Mesleki Gelişim

MESLEKİ GELİŞİM DERSİ ÖRNEK ÇALIŞMA SORULARI

Soru 1) Bireyin kolaylıkla ve kusursuz olarak iş yapabilme ustalığı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Özyönetim b) Sınama c) Alıştırma d) Beceri

Soru 2) Toplum üyelerinin davranışlarının doğruluğunu ya da yanlışlığını gösteren ve geleneklerle oluşan kişisel ya da toplumsal temel ölçüler aşağıdakilerden hangisidir?

a) İyilik b) Davranış c) Ahlak d) Değer

Soru 3) Aşağıdakilerden hangisi ahlaki değerlerimizden değildir?

a) Başka insanların çıkarlarını gözetmek b) Dürüst ve güvenirli olmak

c) Emaneti korumak d) Hırsızlık yapmak

Soru 4) Aşağıdakilerden hangisi usta ve kalfaların uyması gereken kurallardan değildir?

a) Adil olmalıdır b) Sabırsız olmalıdır c) Çıraklara örnek olmalıdır d) Aldığı işi zamanında bitirmelidir

Soru 5) Bir işi tamamlamak için yapılan tekrarlamalar aşağıdakilerden hangisidir?

a) Öğrenme b) Sınama c) Alıştırma d) Beceri

Soru 6) Bir aleti kullanma gibi kasla yapılan öğrenme şekline ne ad verilir?

a)Psikometri b)Psikomotor c)Bilişsel öğrenme d)Yetenek

Soru 7) Kaynak,kanal,mesaj,alıcı,dönüt neyin öğeleridir?

a)Eğitim b)İletişim c)Bilişim d)Gelişim

Soru 8) Ortak maddi ve manevi değerler etrafında toplanan insanların meydana getirdikleri topluluğa ne ad verilir?

a)Vatan b)Millet c)Grup d)Takım

Soru 9) İşveren, işçi ve devlet arasındaki ilişkiyi düzenleyen sisteme ne ad verilir?

a)İş hukuku b)Anayasa hukuku c)Sanayi hukuku d)Aile hukuku

Soru 10) İşyerlerinde sağlığa ve makinelere zarar verebilecek şartlardan korunmaya ne ad verilir?

a)İş güvenliği b) Kişisel güvenlik c)İlk yardım d)Sivil savunma

Soru 11) Bir işin yapılması sırasında işten veya ortamdan kaynaklanan rahatsızlığa ne ad verilir?

a)Ultrasonik hasar b)Psikolojik travma c)Stres d)Meslek hastalığı

Soru 12) Hasta yada yaralı kişiye hastalanması veya yaralanması durumunda yapılan ön işleme ne denir?

a)İlk yardım b)Operasyon c)Moral verme d)İşgüzarlık

Soru 13) Mal ve hizmet üretmek amacıyla hukuki ve ekonomik kuruluşu gerçekleştiren kişiye ne denir ?

a)Müşteri b)Alıcı c)Satıcı d) Girişimci

Soru 14) Güvensiz davranış ve şartlardan doğan ve üretim faaliyetlerini aksatan durumlara ne ad verilir?

a)Davranış b)İş kazası c)Yaralanma d)Verimsizlik

Soru 15) Derinin bütünü ve kemiğin bile zarar gördüğü yanık hangi derecedir?

a)2. derece b)3. derece c)1.derece d)5.derece

Soru 16) Acil durumlar için telefon numarası kaçtır?

a)184 b)153 c)112 d)155

Soru 17) Yapılan işle alakalı olarak kazanılan maddi ve manevi davranışlara ne ad verilir ?

a)İlgi b) Kişisel yeterlik c)Beceri d)İş ahlakı

Soru 18) Toplumların gruplar veya bireysel olarak iş yapabilme yeteneklerine ne denir?

a)Beşeri ilişkiler b)Ortak beceri c)İmece d)Dayanışma

Soru 19) Ustanın ya da kalfanın gözetiminde öğreneceği işi yaparak öğrenilmesi aşağıdaki hangi öğrenme yöntemidir?

a) Gösteri b) Gözlem c) Yaparak ve yaşayarak öğrenme d) Taklit

Soru 20) Hafızamızda kalan ve dış dünyaya ilişkin izlenimlerimiz aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bilgi b) Alışkanlık c) Düşünme d) Öğrenme

 

 

 

 

 

 1-DÜŞÜNME BECERİLERİ

 

1-‘’ En kötü karar karasızlıktır’’ İfadesi ile ne anlatılmak istenmiyor?

    a)Kararsızlığın en güzel karar olduğu                  

    b) Problem çözmede karar vermenin önemi

    c) Karar vermeden atılacak adımların sonucunda başarının gelemeyeceği

    d)Karar vermeden yola çıkılmasının yanlış olduğu  

2-Aşağıdakilerden hangisi meslek seçimini etkileyen fiziksel faktörlerden  değildir?

    a) Sosyal - Ekonomik getirisi       b)Yaş       c) Psikolojik durum           d) Ses tonu

3-Bir kişi bir durumun dayanaklarını ve kanıtlarını öğrenerek beklenen sonucu tahmin ediyorsa bu durum kişinin hangi özelliğinin    olduğunun göstergesidir?

    a) Öz güveninin olduğunun         b)Analitik düşündüğünün         c)Eleştirel olduğunun       d)Açık fikirli olduğunun                

4-  Aşağıdakilerden hangisi bir tartışma yöntemi değildir?

    a)Beyin Fırtınası        b) Pandomim           c) Panel                d) Sempozyum

Metin Kutusu: 1 :5 = 0  11: 55= 3 2 :10= 0  12: 60= 3 3 :15= 0  13: 65= 3 4 :20= 0  14: 70= 4 5 :25= 1  15: 75= 4 6 :30= 1  16: 80= 4 7 :35= 1  17: 85= 5 8 :40= 1  18: 90= 5 9 :45= 2  19: 95= 5 10:50= 2  20:100=5 5- Bir problemin çözümüne başlamadan kişinin tüm bilgileri toparlayıp sentezledikten sonra harekete başlamadan önce vardığı son aşamaya ne denir?

    a) Öz eleştiri          b)Tepki              c)Karar                  d)Eylem

 

 

2-ÖĞRENME VE ÖZ YÖNETİM    

 

1-Kişinin hedefine ulaşabilmesi için duygularını kontrol altına alarak kendisini disipline etmesi yetisine ne denir?

    a) Ket Vurma         b) Duygusal Öz  Yönetim      c) Megalomanlık           d) Umursamama

2-Aşağıdaki bilgilerden hangisi duygusal öz yönetim yetisine sahip bireyin özelliği değildir ?

    a)Dürtülerini kontrol edebilirler                             b)Öz güvene sahip bireylerdir

    c)Bardağın boş tarafını görürler                        d) Stresi kontrol altında tutabilirler

3- Aşağıdakilerden hangisi iletişimde karşınızdakine  dinlediğinizin bir göstergesi olamaz?

    a)Onu tepkisiz dinlemeniz                                   b) Oturur durumdayken ona doğru eğilip dinlemeniz

    c)Karşınızdakinin gözlerinin içine bakmanız        d) Baş hareketleri ile onu dinlediğinizi göstermeniz

4- Gurup halinde yapılan  eğitim faaliyetlerinden daha çok verim alınan öğrenici profile hangi kategoriye girer?

    a)Görsel Öğreniciler   b) Kinestetik Öğreniciler    c) Sosyal Öğreniciler  d) İşitsel öğreniciler

5-Aşağıdakilerden hangisi strese neden olan bir durum olamaz?

    a)Sevilen bir kişinin ölümü     b)İştah kaybı     c)Boşanma     d)Kişinin bebeğinin olması

6-Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

    a) Stres fizyolojik rahatsızlıklara da neden olabilir          b)Stresten etkilenme boyutu kişisel özelliklerle de ilgilidir

    c)Kişi stres yönetimi ile stresten daha az etkilenebilir     d)Stres sadece yaşanan ekonomik nedenlerden kaynaklanır

7- Aşağıdaki durumlardan hangisinde davranışa dönüşmüş bir öğretim söz konusudur?

    a) Kişinin yemek yemesi        b)Kişinin sigara içmesi         c)Kişinin acıkması       d) Kişinin dişlerini fırçalaması

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 CEVAP ANAHTARI

 

1-A          2-C           3-B             4-B             5-C

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 CEVAP ANAHTARI

 

 1-B         2-C    3-A    4- C     5- B     6- D     7-D

 

                                     ANAHTAR BECERİLER

 

 

1-İLETİŞİM

 

1- Aşağıdakilerden hangisi bir mesajın iletiliş şeklini ifade eder?

    a) Kanal                     b) Hedef                            c)Şekil                          d)Kod

2-Bir  durumu değerlendirirken karşımızdaki insanın yerine kendimiz koyabilme yeteneğine ne denir?

    a) Telapati            b) Sempati                c) Empati                    d) İletişim

3-Aşağıdakilerden hangisi sözsüz  iletişimde yapılan bir faaliyet değildir?

    a)Jest            b) Mimik                    c)Empati                d)Postür

 

 

 

2-TAKIM ÇALIŞMASI

 

1-  Bir takımın başarılı olmasında en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?

    a) Guruptakilerin Kan bağının olması      b) Takım üyelerinin amacının aynı olması

    c) Guruptaki kişilerin çokluğu              d)  Üyelerin maddi gücünün azlığı yada çokluğu

2- Bir takımın oluşmasında en problemli aşama aşağıdakilerden hangisidir?

    a) Oluşum              b)Fırtına                  c)Düzenlenme          d) İşleyiş

3-Aşağıdakilerden hangisi Takımın üyelerinden değildir?                                   

    a)Şef                      b) Koordinatör                         c)Yaratıcı                      d) Biçimleyici

 

 

 

3-DEMOKRATİK VATANDAŞLIK

 

1-Aşağıdakilerden hangisi temel insan haklarından değildir?                     

    a) Sağlık hakkı     b) Basın Özgürlüğü   c) Konut dokunulmazlığı   d) Özel yaşamın gizliliği

2-Aşağıdakilerden hangisi hukuk devletinin özelliği değildir?

    a) Topluma barış hakimdir                                b)Toplumda eşitlik egemendir 

    c)Özgürlükler güvence altına alınmıştır           d) İnsanlar arası ilişkiler gelişigüzeldir

 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 CEVAP ANAHTARI

 

1-A      2-C       3-C

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 CEVAP ANAHTARI

 

1-C        2-B        3-A

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 CEVAP ANAHTARI

 

1-B        2-D                

 

 

 

                                                     GİRİŞİMCİLİK

 

                                                         

1-BAŞARILI VE UYGULANABİLİR BİR İŞ FİKRİ BELİRLEMEK

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Girişimciyi kendi işini kurma kararına getiren nedenler aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) Kendi kendinin patronu olmak

B) Kendi geleceğinE kendinin karar vermesi

C) İnsan ilişkilerini geliştirme isteği

D) İş fırsatlarını değerlendirme isteği

2. Öncelikle girişimci iş fikri belirlerken aşağıdaki kaynaklardan hangisinden yararlanmaz?

A) İş deneyimleri B) Ortaklar

C) Bilgi ve becerileri D) Piyasadaki fırsatlar

3. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin etkileşim içinde olduğu piyasalardan biri değildir?

A) Müşteri piyasası B) Girdi piyasası

C) İş gücü piyasası D) Ekonomi piyasası

4. İş fikrinin sektörel özelliklerini belirlemek için aşağıdaki sorulardan hangisini sormazsınız?

A) Sektörün kurulduğu yerin özellikleri?

B) Kurulacak sektör/alt sektör altında yer almaktadır?

C) Sektörün büyüklüğü

D) Sektörün belirgin özellikleri nedir?

5. İş fikrinin bağlantıda olacağı piyasaların ve genel özelliklerinin belirlenmesinden sonra girişimci neyin analizini yapmalıdır?

A) Sektörün B) Müşteri kitlesinin

C) Girdi piyasalarının D) İş gücünün

6. “İş fikirlerinin başarılı olması için toplumsal verileri derlemek ve bunların başarılı bir şekilde yorumlamak zorundadır.” ifadesi kimin özelliklerindendir?

A) Yönetici B) Başkan C) Girişimci D) Usta başı

16

7. Aşağıdakilerden hangisi girişimcilerin piyasadaki rakiplerini araştırırken göz önünde bulundurmaları gereken temel niteliklerden biri değildir?

A) Üretim kapasiteleri B) Yerleşim yeri ve özellikleri

C) İşletme sermayesi güçleri D) Ürün ve hizmet

8. Aşağıdakilerden hangisi ürün ve hizmetlerin hedef müşterilere sunumunda vurgulanacak özelliklerden biri değildir?

A) Ürün ya da hizmetin tanımlanması

B) Ürün ve hizmetlerin piyasadaki rakiplerin farkları

C) Rakiplerin güçlü ve zayıf yönleri

D) Müşterilerin ürün ve hizmetlerden hangi faydaları sağlayacağı

 

 

2-İŞLETME ÇEŞİTLERİ

 

RME

1. Yasalar açısından işletmeleri gruplandığınızda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tek kişi işletmeleri B) Şirketler C) Kamu işletmeleri D) Kooperatifler

2. Sanatkâr, esnaf, sanayici ve serbest melek erbabının oluşturduğu şirket türünde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sermayenin tamamı işletme sahibine aittir.

B) Yönetim ortaklara aittir.

C) Kâr ve zararın tamamı işletme sahibine aittir.

D) İşletme yönetimi, sermayesi işletme sahibine aittir.

3. Aşağıdakilerden hangisi Türk Ticaret kanununda yer alan sermaye şirketlerinden biri değildir?

A) Kolektif şirket B) Limitet C) Anonim D) Sermaye payları bölünmüş komandit şirket

4. Aşağıdakilerden hangisi şahıs şirketidir?

A) Anonim B) Kolektif C) Limitet D) Kooperatif

5. “Bir unvana sahip, esas sermayesi belirli, payları bölünmüş ve borçlarından dolayı yalnız sermayesi ile sorumlu olan şirkettir” tanımı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A) Limitet B) Anonim C) Adi komandit D) Kooperatifler

6. Aşağıdakilerden hangisi kooperatiflerin kuruluşlarındaki kurallardan biri değildir?

A) Kooperatife giriş ve çıkış serbest değildir.

B) Kooperatif üyelerinin payları ne olursa olsun, ancak bir oya sahiptirler.

C) Kâr ortaklara, kooperatifle yaptıkları iş oranında dağıtılır.

D) Sermaye karşılığı verilecek faiz sınırlıdır (faiz oranı düşüktür).

7. Aşağıdakilerden hangisi kamu işletmelerinin kuruluş amaçlarından değildir?

A) Kamu kurumlarına gelir sağlamak

B) Gelişmemiş veya az gelişmiş yörelerin sosyal, kültürel ve ekonomik yönden gelişmesini sağlamak

C) Özelleştirme yapmak

D) Ülkenin ekonomik kalkınmasını hızlandırmak

8. Aşağıdakilerden hangisi döner sermaye kuruluşlarından biri değildir?

A) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullar

B) Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler

C) Adalet Bakanlığına bağlı hapishaneler

D) Şahısların kurduğu şirketler

 

 

3-ÇALIŞMA PROĞRAMI HAZIRLAMAK

 

ME VE DEĞERLENDİRME

1. Kendi işini kurmak amacı ile harekete geçen girişimci aşağıdakilerden hangisini yapmaz?

A) İş fikri belirleme B) Araştırma C) Koordinasyon D) Organizasyon

2. İşletmelerin, amacına ulaşmak için ne gibi işlerin yapılması gerektiğini, bunların sırasını, zamanını, süresini, kimler tarafından ve hangi yollar izlenerek yapılacağını gösteren tasarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Plan B) Araştırma C) Örgütleme D) Planlama

3. “Tutulacak yol davranış biçimidir.” ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Koordinasyon B) Araştırma C) Plan D) Planlama

4. Planlamada belirlenen işletme amaçlarına ve bunlara ulaşmak için seçilen işler, kişiler ve iş yerleri arasında yetki ilişkilerinin kurulması faaliyetlerinin tümüne ne ad verilir.

A) Koordinasyon B) Organizasyon C) Araştırma D) Planlama

5. Aşağıdakilerden hangisi organizasyonun aşamalarından biri değildir?

A) İşlerin organizasyonu B) İnsan gücünün organizasyonu

C) Finans kaynakları C) Yer, araç ve yönetimlerin belirlenmesi

6. “Çalışmayı kolaylaştırmak ve başarıyı sağlamak için işletmenin bütün faaliyetlerinin uyum içersinde yürütülmesi fonksiyonudur.” ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Koordinasyon B) Organizasyon C) Araştırma D) Planlama

7. İşletmede kullanılacak ham madde, makine, bina, araç gereçler vb. elde edilmesi ve işlerin konusuna göre düzenlenmesi ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

A) İnsan gücü organizasyonu B) Koordinasyon

C) Yer, araç ve yönetimlerin belirlenmesi D) Planlama

8. Aşağıdakilerden hangisi koordinasyonun ilkeleri ve tekniğinden biri değildir?

A) Koordinasyon, sorumlu kişiler arasında doğrudan görüşmeler yolu ile sağlanmalıdır.

B) Plan yapılıp, politikalar kararlaştırılırken, daha başlangıçta koordinasyon sağlanmalıdır.

C) Bir sorun ile ilgili bütün faktörlerin karşılıklı olarak birbirlerine olan etkileri göz önüne alınarak koordinasyon yapılmalıdır.

D) Koordinasyon sürekli bir işlem olarak düşünülmemelidir.

 

 

 

4-İŞ PLANI HAZIRLAMAK

 

LÇME VE DEĞERLENDİRME

1. “Bir fayda yaratmak için girişilen faaliyetler dizisi olarak tanımlanır” ifadesi neyin tanımıdır?

A) İş Planı B) İş C) Doküman D) Kredi

2. Yatırımcı veya faizle finans sağlayan kişi kurum veya kuruluşlara iş tasarısı hakkında bilgi veren dokümana ne ad verilir?

A) İş planı B) Doküman C) İş D) Kredi

3. İş planı aşağıdaki konulardan hangisini içermez?

A) Girişimcinin özelliklerini ve hedeflerini B) Piyasa özelliklerini

C) İşletmenin yasal yapısını D) İş kurmada rehber olmayı

4. Planlama, denetleme amacı ile kısa, orta ve uzun vadeli olarak yapılır ifadesi hangi sınıflandırma çeşididir?

A) Süreye göre sınıflandırma B)İşleve göre sınıflandırma

C) Planına göre sınıflandırma D) Faaliyet alanına göre sınıflandırma

5. Aşağıda bir iş planı hazırlanırken dikkat edilecek kuralar verilmiştir. Bunlardan hangisi yanlış verilmiştir?

A) Bir iş planı yapılırken ana başlıklar belirlenip bunlar için ayrı dosyalar oluşturulmalıdır.

B) Bilgiler toplanıp incelendikçe pazar araştırması, maliyet, mali tasarılar gibi uygun başlıklar altında dosyalar düzenlenebilir.

C) İş planı yazılırken temel noktalar ile ele alınan araştırmadan çabuk ve doğru sonuçlar çıkarmak üzerinde durulmalıdır.

D) Çok fazla sözcük ile dolu raporlar etkileyici gözükecektir. Bu planın içeriğinden daha önemlidir.

6. Bir iş planında işin tanımı, pazarlama, organizasyon planı, finansman neyi içermektedir?

A) İş planı çeşitleridir. B) İş planı bölümleridir.

C) İş planı sınıflarıdır. D) İş planı türleridir.

7. Bir iş planında şu bilgilerden hangisi yer almaz?

A) İş yerine ait bilgiler B) Pazarlama stratejisi

C) İşçiye ait bilgiler D) Mali düzenlemeler

8. Binanın; büyüklüğünün, yerinin, planının, konumunun ve gerekli ticaret araçlarının tanımlanması ifadesi hangi bölüme ait bilgilerdir.

A) İş yerine ait bilgiler B) Pazarlama stratejilerine

C) İşe ait bilgiler D) Mali düzenlemelere

 

 

 

5-İŞ KURMAK

 

ÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Aşağıdakilerden hangisi işin fiilen kurulması ile ilgili değildir?

A) İş yeri kiralama, B) Yasal kuruluş işlemleri,

C) Personel temini, D) Rakiplerle iletişim.

2. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin kuruluş yerini etkileyen faktörlerden biri değildir?

A) İş gücü gereksinimi , B) İş fikri,

C) Çevresel etkiler, D) Enerji gereksinimi.

3. Aşağıdakilerden hangisi VUK’da mükelleflerin vergi dairesine bildirmekle yükümlü olduğu hususlardan biri değildir

A) Vergi levhası , B) İşe başlama,

C) İşi bırakma, D) Adres ve iş yeri sayısındaki değişiklik.

4. Aşağıdakilerden hangisi Belediye sınırları içinde faaliyet gösteren tacirlerin belediyeye karşı sorumluluklarında biri değildir?

A) İş yeri açma, çalışma ruhsatı alma ve harç ödeme,

B) İlan ve reklam vergisi ödeme,

C) Çevre temizlik vergisi ödeme,

D) Isınma ve elektrik ödeme.

5. Kendi adına bağımsız çalışanların İşe başladıktan sonra zorunlu veya kendilerinin başvurdukları sosyal güvenlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) BAĞ-KUR, B) Emekli sandığı, C) S.S.K, D) Hepsi

6. Üretim araçları ve malzemelerin üretim alanı üzerindeki düzenlemesi seçilen üretim sistemine göre yapılır. Aşağıdakilerden hangisi en çok kullanılan düzenleme türlerinden biri değildir?

A) Üretilecek mamule göre düzenleme B) Karışık durumlu düzenleme

C) Üretime göre düzenleme D) Sabit durumlu düzenleme

7. Girişimci iş yerinin teknik ve idarî donanım gereksinimini belirlerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almaz?

A) Makine-ekipman yerleşimi, B) Bina içi yerleşim,

C) İklim şartları, D) Bina dışı düzenlemeler.

8. Bir işletme personel alırken aşağıdaki kaynaklardan hangilerine başvurabilir?

A) İlanla B) Personelin yakınları ve arkadaşlarına haber göndererek

C) iş kurumu kanalıyla, D) Hepsi.

 

 

6-İŞLETMEYİ GELİŞTİRMEK

ÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Aşağıdakilerden hangisi işletmeyi geliştirme aşamalarından değildir?

A) Kendi ayakları üzerinde durur hale getirme.

B) Kullanılan kapasiteyi yükseltmek,

C) İşletmeye yeni kapasiteler eklemek,

D) İşletmeyi kurmak

2. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde kapasite seçimi faktörlerinden biri değildir?

A) Talep, B) Finansal kaynaklar, C) Risk D) Maliyetler,

Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeleri doldurunuz.

3. işletmelerinin kurulduktan sonra kendi ayakları üzerinde durur hale geldikleri ilk dönemde girişimciler minimum ………… almalıdırlar.

A) Risk, B) İş gücü, C) Kapasite, D) Sermaye

4. İşletme gelişme planının başarısı ve hızı girişimcinin ne kadar doğru işletmecilik yaptığına ne kadar başarılı bir……………….. olduğuna ve ne kadar doğru bir sistem kurduğuna bağlıdır.

A) İş gücü, B) Kapasitesi, C) İşletme yöneticisi, D) Makine-donanımı,

5. İşletmenin üretim kapasitesini artırmak belirli bir süre içersinde, mevcut iş gücü,……….ve teknoloji gibi üretim faktörlerini rasyonel biçimde kullanarak meydana getirebileceği üretim miktarının artırılmasıdır.

A) Makine, B) Kapasite, C) Üretim, D) Kaynak,

 

 

7-İŞ HUKUKU                                    

ÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Bir başkası adına ve ona bağlı olarak çalışanlar ile onları çalıştıranlar arasında iş ilişkilerini düzenleyen hukuk dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İş hukuku B) Anayasa hukuku C) Özel hukuk D) İşçi hukuku

2. Bir hizmet sözleşmesine dayanarak herhangi bir işte ücret karşılığı çalışan kimse aşağıdakilerden hangisidir?

A) Usta B) İşçi C) Çırak D) Kalfa

3. Bir hizmet sözleşmesine dayanarak işçi çalıştıran gerçek ve tüzel kişilere ne denir?

A) Vakıf B) İş alan C) İşveren D) Dernek

4. Aşağıdakilerden hangisi işçinin borçlarından değildir?

A) İş görme borcu B) Talimatlara uyma

C) Sadakat D) Ücret ödeme borcu

5. İş yerinde çalışmayı durdurmak veya işin niteliğine göre yavaşlatmak ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lokavt B) Grev C) Sözleşme D) Fesih

6. Aşağıdakilerden hangisi işverenin borçlarından biri değildir?

A) Ücret ödeme borcu B) Malzeme temin etme borcu

C) İş güvenliği ve işçi sağlığını görme borcu D) Sadakat borcu

7. Hizmet sözleşmenin karşı tarafa herhangi bir bildirim de bulunmadan sona erdirilmesi ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fesih B) Feshi ihbar C) Sözleşme D) Grev

8. Hizmet sözleşmesini feshetmek isteyen tarafın, fesih tarihinden belli bir süre önce bunu karşı tarafa bildirimle haber vermesi ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fesih B) Feshi ihbar C) Sözleşme D) Grev

 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME

                        MODÜL DEĞERLENDİRME SORULARI

1. İş fikri piyasa özellikleri araştırılırken aşağıdaki hangi piyasalardan söz etmek gerekir?

A) Ham madde üreticileri B) Pazarlamacılar

C) Girdi piyasaları D) Hepsi

2. İş fikrinin bağlantıda olacağı piyasaların genel özelliklerini belirlenmesinde aşağıdaki sorulardan hangisi yanlıştır?

A) İşletme kuruluş aşamasında hangi kurum ve kuruluşlara karşı yükümlüdür?

B) İşletmenin girdi sağlayacağı piyasalar hangileridir ve belirgin özellikleri nelerdir?

C) Makine–donanım, araç gereçlerin sağlanacağı piyasalar hangileridir ve belirgin özellikleri nelerdir?

D) İş gücü sağlanacağı piyasaların temel özellikleri nelerdir?

3. Sermaye, emek, iş bölümü isteyen, büyük hedeflerin gerçekleştirilmesi için kurulan şirketler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kolektif B) Ortaklıklar C) Sermaye şirketleri D) Şahıs şirketleri

4. Kamu iktisadi teşebbüsleri, katma bütçeli işletmeler, döner sermayeli işletmeler aşağıdaki hangi işletme türüne girmektedir?

A) Özel işletmeler, B)Karma işletmeler, C)Kamu işletmeleri, D) Hiçbiri

5. Planlamada belirlenen işletme amaçlarına ve bunlara ulaşmak için seçilen işler, kişiler ve iş yerleri arasında yetki ilişkilerinin kurulması faaliyetlerinin tümü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Planlama B) Organizasyon C) Araştırma D) Koordinasyon

6. Aşağıdakilerden hangisi iş planı hazırlanması için gerekli verilerden biri değildir?

A) Maliyeye ait bilgiler B) İş yerine ait bilgiler

C) Pazarlama stratejileri C) İşe ait bilgiler

7. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin kuruluş yerlerinin seçiminde yönlendirici olan özelliklerdendir?

A) Ham maddeyi işletmeye ulaştırmak

B) Ürün ya da hizmetlerin en ekonomik şekilde müşteriye ulaştırmak

C) İşletmenin ihtiyaç duyduğu iş gücü ve diğer işletme girdilerini temin etmek

D) Hepsi

8. İşverenin ya da işveren meslek kuruluşunun kararı ile iş yerinde çalışmanın durdurulması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Grev B) Lokavt C) Sözleşme D) Fesih

 

            CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI

1 C

2 B

3 D

4 A

5 B

6 C

7 D

8 C

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 C

2 B

3 A

4 B

5 B

6 A

7 C

8 D

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI

1 A

2 B

3 C

4 B

5 C

6 A

7 C

8 D

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI

1 B

2 A

3 D

4 A

5 D

6 B

7 C

8 A

1- İşçinin çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan veya işin yürütülme şartları yüzünden uğranılan geçici veya sürekli hastalık,sakatlık ve ruhi arızalara .................... denir.Boşluğa ne getirilmelidir ?

a- İş güvenliği b- Meslek Hastalığı c- Sağlık d-Hastalık

 

2- Meslek hastalıklarına karşı çalışanların bilgilendirilmesi hususu iş güvenliği ilkelerinden

hangisine girmektedir ?

a- Çalışanların eğitimi            b- Çalışanların mal güvenliğinin sağlanması

c- Çalışanları korumak           d- Üretim güvenliğini sağlamak

 

3- Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın hedef ve sahasına girmez ?

a- Teşhis          b- Tedavi        c- Taşıma        d- Müdahale

 

4- Pansuman aşağıdaki durumlardan hangisinde yapılmaz ?

a- Yaralı alçıya alınırken        b- Kanama durdurulmasında

c- Yaranın kapatılmasında     d- Yaranın enfeksiyon kapmaması için

 

5- Aşağıdakilerden hangisi kanamalı bir yaralıda yapılmaması gereken bir durumdur ?

a- Kazazede uygun bir vaziyete sokulur

b- Kazazede oturtularak yardım gelmesi beklenir

c- Yaradaki yabancı cisimler temizlenir

d- Pansuman ve sargı uygulanır

 

6- Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemimizi korurken kullanılan aletlerden birisi değildir ?

a- Filtreli toz maskesi b- Basınçlı hava solunum cihazı

c- Basınçlı oksijen solunum cihazı d- Basınçlı karbon monoksit solunum cihazı

 

7- Hastalar ve yaralı kişilere;doktor veya ambulans gelinceye kadar hayatını kurtarmak için

zamanında ve yerinde yapılan tıbbi müdahaleye ...................... denir.Boşluğa ne getirilmelidir ?

a- Ön Müdahale         b-İlk Yardım   c- Yardım      d- Tedavi

 

8- İşyerindeki yangın ve patlama olaylarına karşı alınacak önlemler iş güvenliği amaçlarından

hangisine girer ?

a- Çalışanların eğitimi            b- Çalışanları koruma

c- Üretim güvenliğini sağlama           d- İşletme güvenliğini sağlama

 

9- Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliğinin amaçlarından birisi değildir ?

a- Çalışanları korumak                       b- Üretim güvenliğini korumak

c- İşletme güvenliğini sağlamak         d- Çalışanların sosyal hayatını düzenlemek

 

10- Güvensiz davranış ve şartlardan doğan,bir fonksiyon yada faaliyeti kesintiye uğratan önceden

planlanmamış olaylara .................... denir.Boşluğa ne getirilmelidir ?

a- İş Kazası     b- İş Yaralanması      c- Yaralanma             d- Kaza

 

11- Aşağıdakilerden hangisi şiddetine göre yaralanma çeşitlerinden birisi değildir ?

a- Hafif           b- Yüksek      c- Ağır           d- Ölüm

Comments