ขอรับการประเมิน

การขอรับการประเมินเป็น “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”

 

๑.       เงื่อนไขการได้รับตราพระราชทาน

 ๑.๑  จัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ตามใบงานในกล่องบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ๒๐ กิจกรรม

 ๑.๒  จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน ๒ โครงงาน

 ๑.๓  ครูผู้สอนผ่านการอบรมปฏิบัติการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย อย่างน้อย ๒ ครั้ง

          ๒.  เอกสารที่ต้องจัดส่งเพื่อขอรับการประเมินเป็น “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”

               ๒.๑  สมุดบันทึกกิจกรรมการทดลองและโครงงานวิทยาศาสตร์น้อย (logbook)  ตัวจริง โดยกรอกเอกสารทั้งเล่มให้สมบูรณ์  ประกอบด้วย ๓ ส่วน ดังนี้

๑)       แบบฟอร์มเพื่อขอรับการประเมิน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”

๒)      แบบฟอร์มรายงานการดำเนินงานการทดลองวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒๐ กิจกรรม

๓)      แบบฟอร์มการดำเนินงานการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ เรื่อง

     ๒.๒  รายงานโครงงานของนักเรียน จำนวน ๒  โครงงาน ( ไม่เกิน ๑๐ หน้า พร้อมภาคผนวก/ ๑ โครงงาน)

     ๒.๓  สำเนาวุฒิบัตรผ่านการอบรมปฏิบัติการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ๒ ครั้ง

๓.  ขั้นตอนการประเมินเป็น “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับเขตพื้นที่

     ๓.๑  สพป. แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามและดำเนินการนิเทศฯ ตามแบบสอบถามการติดตาม

     ๓.๒  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเอกสารและหลักฐาน ตาข้อ ๒ ตามเกณฑ์ที่กำหนด

     ๓.๓  รวบรวมรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมิน พร้อมเอกสารตามข้อ ๒ ส่ง สพฐ.

๔.  กำหนดการส่งเอกสารและหลักฐานประกอบ

          ภายในวันที่ ๑๒ มีนาคม  ๒๕๕๕
 

เกณฑ์การประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

คำชี้แจง  สพป. ใช้เกณฑ์การประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

            ประเมินโครงงาน ๒  โครงงาน

 

ที่

รายการประเมิน

ผลการประเมิน

บันทึกเพิ่มเติม

ปฏิบัติ

ไม่ปฏิบัติ

หัวข้อโครงงานเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเด็ก ซึ่งเด็กสามารถสังเกตผลเองได้

 

 

 

โครงงานเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ส่วนใหญ่ของเด็กในกลุ่ม

 

 

 

โครงงานง่ายต่อการค้นคว้าด้วยตนเองของเด็ก

 

 

 

โครงงานเหมาะสมกับทรัพยากรหรืออุปกรณ์ที่มีอยู่

 

 

 

โครงงานมีกิจกรรมที่หลายหลายมาเกี่ยวข้อง เช่น การทดลอง การวาดรูป

 

 

 

โครงงานเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม

 

 

 

โครงงานเหมาะสมกับสภาพ วัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้น ๆ

 

 

 

โครงงานอยู่ในความสนใจของเด็กส่วนใหญ่ในกลุ่ม

 

 

 

โครงงานเหมาะสมกับวัยของเด็ก

 

 

 

๑๐

โครงงานที่เด็กเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเองทุกขั้นตอน

 

 

 

 

 

เกณฑ์การผ่านการประเมิน         ผ่านการประเมิน จำนวน ๘ ข้อขึ้นไป

 

Comments