คลังข้อสอบ

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดาวน์โหลด
ข้อสอบวิชาภาษาไทย คณิต วิทย์และภาคปฏิบบัติ  3790 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 17 พ.ย. 2554 01:08 sukanya naja
ċ

ดาวน์โหลด
  3297 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 15 ม.ค. 2556 20:52 sukanya naja
ċ

ดาวน์โหลด
  335 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 12 ม.ค. 2556 02:54 sukanya naja
ċ

ดาวน์โหลด
  347 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 12 ม.ค. 2556 02:57 sukanya naja
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดาวน์โหลด
ข้อสอบฉบับจริง  1 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 6 ม.ค. 2556 17:11 sukanya naja
ċ

ดาวน์โหลด
ข้อสอบฉบับจริง   18092 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 6 ม.ค. 2556 17:11 sukanya naja
ċ

ดาวน์โหลด
ข้อสอบคณิตศาสตร์ในการสอบ O-NET  16734 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 6 ม.ค. 2556 17:11 sukanya naja
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดาวน์โหลด
ข้อสอบนานาชาติ  1207 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 6 ม.ค. 2556 17:11 sukanya naja
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ข้อสอบนานาชาติ  3527 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 6 ม.ค. 2556 17:11 sukanya naja
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดาวน์โหลด
ข้อสอบนานาชาติ  2480 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 6 ม.ค. 2556 17:10 sukanya naja
ċ

ดาวน์โหลด
ข้อสอบนานาชาติ  8673 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 6 ม.ค. 2556 17:10 sukanya naja
ċ

ดาวน์โหลด
  5109 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 12 ม.ค. 2556 02:47 sukanya naja
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดาวน์โหลด
ข้อสอบอัจฉริยภาพ สพป.สพ.3  1184 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 6 ม.ค. 2556 17:12 sukanya naja
Comments