Informacje

RODO

Zasady przetwarzania danych osobowych w związku ze złożeniem pisma

Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z korespondencją elektroniczną

Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją do szkoły/przedszkola

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zajęcia w ramach Ogólnopolskiej Szkółki Tańca i Dobrych Manier 
Centrum Hajdasz,

odbywają się w poniedziałki, w godz. 14.00-14.45 oraz 14.55-15.40, 

i we wtorki, w godz.14.30-15.15, s.P1,

więcej informacji pod numerem telefonu 501 214 025.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w roku szkolnym 2018/2019
 

Po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego dyrektor Szkoły Podstawowej nr 90 im. prof. Stanisława Tołpy we Wrocławiu informuje o ustalonych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (lekcji) w roku szkolnym 2018/2019:

-  2 listopada 2018 r.,

-  10, 11, 12 kwietnia 2019 r. (egzamin gimnazjalny),

-  15, 16, 17 kwietnia 2019 r. (egzamin ósmoklasisty),

-  2 maja 2019 r.

Dla uczniów, którzy w tych dniach będą w szkole zostaną zorganizowane zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty 

od roku szkolnego 2018/2019


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ubezpieczenie uczniów 

W roku szkolnym 2018/19 składka na ubezpieczenie wynosi 45 zł. 

Składkę należy wpłacać do skarbnika klasowego. W przypadku wpłat indywidualnych w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę. 

Składkę należy wpłacać na rachunek bankowy Rady Rodziców do 30 września 2018 r.

                       Nr rachunku:  
77 1240 6670 1111 0010 3326 2069
                

                           ogólne warunki ubezpieczenia

                                         polisa

                                         zgłoszenie szkody z ubezpieczenia NNW

Zgłaszanie szkody:

- pisemnie za pośrednictwem poczty na adres Compensa TU S.A. 02-342 Warszawa Al. Jerozolimskie 162 z dopiskiem szkoda z NNW Szkolne

- osobiście w każdej jednostce terenowej Compensy

- za pośrednictwem strony internetowej www.compensa.pl

 

      Nr polisy do wniosku o odszkodowanie:  Polisa Typ 184 nr 001011003----------------------------------------------------------------------------------------------------
AKTUALNE NUMERY KONT SZKOLNYCH

Cel wpłaty

Konto

Składka na Radę Rodziców

40 zł od rodziny

Konto Rady Rodziców przy SP 90 we Wrocławiu

77 1240 6670 1111 0010 3326 2069

Jeśli przelew indywidualny, to należy podać:

- nazwisko i imię ucznia oraz aktualną klasę

 

Jeśli przelew od skarbnika klasy, to należy podać:

- klasę oraz liczbę uczniów.

Listę uczniów wraz z kwotami składek proszę przesłać mailem do skarbnika RR.

Ubezpieczenie NWW

45 zł od dziecka

Świetlica

60 zł od rodziny

Obiady

- informacja o kwocie na dany miesiąc jest na stronie www Szkoły, zakładka stołówka szkolna (po lewej stronie)

Konto SP 90 we Wrocławiu

22 1020 5226 0000 6502 0416 1998

W tytule przelewu podajemy:

- nazwisko i imię ucznia, klasę, za jaki okres obiady

Wycieczki, zielona szkoła

Konto SP 90 we Wrocławiu

08 1020 5226 0000 6802 0595 8931

W tytule przelewu podajemy:

- nazwisko i imię ucznia, klasę, datę i miejsce wycieczki

Darowizny

np. na papier ksero, tonery

20 zł od dziecka

Konto SP 90 we Wrocławiu

72 1020 5226 0000 6302 0416 1972

W tytule przelewu podajemy:

- cel darowizny oraz klasę

Pieniądze za fluoryzację: gotówkę z listą dzieci przekazujemy szkolnej pielęgniarce.

Jeśli z danej klasy wpłaci na RR co najmniej połowa uczniów, to pod koniec roku szkolnego klasie takiej przysługuje zwrot 15% wpłaconych pieniędzy na RR. Dobrowolna wpłata wynosi w tym roku 40 zł od rodziny. Jeśli dziecko ma w szkole rodzeństwo, to wpłata będzie proporcjonalnie podzielona na kilka klas. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------


Zapraszamy do zapoznania się z platformą edukacyjną poświęconą tematowi ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą:

http://www.edukacja.fdds.pl/

                              10 porad dla rodziców dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    PEDIKULOZA

czyli co Twoje dziecko może mieć na głowie czytaj całość

 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zasady współpracy z rodzicami uczniów

Szkoły Podstawowej nr 90 im. prof. Stanisława Tołpy we Wrocławiu

 

Ważnym elementem pracy wychowawczej szkoły jest współpraca z rodzicami.

Określenie zasad współpracy ma na celu przyjęcie standardów postępowania obowiązujących nauczycieli i rodziców oraz ułatwienie wzajemnych kontaktów.

 

1.         Spotkania z rodzicami mają określony charakter:

·       zebrań z rodzicami,

·       konsultacji indywidualnych,

·       spotkań tematycznych i okolicznościowych,

·       w uzasadnionych przypadkach spotkań w domu ucznia (np. dłuższa choroba ucznia),

·       zajęć otwartych.

2.         Zebrania i konsultacje odbywają się w ściśle określonych terminach, które podawane są do wiadomości rodziców na początku roku szkolnego, na pierwszym zebraniu. Zmiany w harmonogramie mogą być dokonywane w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach.

3.      Sposoby informowania rodziców o spotkaniach:

·      podanie całorocznego harmonogramu przez wychowawcę na pierwszym
w danym roku szkolnym zebraniu z rodzicami,

·      kartki z informacją lub wpisy w zeszytach korespondencyjnych,

·      szkolna strona internetowa,

·      dziennik elektroniczny (jeżeli taki dziennik funkcjonuje).

4.         O terminie spotkania wynikającego z harmonogramu, wychowawca przypomina uczniom co najmniej trzy dni robocze wcześniej, podając dzień, godzinę i miejsce spotkania. Uczniowie wpisują komunikat do dzienniczka lub specjalnego zeszytu. Rodzice potwierdzają przyjęcie informacji do wiadomości przez podpisanie notatki.

5.         Wychowawcy i nauczyciele poszczególnych przedmiotów informują rodziców o postępach w nauce i zachowaniu uczniów na zebraniach klasowych
i podczas konsultacji.

6.         Obecność rodziców na zebraniach klasowych jest obowiązkowa.
W przypadku nieobecności,  rodzic ma obowiązek zapoznania się z informacjami  przekazanymi  na zebraniu i stosowania ustaleń przyjętych na zebraniu.

7.    Możliwy jest dodatkowy kontakt nauczyciela z rodzicami, po wcześniejszym uzgodnieniu przez dwie strony terminu spotkania.

8.         Nauczyciele nie udzielają rodzicom informacji podczas zajęć edukacyjnych oraz w trakcie pełnienia dyżuru w czasie przerw międzylekcyjnych.

9.         W przypadku uchylania się rodzica od kontaktów z wychowawcą,
pedagog lub wicedyrektor wzywa pisemnie rodzica do szkoły.

10.     Wszelkie uwagi dotyczące organizacji i funkcjonowania szkoły,  rodzice zgłaszają kolejno do: wychowawcy klasy, nauczyciela przedmiotu,  wicedyrektora, dyrektora szkoły.

11.    Rodzice i nauczyciele w trosce o poziom kontaktów i współpracy przestrzegają zasad przyjętej procedury.


 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo - Rodzice uczniów naszej szkoły!

    W ramach projektu Wrocławska Edukacja (Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wrocławską Oświatą - ZSZWO) utworzony został portal oświatowy www.edu.wroclaw.pl. Portal jest miejscem wymiany aktualności oraz informacji o ofercie szkół i placówek, a także udostępnienia usług elektronicznych dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Po zalogowaniu na portal, korzystając z utworzonych kont będzie możliwe korzystanie z dziennika elektronicznego, zasobów biblioteki szkolnej, platformy edukacyjnej, czy też udział w rekrutacji do szkół.   czytaj całość


Wnioski do pobrania:
WU       WUK        WR       WK       WKR

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkieżycie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć! ....czytaj całość


 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Rodzice

Szkoła Podstawowa nr 90 im. prof. St. Tołpy, przy współpracy z PKO Bankiem Polskim SA Oddział 7 we Wrocławiu, przystąpiła do programu SKO – Szkolnych Kas Oszczędności, który dedykowany jest uczniom w wieku od 6 do 13 lat.

Program SKO umożliwi dzieciom dostęp do wiedzy ekonomicznej oraz udział w konkursach organizowanych przez Bank. Opiekun SKO w Szkole będzie aktywnie krzewił ideę oszczędzania wśród uczniów.

Aby uczeń mógł zostać członkiem SKO:

– rodzic /opiekun prawny musi wyrazić zgodę na przystąpienie dziecka do programu SKO wypełniając i podpisując „Oświadczenie Rodzica”, które przekazuje nauczycielowi opiekującemu się SKO w Szkole,

lub

- rodzic/opiekun prawny może złożyć wizytę wraz z dzieckiem w Oddziale PKO BP SA gdzie dopełni formalności otwarcia SKO Konto dla Ucznia.

Nie ma żadnych opłat  związanych z rachunkiem SKO, uczeń uzyskuje bezpieczny dostęp do bankowości internetowej dla dzieci oraz oprocentowanie rachunku SKO w wysokości  5 % z kapitalizacją tygodniową.

Każdy z Państwa może samodzielnie sprawdzić funkcjonalność nowego SKO na naszej stronie internetowej www.pkobp.pl w zakładce Młodzi pod menu Szkolne Kasy Oszczędności.

Na stronie serwisu internetowego SKO https://sko.pkobp.pl/ zamieszczone jest DEMO.

PKO BP SA Oddział 7 we Wrocławiu, ul. Orzechowa 44  czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00, tel (71) 367 42 24.

W celu ułatwienia dopełnienia formalności w Oddziale można telefonicznie umówić się na dzień i godzinę wizyty.

Uczeń powinien mieć przy sobie legitymację szkolną, rodzic powinien znać numer PESEL dziecka..

Gwarantujemy, że SKO to świetna zabawa dla dziecka i nauka oszczędzania.

Zapraszamy

PLIKI DO POBRANIA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program profilaktyki wad postawy u dzieci i młodzieży szkolnej

"Wrocławskie Centra Korekcji Wad Postawy"

Celem programu jest wczesne diagnozowanie wad postawy u dzieci i młodzieży, w wieku 4-18 lat oraz przeciwdziałanie pogłębianiu się nieprawidłowości poprzez działania edukacyjne i korekcyjno-kompensacyjne. 

W programie:

   • badanie lekarskie,
   • gimnastyka korekcyjna na sali gimnastycznej i basenie kąpielowym,
   • instruktaż ćwiczeń korekcyjnych do wykonywania w domu.

Jeden cykl zajęć dla każdego dziecka wynosi 6 tygodni. Na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej mogą uczęszczać wyłącznie dzieci i młodzież zakwalifikowane przez lekarzy specjalistów. Na wizytę lekarską obowiązuje rejestracja. Miejsca, w których realizowane są zadania programu nazywają się Centrami Korekcji Wad Postawy.

Adresy Centrów Korekcji Wad Postawy z numerem telefonu do rejestracji na badanie lekarskie:

  1. Wrocławskie Centrum SPA, NZOZ ul. Teatralna 10-12, tel. 71 341-09-43 lub 71 341-07-23
  2. Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 ul. Zemska 16 c, tel. 71 787-97-37
  3. Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Poznańska 26, 71 355-46-55
  4. Zespół Szkolno – Przedszkolny 17, ul. Wieczysta 105, tel. 71 341-09-43 lub 71 341-07-23
  5. Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Bobrza 27, 71 350-62-65 wew.32
  6. Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Obornicka 28, tel. 71 341-09-43 lub 71 341-07-23
  7. Szkoła Podstawowa nr 72, ul. Trwała 17/19, tel. 71 341-09-43 lub 71 341-07-2

Do zajęć gimnastyki korekcyjnej obowiązuje dopłata rodziców, w kwocie 3,00 (brutto) do każdej godziny zajęć na sali gimnastycznej i 4 zł (brutto) na basenie kąpielowym. Z dopłaty zwolnione są rodziny wielodzietne, objęte programem „Dwa plus trzy i jeszcze więcej”

Koordynator programu: Bożena Lewicka, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia

Program jest współfinansowany przez miasto Wrocław.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.

 
Zdrowe odżywianie.

        W naszym społeczeństwie utrwalają się złe nawyki żywieniowe, które mają wpływ na rozwój wielu chorób cywilizacyjnych. Prawidłowe odżywianie to takie, które dostarcza organizmowi wszelkich niezbędnych składników odżywczych, zapewniając mu odpowiednią ilość energii, czyli kalorii koniecznych do życia.

       Energie czerpiemy z pożywienia. W dobie współczesnej cywilizacji coraz częściej nie przykładamy wagi do tego co, kiedy i jak spożywamy. Ten problem dotyczy przede wszystkim najmłodszych członków społeczeństwa - dzieci. 

Od najwcześniejszych lat utrwalają się u nich niedobre nawyki jedzenia w pośpiechu, nieregularnie oraz niezdrowo.

       Na podstawie najnowszych badań, naukowcy z Uniwersytetu Harvarda opracowali nową piramidę zdrowego żywienia. Wprowadzili do niej kilka istotnych zmian. U jej podstawy znalazła się aktywność fizyczną, jako niezbędny warunek zdrowia. Tuż nad nią umieszczone zostały podstawowe źródła energii produkty zbożowe z pełnego ziarna oraz tłuszcze roślinne (do tej pory w jednej grupie ze zwierzęcymi). W przeciwieństwie do tłuszczów zwierzęcych, których spożycie należy ograniczać – tłuszcze roślinne są zalecane w codziennej diecie jako cenne źródło nienasyconych kwasów tłuszczowych.

        Badania wykazują, że najbardziej skuteczną metodą dbania o zdrowie jest odpowiednio zbilansowana dieta i ruch. Tymczasem większość Polaków ani nie odżywia się prawidłowo, ani nie spędza aktywnie czasu wolnego.
Podstrony (1): stołówka szkolna
Comments