ข่าว ประชาสัมพันธ์

หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง (สจว.รุ่นที่ 3)

โพสต์31 ม.ค. 2559 19:25โดยอารีย์ ทิมเมือง   [ อัปเดต 31 ม.ค. 2559 19:26 ]

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจักอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สพฐ) รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม - 29 กรกฎาคม 2559 ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดที่มีสิทธิและคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว รายละเอียดดังแนบ

                  
              กำหนดการ,หลักสูตร.pdf (323k) 
              ว58.pdf (87k)
              หลักสูตร สจว..pdf (120k)
              ใบสมัคร.pdf (66k)         

แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบ

โพสต์17 ม.ค. 2559 00:56โดยปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์   [ อัปเดต 17 ม.ค. 2559 00:59 ]

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสถาบันภาษาอังกฤษ
ได้จัดทำแบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นแนวทางสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษในการฝึกฝน พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ แบบฝึกดังกล่าวประกอบด้วย แบบทดสอบก่อน/หลังใช้แบบฝึก และแบบฝึกทักษะ พร้อมอธิบายเฉลย ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้เรียนมีความคุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบ คำสั่ง และการฝึกฝนการประเมิน ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียนและส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ต่อไป

น.ส.พจนพร รุ่งทอง 
ศึกษานิเทศก์ สพม.๘
   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 8/2559 ประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจเชิงลึก "โรงเรียนคุณธรรม"

โพสต์10 ม.ค. 2559 23:42โดยปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์   [ อัปเดต 10 ม.ค. 2559 23:43 ]

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดและมอบนโยบายในการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเชิงลึกแก่เขตตรวจราชการ เขตพื้นที่การศึกษา และผู้บริหารโรงเรียน โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ตามแนวนโยบายการปฏิรูปการศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี โดยมีผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้ตรวจราชการกระทรวง, ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.), ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 1-13, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนศึกษานิเทศก์กว่า 1,200 คน เข้าร่วมประชุม 

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดงานในวันนี้ถือเป็นการเริ่มศักราชใหม่ที่ดี เป็นจุดเริ่มต้นของวันประวัติศาสตร์สำคัญของการสร้างคนดีให้กับบ้านเมือง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินงานตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ “สร้างคนดีให้กับบ้านเมือง”
ในปี 2559 นี้ กระทรวงศึกษาธิการจะเดินหน้าผลักดันการสร้างโรงเรียนคุณธรรมอย่างจริงจัง โดยขณะนี้มีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวนมาก คือ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 367 แห่ง, สถาบันอาชีวศึกษา 500 แห่ง และโรงเรียนเอกชน 250 แห่ง จากนั้นจะขยายผลไปยังสถานศึกษาจำนวน 3,000 แห่ง ภายในสิ้นปี 2559 และภายในปี 2560 จะขยายผลให้ครอบคลุมโรงเรียนกว่า 30,000 แห่งทั่วประเทศ

สำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยมีสถานศึกษาที่ได้ดำเนินการมาแล้วกว่า 300 แห่ง ซึ่งไม่ใช่การนำร่องแต่ทำจริง นอกจากนี้ โรงเรียนที่นำรูปแบบโรงเรียนคุณธรรมไปปรับใช้ ก็มีคุณภาพการศึกษาดีขึ้นตามลำดับด้วย รูปแบบของโรงเรียนคุณธรรมนั้น เป็นรูปแบบที่ดำเนินการได้ง่าย กล่าวคือ ทุกโรงเรียนสามารถนำรูปแบบโรงเรียนคุณธรรมนี้ไปใช้ได้ และสามารถใช้ได้กับโรงเรียนในทุกศาสนา อีกทั้งยังส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน โดยเริ่มจากการระดมความคิดเพื่อกำหนดแนวทางไว้ 2 บัญชี คือบัญชี ก. พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งทุกคนต้องการลด ละ เลิก และบัญชี ข. พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ซึ่งทุกคนจะร่วมกันส่งเสริมให้เกิดขึ้น แล้วจึงกำหนดคุณธรรมหลัก 3 ประการ เพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมในบัญชี ก. พร้อมทั้งส่งเสริมพฤติกรรมบัญชี ข. จากนั้นจะมีการประเมินผลหลังดำเนินการครบ 1 ปี ซึ่งได้พิสูจน์มาแล้วว่าเป็นการดำเนินการที่สามารถทำได้และได้ผลดี อีกทั้งยังส่งผลให้องค์กรต่างๆ ที่ไม่ใช่โรงเรียนเกิดความสนใจและนำหลักการของโรงเรียนคุณธรรมไปปรับใช้ เช่น โรงพยาบาลคุณธรรม จังหวัดคุณธรรม อำเภอคุณธรรม เป็นต้น

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายกำหนดให้โรงเรียนคุณธรรมเป็นหนึ่งในตัวชี้วัด (Key Performance Indicators: KPI) ในการประกันและการประเมินคุณภาพภายใน (Internal Quality Assessment: IQA) เพื่อเป็นหลักประกันให้กับชุมชนและผู้ปกครองได้มั่นใจว่าโรงเรียนที่บุตรหลานเรียนนั้นมีคุณภาพ โดยสถานศึกษาที่นำรูปแบบนี้ไปใช้ จะถือเป็นหลักประกันพื้นฐานว่าสถานศึกษานั้นสามารถดำเนินการสร้างคนดีให้กับบ้านเมืองได้ ซึ่งต้องดำเนินการตามรูปแบบอย่างจริงจังและเป็นที่ยอมรับได้ อย่างไรก็ตาม โรงเรียนคุณธรรมเป็นเพียงรูปแบบหนึ่งเท่านั้น หากสถานศึกษาใดมีรูปแบบอื่นในการสร้างคุณธรรมให้กับเด็กก็สามารถดำเนินการได้ และจะได้รับการประกันคุณภาพด้วยเช่นกัน แต่จะต้องมีมาตรฐานที่ทำให้นักเรียนเป็น คนดี

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า การขยายผลโครงการโรงเรียนคุณธรรมให้กับสถานศึกษาทั้ง 30,000 แห่งนั้น สามารถทำได้แน่นอนเพราะสถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถศึกษาวิธีการหรือแนวทางการดำเนินงานได้จากสื่อและหนังสือคู่มือโรงเรียนคุณธรรม หรือศึกษาจาก DVD ก็ได้ ซึ่งจะทำให้โรงเรียนนั้นๆ นำแนวทางไปปฏิบัติได้เอง จึงเชื่อมั่นว่าทุกสถานศึกษาจะเข้าร่วมเป็นโรงเรียนคุณธรรมได้ แม้แต่โรงเรียนที่อยู่หางไกล เช่น บริเวณชายแดน ก็สามารถสร้างโรงเรียนคุณธรรมได้ด้วยการนำคู่มือโรงเรียนคุณธรรมไปประยุกต์ใช้ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย กล่าวว่า โรงเรียนคุณธรรมได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 สืบเนื่องมาจากการที่โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จ.พิจิตร ได้นำหลักคุณธรรมมาใช้แก้ปัญหายาเสพติด นักเรียนมีผลการเรียนต่ำ รวมทั้งการตั้งครรภ์ของเด็กนักเรียนหญิง และเมื่อประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา จึงได้กลายเป็นรูปแบบ (Model) ในการนำไปแก้ไขปัญหาในโรงเรียนอื่นๆ อีก 19 แห่ง

จากนั้นใน พ.ศ.2555 ซึ่งถือเป็นระยะที่ 1 ของการสร้างโรงเรียนคุณธรรม โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อตั้งกองทุนการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ “สร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง” ในครั้งนั้นมีคณะองคมนตรี ข้าราชการเกษียณ และอาสาสมัครเข้ามาช่วยกันสร้างรูปแบบโรงเรียนคุณธรรม

ต่อมาระยะที่ 2 (ปี พ.ศ.2557) สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้ก่อตั้งมูลนิธิยุวสถิรคุณ เพื่อดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมเรื่อยมา

จนกระทั่งในปี พ.ศ.2559 นี้ ถือเป็นระยะที่ 3 ของการสร้างโรงเรียนคุณธรรม ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายขยายแนวทางการสร้างโรงเรียนคุณธรรมให้กับสถานศึกษาทั่วประเทศ

ในส่วนของรูปแบบของโรงเรียนคุณธรรมนั้น เป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อนและทำได้ง่าย อีกทั้งยังเป็นการประหยัดงบประมาณเพราะลงทุนต่ำแต่ได้กำไรมาก และสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนได้จริง โดยหลักการของโรงเรียนคุณธรรมสามารถนำไปใช้ได้กับโรงเรียนในทุกศาสนา ไม่ผูกขาดกับศาสนาใดศาสนาหนึ่ง เปรียบเสมือนเป็นคุณธรรมสากลทั้งนี้ หลังจากดำเนินการโรงเรียนคุณธรรมแล้ว 1 ปี จะต้องทำการวัดผลการดำเนินงานว่าพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน "ลดลง" หรือไม่ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ "เพิ่มขึ้น" อย่างไร ซึ่งอาจจะจัดให้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานของแต่ละโรงเรียนด้วย และจากการดำเนินงานที่ผ่านมาผลการเรียนและผลการสอบของนักเรียนในโรงเรียนคุณธรรมดีขึ้น ทำให้เกิดประโยชน์แก่เยาวชน ผู้ปกครอง และชุมชน

นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น โรงเรียนคุณธรรมจะต้องมีคุณภาพด้วย เพื่อให้ทุกคนในโรงเรียนและชุมชนมีความสุขทั้งกายและใจ โดยจะต้องนำระบบธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ สำหรับกระทรวงศึกษาธิการนั้น ต้องคำนึงถึงระบบการบริหารงานที่เน้นความโปร่งใส (Transparency), ตรวจสอบได้ (Audit), มีการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) และหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) เพื่อให้การดำเนินงานก้าวหน้าต่อไปในอนาคตได้

อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
7/1/2559

ที่มา : http://www.moe.go.th/websm/2016/jan/008.html


ประชุมนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

โพสต์10 ม.ค. 2559 23:23โดยดารารัตน์ สื่อสาร   [ อัปเดต 10 ม.ค. 2559 23:24 ]
วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ เป็นประธานในการประชุมนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้)  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ กิจกรรมงานวันเด็กสำหรับคนพิการ ปีการศึกษา 2558

โพสต์8 ม.ค. 2559 01:03โดยดารารัตน์ สื่อสาร   [ อัปเดต 10 ม.ค. 2559 23:03 ]

นายศักดิ์  สมบุญโต
 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมงานวันเด็กสำหรับคนพิการ ปีการศึกษา 2558  ในวันที่  8  มกราคม  2559  เวลา  08.30  น.  ณ  บริเวณลานกิจกรรมหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี

สพฐ.ใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชั่น

โพสต์23 ธ.ค. 2558 20:05โดยวาสนา ป้อมปราณี   [ อัปเดต 10 ม.ค. 2559 18:39 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ ]
นายสมชาย รองเหลือ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานการประชุมสพฐ.ใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชั่น ในวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

เขียนโดย เสาวรส แก้วคชชา กลุ่มอำนวยการ เขียนเมื่อ 2015-12-23 22:46:40การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โพสต์22 ธ.ค. 2558 19:19โดยอารีย์ ทิมเมือง   [ อัปเดต 22 ธ.ค. 2558 19:19 ]


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดำเนินโครงการ “สพฐ. ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน” และมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนสุจริตเป็นโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จำนวน ๑ โรงเรียน เพื่อเข้ารับการพัฒนาวางแผนการดำเนินการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในสถานศึกษา จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ขอให้โรงเรียนสุจริต ในสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ทุกโรงเรียน ยกเว้นโรงเรียนขนาดเล็ก กรอกรายละเอียดลงในแบบสมัครเข้ารับการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ทาง e-mail ถึง arenajung@gmail.com ภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙


โครงการสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ผ่าน DLTV

โพสต์25 พ.ย. 2558 20:12โดยปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์   [ อัปเดต 25 พ.ย. 2558 20:18 ]สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดำเนินโครงการสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ผ่าน DLTV มีการออกอากาศรายการห้องเรียน DLIT ผ่านช่อง DLTV ๑๔ เพื่อให้โรงเรียนได้นำไปใช้ในการสอนเสริมและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เริ่มออกอากาศ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

โรงเรียนสามารถติดตามการออกอากาศรายการดังกล่าว ตาม Link ตารางรายการห้องเรียน DLIT ข้างล่างนี้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

ตารางรายการห้องเรียน DLIThttps://drive.google.com/file/d/0BwnYgcDtSNqaSVRYdm81VGs3b28/view?usp=sharing
ช่อง DLTV ๑๔                        http://www.dlf.ac.th/live.php?channels=14&speed=การประชุมข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

โพสต์25 พ.ย. 2558 18:52โดยปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์   [ อัปเดต 25 พ.ย. 2558 18:52 ]วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 : นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้พบปะ พูดคุย และเป็นประธานในการประชุมข้าราชการและลูกจ้าง ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

ขียนโดย เสาวรส แก้วคชชา กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
การติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

โพสต์25 พ.ย. 2558 18:44โดยปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์   [ อัปเดต 25 พ.ย. 2558 18:44 ]

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโนยาบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย นางวาทินี ธีระตระกูล ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านมาตรฐานการศึกษา และนางสาวสุรีรัตน์ ตั่งยะฤทธิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับฟังการรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 5 โรงเรียน จาก ดร.วัฒนา ตรงเที่ยง ศึกษานิเทศก์ หนึ่งใน Smart Trainer ที่รับผิดชอบโครงการ โดยมี นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ให้การต้อนรับ รวมทั้งศึกษานิเทศก์ในเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน จุดเด่น และสภาพปัญหา อุปสรรค จากนั้น คณะติดตามได้เดินทางไปยังโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย และโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฐิ์ เพื่อเยี่ยมชม และรับฟังข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้บริหาร ครู และนักเรียนของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

เขียนโดย นางสาวพจนพร รุ่งทอง กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

1-10 of 320