นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
รับผิดชอบกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
                                                               Mobile    085-4286554
                                                               e-Mail     tana2504@hotmail.co.th  
                                                                              2504.tanawan.2504@gmail.com
                                                               Website  https://sites.google.com/site/rongtanawan                                                

  

นายขนาน ชิตณรงค์ 
              
   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
        ผู้อำนวยการกลุ่ม
                                                                             e-Mail   krunan2500@gmail.com

 
   นางกันยารัตน์ รัตนชงค์ 
   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
   e-Mail  kanyaratr7@gmail.com
   ปฏิทินปฏิบัติงาน 
   
   
 
 
   
นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
   e-Mail  naipagorn@hotmail.com
   ปฏิทินปฏิบัติงาน
  

  
 
   
   นางสาวอารีย์  ทิมเมือง

   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
   e-Mail  arenajung@gmail.com
   ปฏิทินปฏิบัติงาน
   Website    ดร.วัฒนา  ตรงเที่ยง

   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
   e-Mail  wattana04@gmail.com
   ปฏิทินปฏิบัติงาน
   


 
 นางสุวิไล  จันทร์สนอง
  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
    e-Mail suvilaisup20@gmail.com
  ปฏิทินปฏิบัติงาน 
 
นางศุภร  เสาวัง
   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
      e-Mail Soawung.noinoi.Suporn1
            @gmail.com

   

   นางสาวพจนพร  รุ่งทอง
   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
     e-Mail  rladynst@gmail.com