljedeće fizičke, algebarske i geometrijske istine: 

   ,          . Na relativne odnose među navedenim fizičkim veličinama primijenite zakonitosti obične algebre i odbacite Einsteinov način razmišljanja i zaključivanja.
Comments