ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06

„Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“
ПРОЕКТ  BG051PO001-3.1.06
                                                                      
„Подобряване на качеството на образованието
в средищните училища чрез въвеждане
на целодневна организация на
учебния процес“
           В СОУ "Св. Паисий Хилендарски", с. Първомай са сформирани и работят 4 ПИГ с  ученици от І до III клас. Целодневната организация на учебния процес включва пълния образователен цикъл /задължителна подготовка, задължителноизбираема подготовка, свободно - избираема подготовка,  самоподготовка, отдих и игри, хранене/ за постигане на общодостъпно, базисно знание,  основано на принципите на  справедливост, толерантност и перспективност.
Специфични цели:
1. Утвърждаване на средищните училища като инструмент в политиката за модернизиране и оптимизиране на училищната мрежа.
2. Повишаване качеството на образователновъзпитателния процес в средищните училища чрез:
а) насърчаване развитието на ключови компетентности, творчески способности и умения за живот, необходими на учениците в съвременното общество;
б) създаване на възможности за успешно преминаване в следващ клас, и в следващ етап или степен на образование и ограничаване рисковете за отпадане от училище поради затруднения в усвояването на учебното съдържание;
в) подобряване материалната база на средищните училища с оглед осигуряване на подходяща
създаване възможност за развитие личността на ученика в мултикултурна и конкурентна среда чрез специално подбрани дейности, включени в целодневната организация на учебния процес;
г) повишаване мотивацията на учениците, учителите, и на заинтересованите страни от прилагане на модела „целодневна организация на учебния процес”.
Comments