หน้าแรก


ผลการทดสอบ O-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ของสพป.อ่างทอง

เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบในระดับต่าง

กลุ่มสาระฯ

ค่าคะแนนเฉลี่ย

ปี 2560(เขต)

ปี2561(เขต)

ระดับประเทศ

ระดับกระทรวง

ระดับสพฐ.

ภาษาไทย

47.61

56.57

55.90

56.02

54.61

การเปรียบเทียบ 

+8.96

+0.67

+0.55

+1.96

คณิตศาสตร์

36.60

37.78

37.50

37.80

35.65

 การเปรียบเทียบ

+1.18

+0.28

-0.02

+2.13

วิทยาศาสตร์

39.77

40.09

39.93

40.09

38.83

 การเปรียบเทียบ

+0.32

+0.16

0

+1.26

ภาษาอังกฤษ

34.35

37.61

39.24

39.40

35.47

การเปรียบเทียบ 

+3.26

-1.63

-1.79

+2.14


 ผลการทดสอบ O-net ชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ของสพป.อ่างทอง

เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบในระดับต่าง 

กลุ่มสาระฯ

ค่าคะแนนเฉลี่ย

ปี 2560(เขต)

ปี2561(เขต)

ระดับประเทศ

ระดับกระทรวง

ระดับสพฐ.

ภาษาไทย

44.59

50.40

54.42

54..93

55.04

การเปรียบเทียบ 

+5.81

-4.02

-4.53

-4.64

คณิตศาสตร์

21.46

25.38

30.04

30.48

30.28

 การเปรียบเทียบ

+3.92

-4.66

-5.10

-4.90

วิทยาศาสตร์

30.14

34.02

36.10

36.42

36.43

 การเปรียบเทียบ

+3.88

-2.08

-2.40

-2.41

ภาษาอังกฤษ

26.50

25.71

29.45

29.75

29.10

 การเปรียบเทียบ

-0.79

-3.74

-4.04

-3.39

 

ไฟล์ล่าสุด

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า ดาวโหลดเอกสารวิดีโอ YouTube