Pic


ประชาสัมพันธ์

- เผยแพร่สื่อการเรียนรู้ OBEC LEARNING PACKAGE >>>คลิ๊ก<<<

- คลังข้อสอบ กลุ่มนิเทศฯ สพป.สฎ.2 >>>คลิ๊ก<<<

- เว็บไซต์ สื่อ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ >>> คลิ๊ก<<<

- เอกสารประกอบการอบรมการใช้โปรแกรมสำหรับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด

- ขั้นตอนการใช้งานเว็บไซต์ DLTV และการดาวน์โหลดสื่อต่างๆ >>>คลิ๊ก<<<