İşletme Bilgisi ve Toplam Kalite Yönetimi

İŞLETME BİLGİSİ VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

1- Bir ürün veya hizmeti ekonomik bir yoldan üreten ve tüketici isteklerine cevap veren bir üretim sistemi

neyi ifade eder?

a) Üretimi b) Kaliteyi c) Kalite programını d) Hepsi

2- Kalite isteklerini sağlamak için kullanılan teknikler ve faaliyetlere ne denir?

a) Kalite kontrol b) Kalite güvencesi c) Kalite sistemi d) Toplam kalite yönetimi

3- Ürün veya hizmetin,kalite için belirlenen istekleri karşılamak maksadıyla, yeterli güveni sağlaması için

gereken planlı ve sistematik faaliyetlerin bütününe ne denir?

a) Kalite kontrol b) Kalite güvencesi c) Kalite sistemi d) Toplam kalite yönetimi

4- Kalite yönetiminin uygulanması için gerekli olan kuruluş yapısı, dorumluluklar prosedürleri ve

kaynakları sağlayan sisteme ne denir?

a) Üretim sistemi b) Kalite sistemi c) Maliyet sistemi d) Hepsi

5- Kalite yönetimi nedir?

a) Kalite politikasını tespit eden bölüm b) Ücret politikasını tespit eden bölüm

c)Maliyeti tespit eden bölüm d) Hepsi

6- Kalite yönetimi nedir?

a) Kalite politikasını uygulayan bölüm b) Ücret politikasını tespit eden bölüm c) Maliyeti tespit eder d) Hepsi

7- Kalite yönetimi hangi faaliyetleri kapsar?

a) Stratejik planlama b) Kaynakların tahsisi c) Kalite planlamasını d) Hepsi

8- Firmada çalışanların katılımı ile kalitenin sağlanması, sürdürülmesi,geliştirilmesi yönündeki çalışmalar

ve müşterinin tam olarak tatmin edilmesine yönelik planlı ve sistematik bir yaklaşım sağlayan etkin bir

sisteme ne denir?

a) Kalite güvencesi b) Kalite sistemi c) Toplam kalite yönetimi d) Kalite kontrol

9- Toplam kalite yönetiminin amacı nedir?

a) Ucuz mal üretmek b) İşçiyi memnun etmek c) Müşteri isteklerinin karşılanması d) Maliyeti artırmak

10- Kalite nedir?

a) Ayarlama işlemi b) Kalite seviyesini sağlayan teknikler

c) İhtiyaçları karşılama seviyesi d) Kalite güvencesini sağlayan sistem

11- Kalite kontrol nedir?

a) Kalite seviyesini sağlamak için kullanılan teknikler b) Ayarlama işlemi

c) İhtiyaçları karşılama seviyesi d) Kalite güvencesini sağlayan sistemin bütünüdür.

12- Kalite yönetimi nedir?

a) Kalite seviyesini sağlamak için kullanılan teknikler b) Ayarlama işlemi

c) İhtiyaçları karşılama seviyesi d) Kalite güvencesini sağlayan sistemin bütünüdür.

13- Müşteri güveni neyi sağlar?

a) Müşterinin memnun olmasını b) Maliyetin düşmesini c) Maliyetin artmasını d) Üretim artmasını

14- Müşteri şikayeti nasıl önlenir?

a) Zamanında malı teslim ederek b) İstediği şartlarda malı teslim etmek c) Müşteriyi memnun etmek d) Hepsi

15- Müşteri şikayeti nasıl engellenir?

a) Zamanında malı teslim ederek b) İstediği şartlarda malı teslim etmek c) Maliyeti artırmakla d) Hepsi

16- Müşteri şikayeti nasıl engellenir?

a) Maliyeti artırmakla b) İstediği şartlarda malı teslim ederek c) Üretimi artırmakla d) Hepsi

17- Müşteri şikayeti nasıl engellenir?

a) Üretimi artırmakla b) Maliyeti artırmakla c) Müşteriyi memnun ederek d) Hepsi

18- Aşağıdakilerden hangisi kalitenin temel taşıdır?

a) İnsan b) Makine c) Üretim d) Malzeme

19- Hangi durumda insanlar kaliteli çalışmayı işlerine yansıtırlar?

a) İşyerinde huzurlu olmaları b) Mutlu olmaları c) Kaliteli ortamın sağlanması d) Hepsi

20- Çalışanların katılımının sağlanmasının tabii yolu nedir?

a) Verimli üretim b) İyileştirilmiş iletişim c) Etkin yönetim d) Hepsi

21- Çalışanların katılımının sağlanması için ne gerekir?

a) Şirket kültürü b) Maliyeti artırmak c) Ücretleri düşürmek d) Çalışma süresini

uzatmak

22- Çalışanların veriminin artırmak için ne gerekir?

a) Eğitim ve öğretime önem vermek b) Fikirlerini söyleyebilecekleri ortam yaratmak

c) Çalışmalarını değerlendirmek d) Hepsi

23- Kuruluşlar çalışanların çalışmalarını doğru değerlendirmekle neyi artırırlar?

a) Verimliliği b) Maliyeti c) Harcamaları d) Hepsi

24- Aşağıdakilerden hangisi kalitenin temel ilkelerinden birisidir?

a)Bir defada doğruyu yaparak zaman kazanmak b)Kalite çemberi oluşturmak c)Çalışmaları değerlendirmek d)Hepsi

25- Türkiye’de kalite bilincinin yerleştirilmesi için hangisi gerekir?

a) Kaliteli çalışmanın teşviki b) Sanayi ve hizmet sektörüne gerekli teknik

yardımın sağlanması c) Eğitim çalışmalarını düzenlemek d) Hepsi

26- Türkiye’de kalite bilincinin yerleştirilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekir?

a) Toplantı düzenlemek b) Çeşitli seminerle düzenlemek c) Koordinasyon sağlamak d) Hepsi

27- Aşağıdakilerden hangisi Kalite ile ilgili bir kuruluştur?

a) Çalışma Bakanlığı b) Türk Standartları Enstitüsü c) Sosyal Sigortalar Kurumu d)

Sendikalar

28- Hangisi kalite ile ilgili bir kuruluştur?

a) Milli Prodüktivite Merkezi b) Sosyal Sigortalar Kurumu c) Çalışma Bakanlığı d) Sendikalar

29- Kalite ile ilgili kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

a) Çalışma Bakanlığı b) Sosyal Sigortalar Kurumu

c) Kalite Derneği(Kal Der) d) Sendikalar

30- Aşağıdakilerden hangisi Kalite ile ilgili bir kuruluştur?

a) Çalışma Bakanlığı b) Sosyal Sigortalar Kurumu

c)Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme İdaresi Baş. d) Hepsi

31- Aşağıdakilerden hangisi Kalite ile ilgili bir kurumdur?

a) Çalışma Bakanlığı b) Sosyal Sigortalar Kurumu c) Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği

d) Hepsi

32- Kuruluşların satın almadaki faaliyetleri aşağıdakilerden hangisidir?

a) Satın alınacak ürün ile ilgili şartları belirler ve yazılı hale getirir b) Taşeronlardan( Satıcılardan) alım

yapılır c) Şartları karşılayabilecek nitelikte kuruluşları belirler d) Hepsi

33- Üretimde, kalitede önem kazanan prensip hangisidir?

a) Ürünü kontrol etmek b) Üretimi kontrol etmek c) Maliyeti düşürmek d) Eğitime önem vermek

34- Üretimde kalite nasıl artırılır?

a) Kaliteyi etkileyen faktörleri incelemek ile b) Çalışma süresini azaltmak ile

c)Çalışma süresini artırmak ile d) Hepsi

35- Kaliteyi ve ürün özelliklerinde meydana gelebilecek değişiklikleri etkileyen faktör hangisidir?

a) Makine/ Teçhizat b) Üretimi artırmak c) Verimliliği artırmak d) Hepsi

36- Kaliteyi ve ürün özelliklerinde meydana gelebilecek değişiklikleri etkileyen faktör hangisidir?

a) Verimliliği artırmak b) Çalışanlar

c) Üretimi artırmak d) Maliyeti düşürmek

37- Kaliteyi ve ürün özelliklerinde meydana gelebilecek değişiklikleri etkileyen faktör hangisidir?

a) Verimliliği artırmak b) Üretimi artırmak c) Malzemeler d) Hepsi

38- Kaliteyi ve ürün özelliklerinde meydana gelebilecek değişiklikleri etkileyen faktör hangisidir?

a) Metotlar b) Üretimi artırmak

c) Verimliliği artırmak d) Ücretleri ayarlamak

39- Üretimde kaliteyi artırmak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

a) Üretim ve ürün özelliklerini sürekli takip edip kayıt tutmak b) Üretim sırasını kontrol etmek

karşılayıp c) Ürünün istenen şartları karşılamadığını belirlemek d) Hepsi

40- Satış sonrası kuruluşlar neye önem verir?

a) Servis hizmetlerine b) Satışlara c) Satın almaya d) Hiçbiri

41- Müşteri şikayetleri olduğu zaman neler yapılmalıdır?

a) Şikayetlerle ilgilenmek b) Ücrette indirim veya değişiklik yapmak c) Şikayetleri dikkate almamak d) Hepsi

42- Müşteri şikayetleri olduğu zaman neler yapılmalıdır?

a) Ücretlerde değişiklik yapmak b) Üretimde ayarlama yapmak

c) Müşterilere süratle cevap vermek d) Üretim sırasını kontrol etmek

43- Satış sonrası servis hizmetlerinde kaliteyi artırmak için ne yapmak gerekir?

a) Servis elemanlarının eğitilmesi b) Servis sayısını artırmak c) Çalışanları sayısını artırmak d) Toplantılara

katılmak

44- Kaliteyi artırmakla ne hedeflenmektedir?

a) Üretimi artırmak b) Çalışanların sayısının artırmak c) Rekabet gücünü geliştirmek d) Hepsi

45- Toplam Kalite Yönetimi ne zaman başarılı ve kalıcı olur?

a) Üretimi artırdığı zaman b) Tüm faktörler ile benimsenip uygulandığı takdirde

c) Şikayetlerle ilgilendiği zaman d) Çalışanların sayısı artarsa

46- Toplam Kalite Yönetimi’nde başarıya ulaşmak için ne gerekir?

a) Faaliyetlerine tam katılım sağlanması b) Üretimi artırmak

c) Üretim şartlarına uymak d) Hepsi

47- Aşağıdakilerden hangisi Toplam Kalite Yönetiminin temelidir?

a) Sürekli üretimi artırmak b) Sürekli gelişime sağlamak c) Sürekli satışları artırmak d) Sürekli çalışmayı

sağlamak

48- Firma kalite kültürünün oluşması nasıl mümkün olur?

a) Çalışanların yönetime katılması ile b)Çalışanların sayısını artırmak ile

c)Çalışanların ücretlerini artırmak ile d) Hepsi

49- Firma kalite kültürünün oluşması nasıl mümkün olur?

a) Çalışanları sayısını artırmak ile b) Üretimi artırmak ile

c) Uygun çalışma ortamı sağlamak ile d) Sürekli çalışmayı sağlamak ile

50- Firma kalite kültürünün oluşması nasıl mümkün olur?

a) Ortak ve seviyeli eğitim ve kültürleri sağlamak ile b) Faaliyetlerine tam katılımın sağlanması ile c) Sürekli

çalışmayı sağlayarak d) Çalışanların sayısını artırarak

51- Firma kalite kültürünün oluşması nasıl mümkün olur?

a) Grup çalışmaları yönetim tarafında desteklenmelidir b) Çalışma ortamı sürekli iyileştirilmelidir? c) Çalışma

ortamında disiplin sağlanmalıdır d) Hepsi

52- Takım çalışmalarının başarılı olmaları için ne gerekir?

a)Kalitenin artması b)Tüm çalışanların katılımını sağlanmalı c)Üretim sistemini takip etmeli d) Çalışan sayısı

artmalı

53- Takım çalışmalarının başarılı olmaları için ne gerekir?

a) Çalışanlar uygulama içerisinde gönüllülük esasına göre yer almalı b) Çemberler, üzerinde çalışacakları

problemleri kendileri seçmeli c) Çember üyeleri problem çözme konusunda eğitilmiş olmalı d) Hepsi

54- Takım çalışmalarının başarılı olmaları için ne gerekir?

a) Buldukları problemi üst yönetime iletmeli b) Çalışma ortamı sürekli iyileştirilmeli

c) Ücretlerin artırılması d) Üretimi artırmak

55- Uygunsuzluk veya kusur olasılığını araştırma, önleme veya azaltmaya yönelik faaliyetlerine ne denir?

a) Önleme faaliyeti b) Değerlendirme faaliyeti c) Başarısızlık faaliyeti d) Hepsi

56- Kalite şartlarının karşılanıp karşılanmadığının değerlendirilmesi hangi maliyeti gösterir?

a) Önleme faaliyeti b) Değerlendirme maliyeti c) Başarısızlık maliyeti d) Hepsi

57- Kuruluşta bulunan müşteriye ulaşan uygunsuzluk veya kusurlarla ilgili maliyete ne denir?

a) Önleme faaliyeti b) Değerlendirme maliyeti c) Başarısızlık maliyeti d) Hepsi

58- Aşağıdakilerden hangisi verimsiz çalışandır?

a) Yeteneklerine uygun işe yerleştirilmiş olan b) Yeteneklerine uygun işe yerleştirilmemiş olan

c) Düşük ücretle çalışan d) Hepsi

59- Aşağıdakilerden hangisi verimli çalışandır?

a) Yeteneklerine uygun işe yerleştirilmiş olan b) Yeteneklerine uygun işe yerleştirilmemiş olan

c) Düşük ücretle çalışan d) Hepsi

60- Pazarlama elemanları hangi asgari özellikleri taşımalıdır?

a) Temsil ve inandırıcı özelliğinin bulunması b) Araç ehliyetinin bulunması

c) Seyahate engeli bulunmaması d) Hepsi

61- Kaliteli bir sağlık hizmeti neler sağlar?

a) Hastanın kısa zamanda iyileşmesini b) Erken teşhis ve tedavi c) Düzenli sağlık kontrolü d) Hepsi

62- Kaliteli bir sağlık hizmeti neler sağlar?

a) Hasta ile iletişim sağlar b) Hastalar ile ilgili düzenli kayıtları tutulmasını

c) Hizmetin sürekliliğini d) Hepsi

63- Kaliteli bir hizmetin verilmesi için hizmet üreten kuruluşlarda ne yapılmalı?

a) Kaliteli sistemin oluşması b) Güvenlik tedbirlerinin alınması c) Üretimi artırmak d) Hepsi

64- Hizmet sektöründe oluşturulan kalite sistemi neyi kapsar?

a) Sunulan hizmette olan ihtiyaç ve talebin, kalitesine ilişkin alıcıları beklentilerini belirlemek

b) Hizmetin sunumu

c) Beklentileri tatmin edecek hizmetin hazırlanması d) Hepsi

65- Kalite sisteminin sürekliliği ve geliştirilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekir?

a) Üretimi artırmak b) Üst yönetimin desteği

c) Üretimi azaltmak d) Hizmetin sunumu

66- Kalite sisteminin sürekliliği ve geliştirilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekir?

a) Üretimi artırmak b) Uygulamaların yazılı olması

c) Üretimi azaltmak d) Hizmetin sunumu

67- Kalite sisteminin sürekliliği ve geliştirilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekir?

a) Üretimi artırmak b) Çalışanların eğitimi

C) Ücretleri ayarlamak d) Hizmetin kontrolü

68- Aşağıdakilerden hangisi kalite sisteminin sürekliliği ve geliştirilmesi için gereklidir?

a) Sistemin gözden geçirilmesi b) Reklamların kontrolü

c) Üretimi azaltmak d) Hizmetin kontrolü

69- Aşağıdakilerden hangisi kalite sisteminin sürekliliği ve geliştirilmesi için gereklidir?

a) Sistemin denetimi b) Reklamların kontrolü

c) Pazar payının artırılması d) Hizmetin kontrolü

70- Aşağıdakilerden hangisi kalite sisteminin sürekliliği ve geliştirilmesi için gereklidir?

a) İşçi sayısını artırmak b) Reklamların kontrolü c) İnsan gücü, teçhizatın varlığı d) Hizmetin sunumu

71- Aşağıdakilerden hangisi kalite sisteminin sürekliliği ve geliştirilmesi için gereklidir?

a) Sistemin gözden geçirilmesi b) Reklamların kontrolü

c) Üretimi azaltmak d) Hizmetin sunumu

72- Aşağıdakilerden hangisi kalite sisteminin sürekliliği ve geliştirilmesi için gereklidir?

a) Verimliliği artırmak b) Servis hizmeti vermek c) Kusurlu ürünlerin nedenlerini ortadan kaldırmak d) Hepsi

73- Aşağıdakilerden hangisi kalite sisteminin sürekliliği ve geliştirilmesi için gereklidir?

a) Verimliliği artırmak b) Servis hizmeti vermek c) İstatistik verilerle çalışmak d) Hepsi

74- Hammadde, enerji, sermaye ve makine ile insanoğlunun bilgi ve yetenekleri birleştirilerek ne üretilir?

a) Mal b) Hizmet c) Kalite d) Hepsi

75- Kalite konusunda ortaya çıkan problemleri çözmek için en önemli faktör hangisidir?

a) Mal üretimi b) Hizmet üretimi c) Eğitilmiş eleman d) Hepsi

76- Günümüzde sanayi-ticaret dünyası tek bir kelimeyle nasıl ifade edilir?

a) Kazanç b) Üretim c) Rekabet d) Kalite

77- Aşağıdakilerden hangisi rekabet unsurudur?

a) Kazanç üstünlüğü b) Üretim üstünlüğü c) Çalışanların sayı üstünlüğü d) Hepsi

78- Aşağıdakilerden hangisi rekabet unsurudur?

a) Kazanç üstünlüğü b) Maliyet üstünlüğü c) Çalışanların sayı üstünlüğü d) Hepsi

79- Aşağıdakilerden hangisi rekabet unsurudur?

a) Kazanç üstünlüğü b) Kalite üstünlüğü c) Mal üstünlüğü d) Hepsi

80- Aşağıdakilerden hangisi rekabet unsurudur?

a) Kazanç üstünlüğü b) Taşıt üstünlüğü c) Hız üstünlüğü d) Hepsi

81- Kar etmeyi hedefleyen klasik anlayışın yerini toplam kalite yönetiminde yerini ne alıyor?

a) Mal üstünlüğüne b) Taşıt üstünlüğüne c) Kaliteye d) Rekabete

82- Aşağıdakilerden hangisi klasik yönetim anlayışında yer alır?

a) Sorun çıktıkça çözüm getirilmekte b)Sorun çıktıkça üretim durdurulur

c)Sorun çıktıkça eleman değiştirilir d) Hepsi

83- Aşağıdakilerden hangisi Toplam Kalite Anlayışı’nda yer alır?

a) Sorun çıktıkça eleman değiştirilir b) Sorunlar düşünülüp önlem alınır

c) Sorun çıktıkça üretim durdurulur d) Hepsi

84- Klasik eğitim anlayışı ile ne hedeflenmektedir?

a) Gerekli bilginin sağlanması b) Gerekli malzemenin sağlanması c) Gerekli kaynakların sağlanması d) Hepsi

85- Aşağıdakilerden hangisi klasik eğitim anlayışının hedefleri arasındadır?

a) Mevcut işin yapılabilmesi b) Gerekli malzemenin sağlanması c) Gerekli kaynakların sağlanması d) Hepsi

86- Toplam kalite anlayışında eğitim neyi hedefliyor?

a) Mevcut işin yapılabilmesi b) Gerekli malzemenin sağlanması c) Gelişmeye yönelik eğitim esas alınır d)

Gerekli kaynakları sağlanması

87- Stoktan ne anlaşılmaktadır?

a) Üretim için gereken işçiler b) Üretim için gereken mallar c) Üretim içim gereken zaman d) Hepsi

88- Aşağıdakilerden hangisi Stok tanımında yer almaz?

a) Üretim için gereken işçiler b) Üretilen mal c) Üretim için gereken zaman d) Hepsi

89- Stoklar neyi etkiler?

a) Maliyeti b) Kar payını c) Çalışanları d) Kar payı

90- Klasik yönetim anlayışında üretimin durmaması için ne gerekir?

a) Ara mal bulundurması b) Stok bulundurması c) Sermaye bulundurması d) Hiçbiri

91- Bir zarar veya ihmal karşılığında tüketicinin mağduriyetinin giderilmesine ne ad verilir?

a) Seçme hakkı b) Tanzim edilme hakkı c) Eğitilme hakkı d) Sesini duyurma hakkı

92- Tanzim edilme hakkı aşağıdakilerden hangisini kapsar?

a) Mal bulundurmak b) Kusurlu malların geri alınmasında kolaylık c) Stok bulundurmak d) hepsi

93- Tanzim edilme hakkı aşağıdakilerden hangisini kapsar?

a) Yedek mal bulundurmak b) Stok bulundurmak c) Tazminat ödenmesi d) Sermaye bulundurmak

94- Tanzim edilme hakkı aşağıdakilerden hangisini kapsar?

a) Kusurlu hizmetlerin yeniden görüşülmesi imkanlarının var olması b) Kusurlu malların geri alınması,

değiştirilmesi veya iadesi sağlanmalı

c) Resmi kuruluşlarca, hukuki ve moral desteğin sağlanması d) Hepsi

95- Sesini duyurma (temsil edilme) hakkı aşağıdakilerden hangisini kapsar?

a) Siyasi otoritenin, sosyo-ekonomik politikasını oluşturmasında dikkate alınmak b) edilmek Kamu

kuruluşlarında

c) Meslek kuruluşlarında temsil edilmek d) Hepsi

96- TS –İSO 9000 Standartlarının yaraları aşağıdakilerden hangisidir?

a) Karın, Pazar payının artırılması b) Ücretlerin artması c) Maliyetin artması d) Hepsi

97- TS –İSO 9000 Standartlarının yaraları aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kaynakların verimli kullanılması b) Ücretlerin artması

c) Maliyetin artması d) Hepsi

98- TS –İSO 9000 Standartlarının yaraları aşağıdakilerden hangisidir?

a) Maliyetin azalması b) Ücretlerin artması c) Maliyetin artması d) Hepsi

99- TS –İSO 9000 Standartlarının yaraları aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ücretlerin artması b) Maliyetin artması

c) Çalışanların tatmini d) Maliyetlerin azalması

100- TS –İSO 9000 Standartlarının yaraları aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ücretlerin artması b ) Fiyatların artması

c) Verimliliğin artması d) Maliyetlerin azalması

101- Bir veya birden fazla işletmeyi organize veya finanse eden ve bunlara sahip olan bütünlüğe ne denir?

a) Sanayi b) İşletme c) Teşebbüs d) Sermaye

102- Kar amacıyla rizikoya girerek mal veya hizmet üretmek ve böylece fayda yaratmak amacıyla üretim

elemanlarını bir araya getiren kimselere ne denir?

a) Teşebbüs b) Müteşebbüs c) İşçi d) Yönetim

103 Kar ve risk başkalarını olmak şartıyla işletmeleri yöneten kimselere ne denir?

a) İdare b) Endüstrici c) Esnaf d) Yönetici

104-- Malların ve hizmetlerin üretildiği ve planlandığı, ekonomik değeri olan işyerlerine ne ad verilir?

a) Merkez b) İdare merkezi c) İşletme d) Hiçbiri

105- Belirli bir amaca yönelmek için insanların faaliyetlerini planlamak,örgütlemek,düzenlemek ve

yönlendirme ve denetleme işlemine ne ad verilir

a) İşletme yönetimi b) Üretim c) Denetim d) Planlama

106- Aşağıdakilerden hangisi işletmenin genel amaçlarından biri değildir?

a) Kar etmek b) Tüketmek c) Topluma hizmet etmek d) İşletmenin yaşamını

sürdürmesi

107- Aşağıdakilerden hangisi işletmenin özel amaçlarından biri değildir?

a) Kaliteli mal ve hizmet b) Azami fiyata mal satmak

c) Topluma hizmet d) İstihdamı sürdürmek

108- Endüstri işletmeleri genel olarak kaça ayrılır?

a) 2 b) 5 c) 7 d) 9

109- Aşağıdakilerden hangisi üretim sistemlerine göre işletme çeşitlerinden değildir?

a) Tek üretim sistemiyle çalışan işl. b) Ürettikleri malın ağırlığına göre işl.

c) Ürettikleri malların cinsine göre işl. d) Kitle halinde üretim yapan işl.

110- Aşağıdakilerden hangisi işçi miktarına göre işletme türlerinden biri değildir?

a) Küçük işletmeler b) Çok büyük işletmeler c) Orta işletmeler d) Büyük işletmeler

111- 6-50 arası işçi çalıştıran işletmeler hangi sınıf işletme grubuna girer?

a) Orta işletme b) Çok büyük işletme c) Büyük işletme d) Hiçbiri

112- Aşağıdakilerden hangisi ürettikleri malın cinsine göre sınıflandırılan işletmelerden biridir?

a) Hammadde üreten işletmeler b) Mamül madde üreten işletmeler c) Nakliyeci işletmeler d) Hepsi

113-Tüketici çeşitlerine göre işletmeler kaç gruba ayrılır?

a) 6 b) 2 c) 7 d) 9

114- İşletmelerin dayanıklı ve dayanıksız tüketim malları üreten işletmeler olarak ayrıldığı sınıf hangisidir?

a.Üretilen malın ağırlığına göre b) Kalitesine göre c) Mal ve hizmet cinsine göre d) Mülkiyetine göre

115- Aşağıdakilerden hangisi üretim araçlarının mülkiyetine göre işletme sınıflarından biri değildir?

a) Özel işletmeler b) Kamu işletmesi c) Bilimsel işletmesi d) Karma işletmeler

116- Aşağıdakilerden hangisi insanların işletme kurma sebeplerinden değildir?

a) Pazar payı olmadığı için b) Sosyal statü kazanmak için c) İdeali olduğu için d) Kazanç isteği

117- Aşağıdakilerden hangisi bir işletme kurmadan önce dikkat edilmesi gereken konulardan biridir?

a) Piyasa rekabet durumu b) Üretim olanağı c) Rekabet durumu d) Hepsi

118- Bir işletmede hammadde, pazar, işgücü, iklim, su ve taşıma giderlerine hangi aşamada daha fazla

önem verilmelidir?

a) Üretim aşaması b) Pazarlama aşaması c) Kuruluş aşaması d) Hepsi

119- İşletmenin üzerine kurulacağı arsaya ne ad verilir?

a) Konumluluk b) Arazi c) Mekan d) Arsa

120- Arazinin engebeliği, işyerinin genişleme olanağı olup olmadığı, erişebilme özellikleri ne ile ilgilidir?

a) İşgücü b) Pazar yeri c) Satış yeri d) Konum

121-Konusu insan olan ve onun düşünüş ve davranışlarını bilgilendirerek, yol göstererek, inandırarak

kuruluşun çıkarlarını en uygun duruma getirmeyi başarma sanatına ne denir?

a) Şaheser b) Sanat eseri c) Yöneltme d) Rekabet

122-Etkin bir yöneltme için aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç duyulmaz?

a) Sürekli uyarı b) İstek c) Yetenek d) Araç ve olanak

123- Aşağıdakilerden hangisi etkin bir yöneltimde istek ve yetenekler içerisinde yer almaz?

a) Bedensel yetenek b) Teknik araç ve gereçler c) Uzmansal yetenek d) Doğal nitelik

124- Aşağıdakilerden hangisi yöneltmede araç ve olanaklar kapsamında yer almaz?

a.Teknik araç ve olanak. b) Yöneltsel araç ve olanak. c) Manevi araç ve olanak. d) Hepsi

125- Yönetici kime denir?

a) Başkalarına iş gördüren kişi b) Başkaları aracılığı ile iş gören

c) Başkaları aracılığı ile hedefe ulaşan kişi d) Bir grup insanı belli bir hedefe yönelten kişi

126- Geleceği gören, bireylerin ve kitlelerin istek ve gereksinmelerini zamanında sezen, toplumun istek ve

ihtiyaçlarını organize eden ve yönelten kişi kimdir?

a) Önder b) İşveren c) Birey d) Teknisyen

127- Her şeyin verilen emirlere ve konulmuş kurallar düzenine uygun mu yapıldığının gözetimine ne denir?

a) Etkinlik b) Standart oluşum c) Kontrol etkinliği d) Hiçbiri

128- Aşağıdakilerden hangisi kontrolün etkenlerinden birisi değildir?

a) Standartların belirtilmesi b) Sermaye birikimi c) Fiili durumun saptanması d) Sapmaların

belirlenmesi

129- Aşağıdakilerden hangisi kontrolü yapacak kimsede aranan özelliklerden değildir?

a. Mesleğinde yeterli bilgiye sahip olmalı b) Kişiye özel davranmalı c) Disiplinli olmalı d) Objektif

olmalı

130- Kurumun standart ve amaçlarını karşılamak için çalışanların kendilerini kontrol etmelerine ne denir?

a) Teşvik b) Uyarı c) Disiplin d) Hoşgörü

131- Çalışanların başarıya katkılarını sağlamak amacıyla yöneticinin çalışanlara sunduğu imkanların

tümüne ne denir?

a) Reasürans b) Teşvik c) Disiplin d) Maneviyat

132- Aşağıdakilerden hangisi bir işletmede teşvik edilir?

a) Üretim fazlasına teşvik b) Kaliteli çalışmaya teşvik c) Yeni buluşlara teşvik d) Hepsi

133- Doğrudan doğruya tüketime elverişli olan malların tüketicilere satılmasına ne denir?

a) Toptan ticaret b) Taksitli satış c) Perakendecilik d) Pazarlama

134- Üreticiden, tüccardan kurumlardan satın alınan veya ithal edilen malın aynen veya işledikten sonra

satacak olan tüccara, esnafa veya müesseselere satışına ne ad verilir?

a) Toptancılık b) Perakendecilik c) Sanayicilik d) Tüketim şirketi

135- Büyük şehirlerde kurulan ve malı doğrudan üreticiden alarak tüketiciye satma işlemine ne denir?

a) Büyük perakendecilik b) Pazarlama c) Bakkal d) Toptancılık

136-Aşağıdakilerden hangisi büyük perakendeciliğin şekillerinden biri değildir?

a) Şubeli mağazalar b) Süpermarketler c) Büyük mağazalar d) Kırtasiye

137- Malın ve hizmetin üreticiden tüketiciye doğru akışını sağlayan faaliyetler bütünüdür?

a) Alım b) Teşvik c) Pazarlama d) Servis

138-Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın amaçlarından değildir?

a) Tüketiciye istediği ve ihtiyacı olan mal ve hizmeti vermek b) Malı maksimum fiyata satmak

c) Mal ve hizmeti istenen yer ve zamanda teslim etmek d) Mal ve hizmeti uygun kalitede arz etmek

139-Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın faydalarından değildir?

a) Yer b) Teknik donanım c) Mülkiyet faydası d)

Zaman faydası

140- Pazara yeni sürülen malı tanıtmak, var olan mal ve hizmetlerin satışını artırmak için yapılan tanıtma

faaliyetlerine ne denir?

a) Satış b) Pazarlama c) Pazar payı d) Reklam

141-Aşağıdakilerden hangisi reklam çeşitlerinden biri değildir?

b. Kaliteyi artırıcı reklam b) Bilgi sağlayıcı reklam c) Rekabetçi reklam d) Hatırlatıcı reklam

142- Mektup, broşür,kart,katalog,fiyat cetveli,gazete,dergi,tv, afiş gibi yöntemler ne aracıdır?

2. a) Alım aracı b) Reklam aracı c) Üretim aracı d) Ticaret aracı

143- Satılacak malın bizzat kendisiyle yapılan reklam çeşitlerinden değildir?

3. a) Vitrinler b) Tezgahlar c) Broşür d) Pazar

144- Aşağıdakilerden hangisi bir vasıta ile yapılan reklam çeşitlerinden değildir?

a) Yazı ve resimle yapılan reklam b) Sesli reklam c) Sergileme yoluyla reklam d) Işıklı reklam

145- Bir işletmenin planlarda öngörülen amaçlarına ulaşmasını sağlayacak tüm faaliyetlerin tespiti,gruplandırılması

her grub4un bir yöneticinin sorumluluğuna bırakılması emir kumanda ilişkilerinin düzenlenmesine ne ad verilir?

a) İşletme b) Sistem c) Organizasyon d) Oluşum

146- Aşağıdakilerden hangisi işletmelerdeki ana unsurlardan değildir?

a) İnsan b) Fiyat c) İşgücü d) İşleyiş elemanları

147- Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde bulunan yetki çeşitlerinden değildir?

a) Esas yetki b) Hukuki yetki c) Teknik yetki d) İşleri yürütme yetkisi

148- Herhangi bir işi yapmanın sonucunda doğacak ceza ve ödülü kabullenme davranışına ne denir?

a) Devir etme b) Sistemi yürütme c) Sorumluluk alma d) Hiçbiri

149- İnsanların tabiatta buluna maddeleri ihtiyaçlarını karşılamak için bir şekle getirmesine ne denir?

a) Tüketim b) Sarfiyat c) Sermaye d) Üretim

150- 1- Fabrika üretim dönemi 2- İmalathane dönemi 3-El işçiliği dönemi 4- Otomasyon üretim dönemi

Yukarıdaki üretim dönemleri tarihi gelişim sırasına göre nasıl sıralanmalıdır?

a) 1-2-3-4 b) 3-1-2-4 c) 2-3-1-4 d) 3-2-1-4

151-İşletmenin ihtiyacı olan elemanların alınmasını ve eğitilmesini kim sağlar?

a) İşletme müdürü b) Usta başı c) Personel müdürü d) Muhasebeci

152- Kazancın maliyete oranına ne denir?

a) Verimlilik b) Orantı c) Kaynak d) Girdi

153-Bir malın maliyetine ortalama karın eklenmesi ile ortaya çıkan değere ne denir?

a) Maliyet b) Fiyat c) Zarar d) Girdi

154-Satılan mal veya hizmet karşılığında borçlandığı tutarı göstermek amacıyla müşteriye verilen belgeye ne denir?

a) Senet b) Çek c) Bono d) Fatura

155- Belli bir paranın ödenmesi için kayıtsız şartsız havaleyi kapsayan, belli bir banka üzerine yazılan

ve gösterildiğinde ödenecek ticari belgeye ne denir?

a) Çek b) Bono c) Havale d) Faiz

156-Bir işletmenin sahip olduğu bütün mal varlığı ve nakite ne denir?

a) Para b) Teşebbüs c) Kaynak d) Sermaye

157 -İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için mal ve hizmet üretmek amacı ile kurulan hukuki ve

ekonomik kuruluşlara ne ad verilir?

a) Teşebbüs b) Sermaye kurumu c) Müteşebbüs d) Tüzel kurum

158- Aşağıdakilerden hangisi bir kamu işletmesidir?

a) Akbank b) Petrol Ofisi A.Ş c) T.C.D.D. d)

TÜSİAD

159- Aşağıdakilerden hangisi özel işletmelere ait olan şirket çeşidi değildir?

a) Kollektif şirket b) Vakıf şirketi c) Adi şirketler d) Anonim şirket

160-Bir işletmede organları ve kişiler arasımdaki paralelliğin sağlanmasına ne ad verilir?

a) İşletme b) Motivasyon c) Verimlilik d) Koordinasyon

161- Bir bilim dalında en üst bilgi ve beceriye, yeteneğe sahip olmasına ne denir?

a) Bilimsellik b) Uzmanlaşma c) Rekabet d) Birikim

162- Üretim programı belirlendikten sonra hangi makinelerle hangi işçinin çalışacağının belirlenmesine

ne denir?

a) İş Yüklemesi b) Dağıtma c) Belirleme d) Plan

163- Malzemenin üretim esnasında fabrika içerisinde izleyeceği veya izlediği yola ne denir?

a) Plan b) Rota c) Kroki d) Harita

164- Aşağıdakilerden hangisi ekonominin temel kavramlarından biri değildir?

a) Para b) Çek c) Ücret d) Rekabet

165. Herhangi bir işletmenin satın almalarda seçtiği firmaya işin verildiğini göstermek amacıyla yazılan mektuba ne

ad verilir?

a) Özel mektup b) Fatura c) Sipariş mektubu d) İstek formu

 

Comments