Home

ผังงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
นายวิระ  ออมทรัพย์ทวี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
นายนิรุตต์  ประยูรเจริญ
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
นายดำรงรัตน์  คำลือ
หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
นางสาวกุลธิดา  ลีลารติพงศ์
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน