Buddhism-Vipassana

Buddhism - a path of love and understanding                                                                                       GIỚI - ĐỊNH - TUỆ


- Đức Phật là ai ?

- Các bậc Giác Ngộ đã giác ngộ điều gì? Giảng dạy điều gì cho thế gian? 

- Tại sao cần phải Tu? Tu là gì? 

- Thiền là gì ? Thiền do Đức Phật Thích Ca giảng dạy (tạm gọi là Thiền Phật Giáo) có gì đặc biệt và khác biệt với các truyền thống khác? 

- Sự khác nhau giữa Thiền Định (Samadhi)  và Thiền Quán (Minh Sát Tuệ-Vipassana) ? 

- Thực hành Samadhi bằng Tâm gì? Thực hành Vipassana bằng Tâm gì ?

- Samadhi đóng vai trò gì trong Vipassana?

- Mục đích/ kết quả của Samadhi &  Vipassana? 

  ......

Sau đây là một số tài liệu tham khảo quan trọng xin chia sẻ cùng các bạn đồng học, các bạn đã/đang trăn trở và muốn bước đi trên con đường tâm linh.

"Mọi lý thuyết chỉ có tính chất tham khảo, nó sẽ chỉ là trò chơi tri thức nếu không có sự thực hành, thực chứng" (S.N. Goenka).

Pháp học (Pariyatti)

- Kinh chuyển pháp luân: bài Pháp đầu tiên của bậc Giác Ngộ Gotama Buddha, Đức Phật Thích Ca đã Giác Ngộ điều gì?

- Kinh Sa Môn Quả: tóm tắt tiến trình giải thoát (Thiền Phật Giáo-Chánh Định Samma-samadhi).

(xem thêm: Tiến Trình Giải Thoát, tóm tắt kinh Sa Môn Quả của Tâm Minh Anh & Chơn Thường Tri, NXB Phương Đông, 2008)

- Kinh Tứ Niệm Xứ - Satipaṭṭhāna (Kinh số 10-Trung Bộ): phương pháp thực hành Thiền Phật Giáo và chứng Thánh Quả (Thánh Thiền & Thánh Quả).

- Kinh Đại Niệm Xứ - Mahāsatipaṭṭhāna (Kinh số 22- Trường Bộ): giống kinh Tứ Niệm Xứ, chi tiết hơn về phần quán Pháp.

(tải về file pdf và mp3 tại http://www.esnips.com/web/solidity-OriginalBuddhism/)

Pháp hành (Patipatti) Vipassana theo truyền thống Quán Thọ của Thiền sư S.N. Goenka 

[1] S.N. Goenka, Những bài giảng cương yếu của khóa 10 ngày tu tập Thiền Minh Sát Tuệ

+ Bản dịch tiếng Việt của Thích Minh Diệu: xem bản html,  hoặc tải bản pdf, hoặc tải file mp3.

+ Bản tiếng Anh (The Discourse Summaries): xem bản html, hoặc tải bản pdf, hoặc nghe giảng trực tiếp tiếng Anh từ S.N.Goenka.

[2] S.N. Goenka, Tứ Niệm Xứ Giảng Giải

- Bản dịch tiếng Việt của TK. Pháp Thông: xem bản html, hoặc tải bản pdf, hoặc tải file mp3.

- Bản tiếng Anh (Discourses on Satipaṭṭhāna Sutta): xem bản html,  hoặc tải bản pdf, hoặc nghe giảng trực tiếp tiếng Anh từ S.N.Goenka.

(tải về file pdf và mp3 tại http://www.esnips.com/web/SNGoenka-10dayVipassanaDiscourse)

Tham khảo thêm 

[1] Sayagyi U Ba Khin, Thiền Quán-Tiếng Chuông Vượt Thời Gian (The Clock of Vipassana has struck), TK.Thiện Minh dịch: xem bản html, hoặc tải bản pdf. 

[2] S.N. Goenka, Thiền Ngay Bây Giờ , TK. Pháp Thông dịch: xem bản html,

[3] S.N. Goenka, Tìm hiểu Pháp Môn Niệm Thọ, TK. Pháp Thông dịch: xem bản html,

[4] Narada Maha Thera, Đức Phật và Phật Pháp  (The Buddha and His Teachings), Phạm Kim Khánh dịch, xem bản html,

[5] Bộ kinh Nikaya, HT. Thích Minh Châu dịch: xem bản html, tải file mp3

 

Nguyện cầu cho tất cả chúng sanh có duyên lành gặp Chánh Pháp, có trí tuệ nhận hiểu rõ Chánh Pháp, thực hành đúng Chánh Pháp và truyền bá đúng Chánh Pháp. 

 

Nguyện cầu cho tất cả chúng sanh được an vui hạnh phúc và hay tạo các hạnh lành. 

 

Nguyện cầu cho tất cả chúng sanh thóat ly đau khổ, phiền não và ngưng tạo các nghiệp ác. 

 

Nguyện cầu cho tất cả chúng sanh có tâm tùy hỷ, không ganh ghét lẫn nhau. 

 

Nguyện cầu cho tất cả chúng sanh có tâm bình đẳng và biết tha thứ cho nhau. 

 

Ghi chú: Mọi sự nghiên cứu và thực hành Thiền (con đường tâm linh) cần được thực hiện một cách nghiêm túc và thận trọng. Khi bạn đã sẵn sàng cho việc thực hành, hãy nên tìm đến 1 trung tâm thiền để nhận được những hướng dẫn ban đầu. Chi tiết về khóa tu Vipassana 10 ngày (theo truyền thống thiền sư U ba khin và sự giảng dạy bởi thiền sư S.N.Goenka) ở nhiều nước trên thế giới có thể tìm thấy tại trang web:  http://www.dhamma.org/.