ด่วนที่สุด! กรุณากรอกข้อมูลลงในแบบสอบถาม สพป.มส.2

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
        ด้วย สพฐ. ได้ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ตามนโยบายของ สพฐ. ดังนั้นจึงขอให้โรงเรียนทุกโรงในสังกัด สพป.มส.2 กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนดนี้  ให้เสร็จสิ้นภายใน วันที่ 23 พฤษภาคม 2556  เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานให้กับ สพฐ. 
        จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการโดยเร่งด่วน