Pora vietnam-Pora Tension Controller-Bộ điều khiển lực hãng Pora-Đại lý phân phối

Hãng Pora-Pora vietnam-Thiết bị điều khiển lực căng-Thiet bi dieu khien luc-Bo dieu khien luc cang-Bộ điều khiển lực Pora-Thiết bị đo lực Pora-Bộ ly hợp Pora-Bo ly hop Pora-Pora vietnam-Chuyên cung cấp các bộ điều khiển lực căng, bộ ly hợp, cảm biến lực, etc Pora-Dai ly phan phoi bo dieu khien luc, Cam bien luc,etc, bo ly hop Pora-Hang Pora-Pora vietnam


ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI PORA 


NHÀ CUNG CẤP ANS VIETNAM

    
  

YouTube Video 
 tension controller Sensor 
PMTC-805A  PR-WPD type
PR-WPD-AMP5 PRE-SW type
PR-DPA-450P PR-OPS type
PR-DPA-450 PR-PMI type
PR-DPA-550P PRE-SWL type
PR-DPA-550 PR-AW780/1080Ls(Infrared)
PR-SV101N, PR-SV101LN PR-SMI type
PR-102UE PR-OPS2 type
PR-102L PR-SM type
PR-DPA-250 PR-AW □□□ (Infrared)
PR-DPA-150 PR-LSC-21
PR-102LIFT PR-OPD type
PR-106A PR-E50W
PR-DPA-100 PR-DU50W
PR-DPA-150L PR-L16W
PR-102B PR-S30W
PR-DPA-200 PR-DL2W
PR-DPA-100L PR-E30W
PR-SV102N PR-DU30W
PTC-303D PR-B20N
PR-DTC-2200
PR-DTC-2100AB Detector 
PTCB-02-I PR-LS type
PR-DTC-3100 PR-ELS type
PR-DTC-2200RC PRTL-TP type
PR-DTC-4000C PR-CPM
PTC-303D-I PR-MK-300AE
PR-DTC-2000R
PR-DTC-2100R Servo-hydraulic unit 
PR-DTC-3000 PR-SV-N20-I
PR-DTC-3100P PR-SV-501FH
PR-DTC-4100 PR-SV-50G, PR-SV-80G
PR-DTC-2000 PR-SV-201F-C
PR-DTC-2100 PR-SV1-550FH
PTCB-02 PR-SV-201F-M, PR-SV-213F-C
PR-DTC-3000P PR-SV-S301FH
PR-DTC-4000 PR-SV-S201FH
PR-DTC-4000CP
Tension indicator  Guide & Cylinder
PT-LM107D PR-HED-30
PT-104L PR-HED-25
PT-LM106D PR-MCD,HCD type
Tension detector  PR-BM Type
PR-LX-100TD
PR-MED type
PR-LX-030TD, 050TD PR-LC type
PRTL-50A PR-HC type
PRTL-100A PR-UM type
PRTL-200A PR-HES type
PRTL-500C PR-MCD Type
PRTL-1000C PR-BS type
PRTP-2T PR-BS type
PRTP-3T
PR-MCD-C23 type
PRTP-5T
PRTL-100PA ETC
PRTL-200PA PR-LD-600
PRTL-2000D PR-LD-750
PRTL-50AB PR-LD-900
PRTL-100AB PR-LD-1050
PRTL-3000E PR-SA-100
PRTL-5000E  AW630L-IR-P
  AW630L-IR-D
AW630L-IR-C
Power Brake  AW630L-IR-I
PRB-1WI₂ AW780L-IR-P
PRB-2WI₂ AW780L-IR-D
PRB-6WI₂ AW780L-IR-C 
PRB-10WI₂  AW780L-IR-I
PRB-20WI₂  AW930L-IR-P
PRB-45WI₂  AW930L-IR-D
PRB-65WI₂ AW930L-IR-C 
PRB-5Y₃F AW930L-IR-I 
PRB-10Y₃F AW1080L-IR-P
PRB-20Y₃F AW1080L-IR-D 
PRB-20Y₃F AW1080L-IR-C 
PRB-65Y₃F AW1080L-IR-I
PRB-5HI₁ PRHL-2HP
PRB-10HI₁ PRHL-3HP
PRB-2.5W₃ PRHL-5HP
PRB-5W₃ PRHL-7.5HP
PRB-10W₃ PRHL-10HP
PRB-20W₃ PRPS-700~1500L
PRB-40W₃ PRTF-120
PRB-65W₃ PNRB-150
PRB-5YS₃ PNRB-220
PRB-10YS₃ PNRB-370
PRB-20YS₃ PNRB-550
PRB-40YS₃ PNRB-750
PRB-0.3 YN-24 PRPS-02
PRB-0.6 YN-24 PRCC-08K-50K
PRB-1.2 YN-24 PRDH-050
PRB-2.5 YH-24 PRDH-075
PRB-5 YH-24 PRDH-100
PRB-Y4 PRDH-150
PRB-5Y₃F PRDH-200
PRB-10Y₃F PRDH-300
PRB-20Y₃F PRDH-400
PRB-40Y₃F
PRB-65Y₃F
Power culth 
PRC-0.2 AN PRC-2.5C₃
PRC-0.5 AN PRC-5C₃
PRC-200A PRC-10C₃
PRC-400A PRC-20C₃
PRC-1.2A₃ PRC-40C₃
PRC-2.5A₃  PRC-0.06A4
PRC-5A₃ PRC-0.3A4
PRC-10A₃ PRC-0.6A4
PRC-20A₃ PRC-65A₃
PRC-40A₃

Comments