ลักษณะทางกายภาพ

   จังหวัดระยอง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทย ระหว่างเส้นรุ้งที่ 12-13 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 101-102 องศาตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดชลบุรี จันทบุรี และชายฝั่งทะเลอ่าวไทย มีความยาว  100  กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางหลวงหมายเลข 3  เป็นระยะทาง 179 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 3,552 ตารางกิโลเมตร  หรือ  2,220,000  ไร่  หรือร้อยละ  9.79  ของเนื้อที่ภาคตะวันออก และมีอาณาเขตติดต่อ
ดังนี้
          ทิศเหนือ
                   ติดอำเภอหนองใหญ่ และอำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
          ทิศตะวันออก
              ติดอำเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี
         
ทิศใต้                     
ติดชายทะเลอ่าวไทย
          ทิศตะวันตก
                ติดอำเภอสัตหีบ และอำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
          สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสลับที่ดอนเป็นลูกคลื่น
พื้นที่ทางด้านเหนือและด้านตะวันออก เป็นที่ราบสลับภูเขาลาดต่ำลงสู่อ่าวไทยทางทิศใต้ ซึ่งมีชายฝั่งทะเลเว้าแหว่งติดอ่าวไทย ยาวประมาณ 100 กิโลเมตร  มี    แม่น้ำสำคัญ 2 สาย คือ แม่น้ำระยอง ความยาวประมาณ 50 กิโลเมตร ไหลผ่านท้องที่อำเภอปลวกแดง อำเภอบ้านค่าย  อำเภอเมือง โดยไหลลงสู่ทะเลที่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง และแม่น้ำประแสร์ ความยาวประมาณ 26 กิโลเมตร  โดยมีต้นกำเนิดจากทิวเขาในจังหวัดจันทบุรี ไหลผ่านท้องที่ต่าง ในอำเภอแกลง กิ่ง .เขาชะเมา และ   ลงสู่ทะเลที่ ตำบลปากน้ำประแสร์
Comments