ข่าว ประชาสัมพันธ์

โครงการสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ผ่าน DLTV

โพสต์25 พ.ย. 2558 20:12โดยปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์   [ อัปเดต 25 พ.ย. 2558 20:18 ]สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดำเนินโครงการสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ผ่าน DLTV มีการออกอากาศรายการห้องเรียน DLIT ผ่านช่อง DLTV ๑๔ เพื่อให้โรงเรียนได้นำไปใช้ในการสอนเสริมและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เริ่มออกอากาศ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

โรงเรียนสามารถติดตามการออกอากาศรายการดังกล่าว ตาม Link ตารางรายการห้องเรียน DLIT ข้างล่างนี้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

ตารางรายการห้องเรียน DLIThttps://drive.google.com/file/d/0BwnYgcDtSNqaSVRYdm81VGs3b28/view?usp=sharing
ช่อง DLTV ๑๔                        http://www.dlf.ac.th/live.php?channels=14&speed=การประชุมข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

โพสต์25 พ.ย. 2558 18:52โดยปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์   [ อัปเดต 25 พ.ย. 2558 18:52 ]วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 : นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้พบปะ พูดคุย และเป็นประธานในการประชุมข้าราชการและลูกจ้าง ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

ขียนโดย เสาวรส แก้วคชชา กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
การติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

โพสต์25 พ.ย. 2558 18:44โดยปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์   [ อัปเดต 25 พ.ย. 2558 18:44 ]

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโนยาบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย นางวาทินี ธีระตระกูล ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านมาตรฐานการศึกษา และนางสาวสุรีรัตน์ ตั่งยะฤทธิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับฟังการรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 5 โรงเรียน จาก ดร.วัฒนา ตรงเที่ยง ศึกษานิเทศก์ หนึ่งใน Smart Trainer ที่รับผิดชอบโครงการ โดยมี นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ให้การต้อนรับ รวมทั้งศึกษานิเทศก์ในเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน จุดเด่น และสภาพปัญหา อุปสรรค จากนั้น คณะติดตามได้เดินทางไปยังโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย และโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฐิ์ เพื่อเยี่ยมชม และรับฟังข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้บริหาร ครู และนักเรียนของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

เขียนโดย นางสาวพจนพร รุ่งทอง กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ประชุมศึกษานิเทศก์ 1/2559

โพสต์9 พ.ย. 2558 22:43โดยดารารัตน์ สื่อสาร   [ อัปเดต 9 พ.ย. 2558 22:44 ]


นายขนาน  ชิตณรงค์
 ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2559 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ  ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อำเภอเมืองฯ  จังหวัดราชบุรี ผู้ร่วมประชุม ได้แก่ คณะศึกษานิเทศก์ จำนวน 10 คน เนื้อหาการประชุม คือ นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายดาวพงษ์  รัตนสุวรรณ) เกี่ยวกับแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา แนวนโยบายด้านการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายทั่วไป 17 เรื่อง นโยบายส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษา  นโยบายเฉพาะ สรุปรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบกลยุทธ์  ปีงบประมาณ 2558 

นอกจากนี้ยังมีการปรึกษาหารือทบทวนบทบาทหน้าที่ตามโครงสร้างกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

โพสต์14 ต.ค. 2558 20:33โดยสุวิไล จันทร์สนอง   [ อัปเดต 14 ต.ค. 2558 20:34 ]

ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

ผู้เข้าประชุม video conference ประกอบด้วย ผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนนำร่อง จำนวน ๕ โรงเรียน ได้แก่
    ๑.โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ จังหวัดราชบุรี
    ๒.โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จังหวัดราชบุรี
    ๓.โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดราชบุรี
    ๔.โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี
    ๕.โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี


การประชุมสัมมนาพลังเครือข่าย ป.ป.ช. สพฐ. ภาค ๗

โพสต์2 ก.ย. 2558 00:17โดยPagorn Wong   [ อัปเดต 2 ก.ย. 2558 00:27 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ ]


นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ปฏิบัติหน้าที่ประธาน ป.ป.ช. สพฐ.ภาค ๗ ประชุมสัมมนาพลังเครือข่าย ป.ป.ช. สพฐ. ภาค ๗ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อำเภอเมืองฯ จังหวัดราชบุรี

ผู้เข้าประชุมได้แก่ ป.ป.ช.จังหวัด และ ป.ป.ช. สพฐ. จังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร จำนวน ๒๘ คน

เนื้อหาการประชุมสัมมนา ได้แก่ “บรรยายพิเศษ” โดย ประธาน ป.ป.ช. สพฐ. ภาค ๗ “กรอบแนวทางการดำเนินงาน ป.ป.ช. สพฐ. ภาค ๗” โดย ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การประชุมกลุ่มวางแผนขับเคลื่อน ขยายความสุจริต ๘ จังหวัด” และ “แนวทางความร่วมมือ   ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่าง ป.ป.ช.ประจำจังหวัด กับ ป.ป.ช. สพฐ. ระดับจังหวัด” โดย นายหิรัณย์เศรษฐ เหยี่ยวประยูร  ผู้อำนวยการป.ป.ช.จังหวัดนครปฐมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษามัธยมศึกษา ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สพม.8

โพสต์29 ส.ค. 2558 18:07โดยปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์   [ อัปเดต 29 ส.ค. 2558 18:08 ]

ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมราชศุภมิตร อ.เมือง จ.กาญจนบุรี นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  เป็นประธานและบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษามัธยมศึกษา ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLITสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 8
 
ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 8 จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 94 คน จาก 29 โรงเรียน

เนื้อหาการประชุมปฏิบัติการ ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา, โครงการ DLIT, Google App for Education, ชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ สพม.8, การสร้างสื่อการเรียนการสอน การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Google Doc, Sheet, Presentation, Google Drive, การสร้างแบบประเมินผล ข้อสอบ ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลผ่าน Google Form และการประมวล วัดผล ตรวจข้อสอบ, Google Classroom, Flip Classroom ด้วย Youtube และ Google Hangout

 


การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train the Trainer

โพสต์8 ส.ค. 2558 21:45โดยปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์   [ อัปเดต 8 ส.ค. 2558 23:05 ]

ระหว่างวันที่ 8-14 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จำนวน 10 คน เข้ารับ“การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train the Trainer”

บุคลากร สพม.8 ประกอบด้วย
    1. นายกฤษดา คำอาจ                 ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพม.8
    2. นายไพรัช สถานรัมย์               เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน สพม.8
    3. นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์              ศึกษานิเทศก์ สพม.8
    4. ว่าที่ร.ต.วัฒนา ตรงเที่ยง          ศึกษานิเทศก์ สพม.8
    5. นายสามารถ เพ็งเลา               ครูโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
    6. นายเสรี โพธิ์นิล                      ครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
    7. นางสาวพรทิพย์ ศีลแดนจันทร์   ครูโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
    8. นายปริญญา เหลืองแดง           ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
    9. นายจรัญ มูลจันทร์                  ครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
  10. นางจันทร์ศิริ ชูวา                    ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

หัวข้อการอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้แก่
· ประโยชน์ของ เทคโนโลยีสารสนเทศ และบริการผ่านคลาวด์ด้วย office 365
· IT ง่ายนิดเดียว
· ชีวิตง่ายขึ้นด้วย office 365 ในการใช้งาน Mail, Calendar, People, Sites, OneDrive, Skype for Business, Office Online, Yammer
· ทักษะการแก้ปัญหาผ่านการทำงานร่วมกันในห้องเรียนออนไลน์
· ประหยัดเวลา รักษ์โลก ด้วยแบบสำรวจ/ แบบฝึกหัดออนไลน์
· การสื่อสารไร้พรมแดน ถ่ายทอดการสอนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านห้องเรียนออนไลน์
· สื่อสร้างสรรค์เชื่อมโยงออฟไลน์และออนไลน์ ส่งการบ้านผ่านระบบออนไลน์
· การใช้งานเอกสารผ่าน สมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต ร่วมกันผ่านระบบออนไลน์
· Social Network แหล่งเรียนรู้ที่ปลอดภัยและมีปฏิสัมพันธ์ด้วย Yammer
· สร้างกลุ่มย่อยหรือคณะทำงานใน Social Network
· บูรณาการองค์ความรู้ เสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ ผ่าน Sway
· สรุปแนวทางการประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆในการจัดการเรียนการสอน
· แหล่งเรียนรู้/ การติดต่อและสนับสนุน
· Distance Learning Solution by Google & Youtube พลิกโฉมการเรียนการสอน ด้วย Google & Youtube
· จรรยาบรรณการใช้อินเทอร์เน็ต ใช้อินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์อย่างไรไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน
· สามารถหาข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและได้ผลตามี่ต้องการ Google Search และการใช้ Chrome Browser
· สร้างสื่อการเรียนการสอนทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Google Doc, Sheets และ Presentation และแบ่งปันข้อมูลด้วย Google Drive
· สร้างแบบประเมิลผล ข้อสอบ ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลผ่าน Google Form พร้อมทั้งประมวลผล วัดผลและตรวจข้อสอบอย่างมีประสิทธิภาพ
· สร้าง e-classroom แบบง่ายๆด้วยตนเอง สั่งงาน ตรวจการบ้านให้คะแนนได้เลยทันที และลดเวลาการทำงานด้วย Google Classroom
· สร้างวีดีโอการเรียนการสอน สร้างบทเรียน ความรู้ และเผยแพร่ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมด้วย Youtube
· Flip Classroom ด้วย Youtube นำ Youtube มาช่วยพลิกโฉมการเรียนการสอน
· เรียนและสอนทางไกล แบ่งปันความรู้ระหว่างกันอย่างไร้พรมแดนด้วย Google Hangouts และ Hangouts On Air
· สร้าง website เพื่อทำเป็นที่รวบรวมข้อมูลและเผยแพร่ความรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและให้คนสามารถเข้าถึงได้ด้วย Google Sites
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สพม. ๘

โพสต์3 ส.ค. 2558 00:12โดยปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์   [ อัปเดต 3 ส.ค. 2558 00:12 ]วันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ และบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สพม.๘ แก่ครูห้องสมุดและครูผู้รับผิดชอบการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ โรงเรียนละ ๒ คน

ในการประชุมปฏิบัติการครั้งนี้ มีการอภิปรายเกี่ยวกับประสบการณ์ในการร่วมโครงการอ่านเถิดเด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน โดย นางอภินันท์ สีสันต์ นางศุภศิริ ปรีชาญาณ นางสุกัญญา โครพ น.ส.วรารักษ์ คงเกราะ น.ส.ธิติมา วิเศษศิริ น.ส.พรทิพย์ ศีลแดนจันทร์ น.ส.กนกพร ประวาลวิมุติ ดำเนินการอภิปรายโดย น.ส.สิรินทร์ โพธิโสโนทัย

กิจกรรมสานสัมพันธ์ครูห้องสมุด/ครูส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน วิทยากรได้แก่ น.ส.สอิ้ง ผกาแก้ว นางมัทนี จตุปาริสุทธิศีล นายพงษ์ศักดิ์ สายะสิทธิ์

กิจกรรมศึกษาดูงานห้องสมุดโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม วิทยากรได้แก่ น.ส.สิรินทร์ โพธิโสโนทัย น.ส.สาวิตรี โชดก

และมีการบรรยาย ทางสู่ “บุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์” โดย นางพัชรินทร์ โรจนวิทย์ น.ส.ศาลินี ม่วงชุ่มประชุมปฏิบัติการ GoogleSites : รัตนราษฎร์บำรุง

โพสต์25 ก.ค. 2558 15:49โดยปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์   [ อัปเดต 25 ก.ค. 2558 15:49 ]ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๘
 งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายบริหารวิชาการ  โรงเรียนรัตนราษราษฎร์บำรุง  อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี จัดประชุมปฎิบัติการ Google Sites ณ ห้องประชุมดอกแก้ว  ผู้เข้าประชุมได้แก่คณะครูโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง จำนวน  ๔๓   คน   โดยมี นายปกรณ์  วงศ์สวสัดิ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ เป็นวิทยากร


1-10 of 313