http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Moe/LMS/homepage.htm


מכתב מנהל המחוז לקראת תרגיל למיד

פלטפורמות ללמידה מקוונת
ביום שני, 16/6/2014 בין השעות 16.00-20.00 
ייערך תרגיל למידה מרחוק בחירום.

התרגיל ייערך במחוז ירושלים ביום שני, 16/6/2014 החל משעת סיום הלימודים בבית הספר ועד הערב ויעסוק בהיערכות לחופשת הקיץ.

 

על מנהל בית הספר לדווח על מהלך תרגיל החירום במערכת בטחון, באמצעות הזדהות אישית למערכות משרד החינוך. לאחר כניסה למערכת יש ללחוץ על תפריט "תרגיל למידה בחירום" ולמלא את השאלון על מהלך התרגיל.

לתשומת לבך, ניתן לדווח על מהלך תרגיל החירום החל מיום שני 16.06.2014 בשעה 13:00 ועד ל-25.06.14 בשעה 13:00 בלבד.

לחץ ל - כניסה למערכת ביטחון (http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/MBS/Mbb.htm)

בשאלות תפעוליות על המערכת ניתן לפנות למוקד השרות בטלפון –03-9298888  או במייל Moked-manbas@kishurim.k12.il

אם אין ברשותך פרטי הזדהות אישית למערכות המשרד יש לפנות תחילה למוקד סיסמאות – 03-9298888