Proxitron vietnam, Cảm biến Proxitron, Công tắc ProxitronHãng Proxitron, Cảm biến Proxitron, Proxitron vietnam, Công tắc Proxitron, Proxitron IKH, Proxitron IKZ, Proxitron IKRD, Proxitron IKRD, IKO 100.38 G, 

ANS Việt Nam là nhà phân phối chính thức PROXITRON.

Brand TYPE art-no
Proxitron IKH 020.33 G  2001B
Proxitron IKH 020.33 MGH 2001H-5
Proxitron IKH 020.32 G 2001E-6
Proxitron IKH 020.31 G 2001T
Proxitron IKH 020.05 G 2002O
Proxitron IKH 020.04 G 2002T
Proxitron IKH 035.33 MGH  2006E-5
Proxitron IKH 035.05 MG 2008B-5
Proxitron IKZ 471.33 MG 2215E-5
Proxitron IKZ 471.33 MGH 2215W-5
Proxitron IKZ 471.32 MG 2215H-5
Proxitron IKZ 471.38 MG 2215V-5
Proxitron IKZ 471.38 MGH 2215I-5
Proxitron IKZ 471.64 MG 2215Z-5
Proxitron IKZ 471.05 MG 2215D-5
Proxitron IKZ 472.33 MG 2305A-5
Proxitron IKZ 472.32 MG 2305G-5
Proxitron IKZ 472.65 MGH 2305E-5
Proxitron IKRD 050.33 G 2385A-5
Proxitron IKRD 050.31 G 2383A-6
Proxitron IKRD 050.32 G 2380A-6
Proxitron IKRD 050.04 G 2386A-6
Proxitron IKRD 050.05 G 2389A-5
Proxitron IKN 060.33 MG 2049D-5
Proxitron IKN 060.38 MG 2049F-5
Proxitron IKN 060.05 MG 2052C-5
Proxitron IKN 060.64 MG 2052K-5
Proxitron IKNR 060.33 MG 2049E
Proxitron IKNR 060.32 MG 2049B
Proxitron IKNR 060.38 MG 2049M
Proxitron IKNB 080.33 MGH 2306A-7
Proxitron IKNB 080.38 MG 2306B-5
Proxitron IKQ 100.33 MG 2065C-5
Proxitron IKQ 100.33 MGHP 2065N-5
Proxitron IKQ 100.32 MG 2065F-5
Proxitron IKQ 100.05 MG 2068C-5
Proxitron IKQA 100.38 MG 2065G-5
Proxitron IKQQ 100.33 G 2352K-5
Proxitron IKQR 100.33 MG 2065D
Proxitron IKQR 100.32 MG 2065L
Proxitron IKU 841.05 MG 2312A-5
Proxitron IKU 842.38 MGD 2312B
Proxitron IKU 862.38 MGD 2227D
Proxitron IKU 881.38 MG 2227B-5
Proxitron IKU 881.05 MG 2396A-5
Proxitron IKU 882.38 MGD 2227C
Proxitron IKU 8101.05 MG 2393B-5
Proxitron IKU 215.33 MG 2218D-5
Proxitron IKU 215.32 MG 2218I-5
Proxitron IKU 215.05 MG 2218A-5
Proxitron IKOA 120.38 MG 2314A-5
Proxitron IKOA 120.05 MG 2314B-5
Proxitron IKOA 120.04 MG 2344E-5 
Proxitron IKZ 122.23 G 2266A
Proxitron IKZ 121.23 G 2228A
Proxitron IKZ 121.22 G 2231A
Proxitron IKL 015.04 G 2376C
Proxitron IKJ 050.65 GS 2017B
Proxitron IKJ 050.65 G 2017C-5
Proxitron IKM 070.31 G 2021F
Proxitron IKO 100.38 G 2029L 
Proxitron KKH 020.23 G 1004B
Proxitron KKH 020.05 G 1010C
Proxitron KKK 060.38 GD 1015D


Comments