ข่าว ประชาสัมพันธ์

การประชุมสัมมนาพลังเครือข่าย ป.ป.ช. สพฐ. ภาค ๗

โพสต์2 ก.ย. 2558 00:17โดยPagorn Wong   [ อัปเดต 2 ก.ย. 2558 00:27 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ ]


นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ปฏิบัติหน้าที่ประธาน ป.ป.ช. สพฐ.ภาค ๗ ประชุมสัมมนาพลังเครือข่าย ป.ป.ช. สพฐ. ภาค ๗ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อำเภอเมืองฯ จังหวัดราชบุรี

ผู้เข้าประชุมได้แก่ ป.ป.ช.จังหวัด และ ป.ป.ช. สพฐ. จังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร จำนวน ๒๘ คน

เนื้อหาการประชุมสัมมนา ได้แก่ “บรรยายพิเศษ” โดย ประธาน ป.ป.ช. สพฐ. ภาค ๗ “กรอบแนวทางการดำเนินงาน ป.ป.ช. สพฐ. ภาค ๗” โดย ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การประชุมกลุ่มวางแผนขับเคลื่อน ขยายความสุจริต ๘ จังหวัด” และ “แนวทางความร่วมมือ   ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่าง ป.ป.ช.ประจำจังหวัด กับ ป.ป.ช. สพฐ. ระดับจังหวัด” โดย นายหิรัณย์เศรษฐ เหยี่ยวประยูร  ผู้อำนวยการป.ป.ช.จังหวัดนครปฐมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษามัธยมศึกษา ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สพม.8

โพสต์29 ส.ค. 2558 18:07โดยปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์   [ อัปเดต 29 ส.ค. 2558 18:08 ]

ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมราชศุภมิตร อ.เมือง จ.กาญจนบุรี นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  เป็นประธานและบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษามัธยมศึกษา ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLITสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 8
 
ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 8 จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 94 คน จาก 29 โรงเรียน

เนื้อหาการประชุมปฏิบัติการ ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา, โครงการ DLIT, Google App for Education, ชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ สพม.8, การสร้างสื่อการเรียนการสอน การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Google Doc, Sheet, Presentation, Google Drive, การสร้างแบบประเมินผล ข้อสอบ ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลผ่าน Google Form และการประมวล วัดผล ตรวจข้อสอบ, Google Classroom, Flip Classroom ด้วย Youtube และ Google Hangout

 


การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train the Trainer

โพสต์8 ส.ค. 2558 21:45โดยปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์   [ อัปเดต 8 ส.ค. 2558 23:05 ]

ระหว่างวันที่ 8-14 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จำนวน 10 คน เข้ารับ“การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train the Trainer”

บุคลากร สพม.8 ประกอบด้วย
    1. นายกฤษดา คำอาจ                 ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพม.8
    2. นายไพรัช สถานรัมย์               เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน สพม.8
    3. นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์              ศึกษานิเทศก์ สพม.8
    4. ว่าที่ร.ต.วัฒนา ตรงเที่ยง          ศึกษานิเทศก์ สพม.8
    5. นายสามารถ เพ็งเลา               ครูโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
    6. นายเสรี โพธิ์นิล                      ครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
    7. นางสาวพรทิพย์ ศีลแดนจันทร์   ครูโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
    8. นายปริญญา เหลืองแดง           ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
    9. นายจรัญ มูลจันทร์                  ครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
  10. นางจันทร์ศิริ ชูวา                    ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

หัวข้อการอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้แก่
· ประโยชน์ของ เทคโนโลยีสารสนเทศ และบริการผ่านคลาวด์ด้วย office 365
· IT ง่ายนิดเดียว
· ชีวิตง่ายขึ้นด้วย office 365 ในการใช้งาน Mail, Calendar, People, Sites, OneDrive, Skype for Business, Office Online, Yammer
· ทักษะการแก้ปัญหาผ่านการทำงานร่วมกันในห้องเรียนออนไลน์
· ประหยัดเวลา รักษ์โลก ด้วยแบบสำรวจ/ แบบฝึกหัดออนไลน์
· การสื่อสารไร้พรมแดน ถ่ายทอดการสอนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านห้องเรียนออนไลน์
· สื่อสร้างสรรค์เชื่อมโยงออฟไลน์และออนไลน์ ส่งการบ้านผ่านระบบออนไลน์
· การใช้งานเอกสารผ่าน สมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต ร่วมกันผ่านระบบออนไลน์
· Social Network แหล่งเรียนรู้ที่ปลอดภัยและมีปฏิสัมพันธ์ด้วย Yammer
· สร้างกลุ่มย่อยหรือคณะทำงานใน Social Network
· บูรณาการองค์ความรู้ เสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ ผ่าน Sway
· สรุปแนวทางการประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆในการจัดการเรียนการสอน
· แหล่งเรียนรู้/ การติดต่อและสนับสนุน
· Distance Learning Solution by Google & Youtube พลิกโฉมการเรียนการสอน ด้วย Google & Youtube
· จรรยาบรรณการใช้อินเทอร์เน็ต ใช้อินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์อย่างไรไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน
· สามารถหาข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและได้ผลตามี่ต้องการ Google Search และการใช้ Chrome Browser
· สร้างสื่อการเรียนการสอนทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Google Doc, Sheets และ Presentation และแบ่งปันข้อมูลด้วย Google Drive
· สร้างแบบประเมิลผล ข้อสอบ ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลผ่าน Google Form พร้อมทั้งประมวลผล วัดผลและตรวจข้อสอบอย่างมีประสิทธิภาพ
· สร้าง e-classroom แบบง่ายๆด้วยตนเอง สั่งงาน ตรวจการบ้านให้คะแนนได้เลยทันที และลดเวลาการทำงานด้วย Google Classroom
· สร้างวีดีโอการเรียนการสอน สร้างบทเรียน ความรู้ และเผยแพร่ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมด้วย Youtube
· Flip Classroom ด้วย Youtube นำ Youtube มาช่วยพลิกโฉมการเรียนการสอน
· เรียนและสอนทางไกล แบ่งปันความรู้ระหว่างกันอย่างไร้พรมแดนด้วย Google Hangouts และ Hangouts On Air
· สร้าง website เพื่อทำเป็นที่รวบรวมข้อมูลและเผยแพร่ความรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและให้คนสามารถเข้าถึงได้ด้วย Google Sites
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สพม. ๘

โพสต์3 ส.ค. 2558 00:12โดยปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์   [ อัปเดต 3 ส.ค. 2558 00:12 ]วันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ และบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สพม.๘ แก่ครูห้องสมุดและครูผู้รับผิดชอบการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ โรงเรียนละ ๒ คน

ในการประชุมปฏิบัติการครั้งนี้ มีการอภิปรายเกี่ยวกับประสบการณ์ในการร่วมโครงการอ่านเถิดเด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน โดย นางอภินันท์ สีสันต์ นางศุภศิริ ปรีชาญาณ นางสุกัญญา โครพ น.ส.วรารักษ์ คงเกราะ น.ส.ธิติมา วิเศษศิริ น.ส.พรทิพย์ ศีลแดนจันทร์ น.ส.กนกพร ประวาลวิมุติ ดำเนินการอภิปรายโดย น.ส.สิรินทร์ โพธิโสโนทัย

กิจกรรมสานสัมพันธ์ครูห้องสมุด/ครูส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน วิทยากรได้แก่ น.ส.สอิ้ง ผกาแก้ว นางมัทนี จตุปาริสุทธิศีล นายพงษ์ศักดิ์ สายะสิทธิ์

กิจกรรมศึกษาดูงานห้องสมุดโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม วิทยากรได้แก่ น.ส.สิรินทร์ โพธิโสโนทัย น.ส.สาวิตรี โชดก

และมีการบรรยาย ทางสู่ “บุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์” โดย นางพัชรินทร์ โรจนวิทย์ น.ส.ศาลินี ม่วงชุ่มประชุมปฏิบัติการ GoogleSites : รัตนราษฎร์บำรุง

โพสต์25 ก.ค. 2558 15:49โดยปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์   [ อัปเดต 25 ก.ค. 2558 15:49 ]ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๘
 งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายบริหารวิชาการ  โรงเรียนรัตนราษราษฎร์บำรุง  อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี จัดประชุมปฎิบัติการ Google Sites ณ ห้องประชุมดอกแก้ว  ผู้เข้าประชุมได้แก่คณะครูโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง จำนวน  ๔๓   คน   โดยมี นายปกรณ์  วงศ์สวสัดิ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ เป็นวิทยากร


นิเทศโรงเรียนในฝัน-บ่อพลอยรัชดาภิเษก

โพสต์16 ก.ค. 2558 12:49โดยปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์   [ อัปเดต 16 ก.ค. 2558 12:49 ]

วันศุกร์ ที่ ๑๐  กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๓๐ น. ณ โรงเรียน
บ่อพลอยรัชดาภิเษก จังหวัดกาญจนบุรี รองผอ.สมภพ  นิยะบุญ รอง ผอ.มนัสนันท์  เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ รอง ผอ.วชิระ ประกอบพร้อมด้วยคณะครู  รวมทั้งสิ้น ๑๘ คน  ได้เข้าประชุมนิเทศโรงเรียนในฝัน สพม.๘ กับนายปกรณ์  วงศ์สวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนในฝัน สพม.๘
 
ประเด็นการนิเทศ ได้แก่ 
    ๑.งบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
    ๒.การพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษา 
        ประเภทต่าง ๆ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้สูงขึ้น
    ๓.แหล่งข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนในฝัน
    ๔.จุดเน้นในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของ สพม.๘
    ๕.การดำเนินงานเกี่ยวกับการนำค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ สู่การปฏิบัติ
    ๖.โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
    ๗.การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
    ๘.การเสนอผลงานดีเด่นโรงเรียนในฝัน
    ๙.ปฏิบัติการกรอกข้อมูลออนไลน์ : พบผู้รับผิดชอบเพื่อกรอกข้อมูลและบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและผลการทดสอบ 
        ทางการศึกษาประเภทต่าง ๆ ในเว็บไซต์ของโรงเรียนในฝัน http://www.labschools.com
   ๑๐.งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ของโรงเรียนในฝัน สพม. ๘
        
รายชื่อเอกสารมอบโรงเรียน 
    ๑.หนังสือเรื่อง “ราชบุรี” 
    ๒.คู่มือเสริมสร้างไอคิวและอีคิว ทำไมเด็กวัยเรียนต้อง “ไอคิวดี อีคิวเด่น” 
    ๓.หนังสือ “วัยรุ่นเอยจะบอกให้” ๖.๔ หนังสือ “โลกของเรา : ตัวเรารู้เท่าทัน” 
    ๔.หนังสือ “โลกของเรา : ตัวเรารู้เท่าทัน”

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สพม. ๘

โพสต์8 ก.ค. 2558 23:28โดยปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์   [ อัปเดต 8 ก.ค. 2558 23:36 ]

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ กำหนดจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและสร้างเครือข่ายออนไลน์ครูห้องสมุด สำหรับครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ โรงเรียนละ ๒ คน ได้แก่ ครูผู้รับผิดชอบห้องสมุด ๑ คน และครูผู้รับผิดชอบการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ๑ คน รวม ๒ คนในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ขอให้โรงเรียนส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยกรอกแบบตอบรับประชุมปฏิบัติการฯ และส่งแบบตอบรับเป็นไฟล์ MS.word เท่านั้น ไปทาง e-mail ที่ naipagorn@hotmail.com ภายในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 


download เอกสารได้ใน e-Office สพม.๘


นิเทศโรงเรียนในฝัน-หนองโพวิทยา

โพสต์1 ก.ค. 2558 16:20โดยปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2558 16:22 ]

วันพุธ ที่ ๑  กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ โรงเรียน
หนองโพวิทยา
ผอ.ธำรง  ศรีทิพย์  รองผอ.สุภาพ  จะวะอรรถ  พร้อมด้วยคณะครู  รวม ๑๑ คน  
ได้เข้าประชุมนิเทศโรงเรียนในฝัน สพม.๘ 
กับนายปกรณ์  วงศ์สวัสดิ์    ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนในฝัน สพม.๘
 
ประเด็นการนิเทศ ได้แก่ 
    ๑.งบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
    ๒.การพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษา 
        ประเภทต่าง ๆ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้สูงขึ้น
    ๓.ทบทวนแหล่งข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนในฝัน
    ๔.ทบทวนจุดเน้นในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของ สพม.๘
    ๕.ติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับการนำค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ สู่การปฏิบัติ
    ๖.ข่าวการแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
    ๗.โครงการสถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้ องค์ราชัน 
    ๘.โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
    ๙.การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
    ๑๐.ปฏิบัติการกรอกข้อมูลออนไลน์ : พบผู้รับผิดชอบเพื่อกรอกข้อมูลและบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและผลการทดสอบ 
        ทางการศึกษาประเภทต่าง ๆ ในเว็บไซต์ของโรงเรียนในฝัน http://www.labschools.com
    ๑๑.งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ของโรงเรียนในฝัน สพม. ๘  (พบ อ.ธิดา  ทิพย์สุข)
    
รายชื่อเอกสารมอบโรงเรียน 
    ๑.หนังสือเรื่อง “ราชบุรี” 
    ๒.คู่มือเสริมสร้างไอคิวและอีคิว ทำไมเด็กวัยเรียนต้อง “ไอคิวดี อีคิวเด่น” 
    ๓.หนังสือ “วัยรุ่นเอยจะบอกให้” ๖.๔ หนังสือ “โลกของเรา : ตัวเรารู้เท่าทัน” 
    ๔.หนังสือ “โลกของเรา : ตัวเรารู้เท่าทัน”


นิเทศโรงเรียนในฝัน-ท่าเรือพิทยาคม

โพสต์1 ก.ค. 2558 16:16โดยปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2558 16:16 ]

วันพุธที่ ๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ท่าเรือพิทยาคม  
ผอ.ประมวล  ศรีบูจันดี และคุณครู รวม  ๙ คน  เข้าประชุมนิเทศโรงเรียนในฝัน สพม.๘  
กับนายปกรณ์  วงศ์สวัสดิ์   ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนในฝัน สพม.๘  
 
ประเด็นการประชุมนิเทศ ได้แก่ 
    ๑.งบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
    ๒.การพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและผลการทดสอบ ทางการศึกษา
        ประเภทต่าง ๆ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้สูงขึ้น
    ๓.แหล่งข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนในฝัน
    ๔.จุดเน้นในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของ สพม.๘
    ๕.การดำเนินงานเกี่ยวกับการนำค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ สู่การปฏิบัติ
    ๖.การแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
    ๗.การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
    ๘.การกรอกข้อมูลและบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาประเภทต่าง ๆ 
       ในเว็บไซต์ของโรงเรียนในฝัน http://www.labschools.com
    
                        
รายชื่อเอกสารมอบโรงเรียน 
    ๑.หนังสือเรื่อง “ราชบุรี” 
    ๒.คู่มือเสริมสร้างไอคิวและอีคิว ทำไมเด็กวัยเรียนต้อง “ไอคิวดี อีคิวเด่น” 
    ๓.หนังสือ “วัยรุ่นเอยจะบอกให้” ๖.๔ หนังสือ “โลกของเรา : ตัวเรารู้เท่าทัน” 
    ๔.หนังสือ “โลกของเรา : ตัวเรารู้เท่าทัน”


นิเทศโรงเรียนในฝัน-แคทรายวิทยา

โพสต์1 ก.ค. 2558 16:09โดยปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2558 16:10 ]


วันอังคาร ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๔๕ - ๑๕.๓๐ น. ณ โรงเรียนแคทรายวิทยา
ผอ.เกศสุดา  เนรมิตธนไพศาล  พร้อมด้วยคณะครู  รวม ๑๑ คน  
ได้เข้าประชุมนิเทศโรงเรียนในฝัน สพม.๘ 
กับนายปกรณ์  วงศ์สวัสดิ์    ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนในฝัน สพม.๘
 
ประเด็นการนิเทศ ได้แก่ 
    ๑.งบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
    ๒.การพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษา 
        ประเภทต่าง ๆ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้สูงขึ้น
    ๓.ทบทวนแหล่งข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนในฝัน
    ๔.ทบทวนจุดเน้นในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของ สพม.๘
    ๕.ติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับการนำค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ สู่การปฏิบัติ
    ๖.ข่าวการแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
    ๗.โครงการสถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้ องค์ราชัน 
    ๘.โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
    ๙.การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
    ๑๐.ปฏิบัติการกรอกข้อมูลออนไลน์ : พบผู้รับผิดชอบเพื่อกรอกข้อมูลและบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและผลการทดสอบ 
        ทางการศึกษาประเภทต่าง ๆ ในเว็บไซต์ของโรงเรียนในฝัน http://www.labschools.com
    
รายชื่อเอกสารมอบโรงเรียน 
    ๑.หนังสือเรื่อง “ราชบุรี” 
    ๒.คู่มือเสริมสร้างไอคิวและอีคิว ทำไมเด็กวัยเรียนต้อง “ไอคิวดี อีคิวเด่น” 
    ๓.หนังสือ “วัยรุ่นเอยจะบอกให้” ๖.๔ หนังสือ “โลกของเรา : ตัวเรารู้เท่าทัน” 
    ๔.หนังสือ “โลกของเรา : ตัวเรารู้เท่าทัน”


1-10 of 308