ข่าว ประชาสัมพันธ์

ประธาน ปปช.สพฐ. ภาค ๗ กลุ่ม ๘ จังหวัด

โพสต์16 ก.พ. 2558 15:20โดยปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์   [ อัปเดต 16 ก.พ. 2558 15:21 ]ระหว่างวันที่  ๙ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  "การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างพลังเครือข่าย ปปช.(สพฐ.) ระดับจังหวัด" ณ ภูเขางามรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก มีมติเลือก นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ปปช.สพฐ.สพม.๘ ให้ดำรงตำแหน่ง ประธาน ปปช.สพฐ.ภาค๗  รับผิดชอบการป้องกันการทุจริตในภาคการศึกษา ๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครฐม จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สสวท.ร่วมมือกับ สพฐ.ยกระดับผลการประมิน PISA พัฒนา “ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA”

โพสต์14 ธ.ค. 2557 20:07โดยปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์

สสวท.ได้พัฒนา“ระบบออนไลน์ข้อสอบPISA”ซึ่งประกอบด้วยข้อสอบคณิตศาสตร์ข้อสอบวิทยาศาสตร์และข้อสอบการอ่านที่ผู้ใช้สามารถเลือกทำข้อสอบได้สองรูปแบบได้แก่ 1)การทำข้อสอบแบบจัดชุดระบบจะทำการสุ่มชุดข้อสอบที่ประกอบด้วยข้อสอบคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และการอ่าน
2)การทำข้อสอบแบบเลือกเองผู้ใช้สามารถเลือกทำข้อสอบวิชาต่างๆ ได้โดยเลือกทำทีละเรื่อง

ซึ่งไม่ว่าจะเลือกทำข้อสอบรูปแบบใดหลังจากทำข้อสอบครบทุกข้อในชุดนั้นๆ หรือเรื่องนั้น ๆ แล้วระบบจะทำการตรวจคำตอบให้อัตโนมัติสำหรับข้อสอบแบบเลือกตอบหากคำตอบยังไม่ถูกต้องระบบจะยังไม่เฉลยคำตอบเพื่อให้ผู้ใช้สามารถทำข้อสอบเรื่องนั้นได้ใหม่ส่วนข้อสอบแบบพิมพ์คำตอบระบบจะไม่สามารถตรวจคำตอบได้จึงมีแนวคำตอบไว้ให้ซึ่งผู้ใช้สามารถตรวจคำตอบได้ด้วยตัวเอง

ระบบออนไลน์ข้อสอบPISAสามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์แทบเล็ต และสมาร์ทโฟนโดยรองรับการใช้งานกับเว็บเบราเซอร์ทุกประเภทอย่างไรก็ตาม Google Chrome เป็นเว็บเบราเซอร์ที่เหมาะสมต่อการใช้งานมากที่สุดผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานระบบทดสอบได้ ที่ 


สัมมนาสัญจรเครือข่ายโรงเรียนสุจริต สพม.๘

โพสต์1 ธ.ค. 2557 06:51โดยอารีย์ ทิมเมือง   [ อัปเดต 1 ธ.ค. 2557 06:51 ]

วันอังคารที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ เป็นประธานการสัมมนาสัญจรเครือข่ายโรงเรียนสุจริต สังกัด สพม.๘ (ครั้งที่ ๑)  ณ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย นายขนาน ชิตณรงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์  นางสาวอารีย์ ทิมเมือง ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตของ สพม.๘  และบุคลากรโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนเครือข่าย ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน  รองผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต และนักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่เป็น ป.ป.ช. สพฐ. น้อย  ของโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนเครือข่าย ทั้ง ๖ โรงเรียน  ได้แก่ นายณรค์ สุทธิวิรัช ผู้อำนวยการโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี  (ต้นแบบโรงเรียนสุจริต)  และผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นเครือข่าย จำนวน ๖ โรงเรียน ได้แก่ นายสรรเสริญ ขวัญดี ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  นายนิวัตร วงศ์วิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม นายพรรษกฤช เกตุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา นายอำนาจ ทัดสวน ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม  นายชนะ อปราชิตา ผู้อำนวยการโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ และนายนรายุทธ แสงโสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์  นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารจากสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้ด้วย
การสัมมนาสัญจรในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนเครือข่ายได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานโครงการ /กิจกรรม โรงเรียนสุจริตร่วมกัน โดยทางโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ได้นำเสนอผลการดำเนินโครงการ /กิจกรรม ทั้งในรูปของนิทรรศการและการนำเสนอบนเวทีโดยคณะนักเรียน ป.ป.ช. สพฐ. น้อย ของโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ แล้วคณะผู้บริหารและผู้ร่วมสัมมนาได้ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะและเติมเต็มเพื่อการพัฒนางานต่อไป

โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๗

โพสต์3 พ.ย. 2557 01:14โดยปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์   [ อัปเดต 3 พ.ย. 2557 01:14 ]

คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย คณะอนุกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๗ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๗ มีจำนวนทั้งสิ้น ๖ โรงเรียน ดังนี้

โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐาน ประจำปี ๒๕๕๗
๑. โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา จังหวัดราชบุรี
๒. โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี

โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๗
๑. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการราชบุรี จังหวัดราชบุรี
๒. โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา จังหวัดราชบุรี
๓. โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
๔. โรงเรียนประชามงคล จังหวัดกาญจนบุรี

 

ประกวดห้องสมุดดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗

โพสต์2 พ.ย. 2557 20:57โดยปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์   [ อัปเดต 2 พ.ย. 2557 20:57 ]
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดให้มีการพิจารณาคัดเลือกห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาห้องสมุด และเป็นขวัญ กำลังใจแก่บรรณารักษ์ผู้ปฏิบัติงานในการอุทิศ เสียสละ พัฒนาห้องสมุด โดยโรงเรียนที่มีความประสงค์จะเข้ารับการพิจารณา จะต้องมีการพัฒนาห้องสมุดได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ที่กำหนด และส่งรายละเอียดไปยังประธานชมรมบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยโรงเรียนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก http://www.tla.or.th  
ผอ.รัชชัยย์ ศรสุวรรณ รับอาสาให้คำปรึกษากฎหมาย

โพสต์2 พ.ย. 2557 20:12โดยปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ
 ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง จ.ราชบุรี ในฐานะผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กล่าวว่า จากปัญหาตรวจสอบพบความผิดปกติในการจัดสร้างสนามฟุตซอลของสถานศึกษา ซึ่งส่งผลกระทบไปยังผู้บริหารและครูจำนวนมากที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์แต่ต้องเซ็นเอกสารตามระเบียบ และต้องถูกสอบสวนดำเนินการทางวินัย ทางกฎหมายอาญา ฯลฯ ทำให้เกิดความกังวลและอาจจะส่งผลกระทบต่อการบริหารงานและการสอนนั้น ในฐานะที่จบการศึกษาทางด้านกฎหมายและเคยปฏิบัติหน้าที่เป็นนักกฎหมายประจำกระทรวงศึกษาธิการด้วยจึงพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ผู้บริหารและครูที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการทุจริตในครั้งนี้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยสามารถติดต่อได้ที่ e-mail : ratchaiso@yahoo.com หรือทาง Line (ID : ratchai1202)
กรมประชาสัมพันธ์จัดประกวดการเขียนเรียงความ "ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ"

โพสต์19 ต.ค. 2557 20:49โดยอารีย์ ทิมเมือง   [ อัปเดต 19 ต.ค. 2557 20:49 ]


กรมประชาสัมพันธ์จัดประกวดการเขียนเรียงความ "ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ"  หวังจุดประกายความคิด และถ่ายทอดความเข้าใจจากเยาวชนและประชาชน เป็นการเปิดโอกาสให้กับคนไทยได้แสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำอย่างไรให้ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ไปสู่การปฏิบัติ เพราะฉะนั้นเนื้อหาของเรียงความจะเป็นเรื่องไปสู่การปฏิบัติว่าจะทำอย่างไร และมีรางวัลตอบแทนเป็นทุนการศึกษาให้กับเยาวชน โดยผู้เข้าประกวดสามารถนำค่านิยม ๑ ใน ๑๒ ประการ มาถ่ายทอดได้อย่างอิสระ 
สำหรับการประกวด แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ 
ผู้ชนะในระดับต่าง ๆ จะได้รับ โล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล ดังนี้ ระดับประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินจำนวน  ๒๐,๐๐๐ บาท  ระดับมัธยมศึกษา ได้รับเงินรางวัล จำนวน  ๓๐,๐๐๐ บาท  และระดับอุดมศึกษา ได้รับเงินรางวัล จำนวน  ๕๐,๐๐๐ บาท   โดยจะพิจารณาผลงานในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ และประกาศผลภายในสิ้นเดือนมกราคม 

การประชุมคณะศึกษานิเทศก์ สพม.8

โพสต์16 ต.ค. 2557 21:52โดยสุวิไล จันทร์สนอง


เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 เวลา 9.00 น. ณ ศูนย์ประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี รองผู้อำนวยการ สพม.8 นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ  
เป็นประธานในการประชุมคณะศึกษานิเทศก์ สพม.8  
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย 1. นายสมพงษ์ ตำนานทอง  2. นายกสิณ พงษ์พิทักษ์  3. นายขนาน ชิตณรงค์  4. นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์  
5. นางศุภร เสาวัง  6.นางกันยารัตน์  รัตนชงค์  7.นางสาวอารีย์ ทิมเมือง  และ 8.นางสาวสายใจ บริสุทธิ์ ประชุมปฏิบัติการตรวจสอบและหลอมรวม GPA 5 ภาคเรียน ปี 2557

โพสต์13 ต.ค. 2557 01:07โดยปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์

วันจันทร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  จังหวัดราชบุรี และ  ศูนย์ประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  จังหวัดกาญจนบุรี  กลุ่มงานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา  โดย นางกันยารัตน์  รัตนชงค์ และ นางสุวิไล จันทร์สนอง  จัดประชุมฏิบัติการตรวจสอบและหลอมรวมข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย( GPA ) ๕ ภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ผู้เข้าประชุมปฏิบัติการได้แก่ ครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  โรงเรียนละ ๑ คน จำนวน ๕๕ คน โดยมี นายสุวิทย์  สมหลักชัย ครูโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี นายกานต์  โหล่ตระกูล ครูโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง นายบุญมี  ดีแสน ครูโรงเรียนแคทรายวิทยา นางสาวนฤมล  จับจิตต์ ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ นางสาวนิจพิชา  ตันสุวรรณ ครูโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง และ นางสาวสิริอาภา  ห่วงทอง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี เป็นวิทยากร 

เชิญ ครูนักเรียนส่งผลงานเข้าร่วม โครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2014 แนวคิดหลัก “เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทัน ICT”

โพสต์6 ต.ค. 2557 20:21โดยปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์   [ อัปเดต 6 ต.ค. 2557 20:21 ]

โครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2014

เงื่อนไขการจัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
1. การส่งผลงาน ให้โรงเรียนส่งผลงานได้ไม่เกิน 10 ผลงานในแต่ละช่วงชั้น
2. คุณครูที่ปรึกษา มีส่วนร่วมในการแนะนำ ให้แนวทางเท่านั้น
3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องประกอบด้วย
o ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน โครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2014
o ผลงานส่งมาในรูปแบบดังนี้
 เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในแผ่นซีดีรอม/ดีวีดี จำนวน 2 ชุด
 กระดาษเอกสารปริ้นสี (Hard copy) ความหนา 120 – 160 แกรม จำนวน 2
o ใบสมัครสามารถถ่ายสำเนาจากเอกสารการประชาสัมพันธ์โครงการฯ และ ดาวน์โหลดได้ที่ www.thictyouth.com / facebook : thictyouth
4. ผลงานที่เคยผ่านการประกวดและได้รับรางวัล ไม่อนุญาตให้ส่งเข้าประกวดใน โครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2014 หากทางคณะกรรมการตรวจพบ จะตัดสิทธิ์ในการเข้าแค้มป์ และเงินรางวัล
5. ผลงานที่จัดทำขึ้นมา ต้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต
6. ในการตัดสิน คณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิจะเป็นผู้พิจารณาผลงานที่ส่งเข้ามา การพิจารณาตัดสิน

ของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
7. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (MICT) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบริษัทที่สนันสนุนโครงการ มีสิทธิ์ในการเผยแพร่หรือจัดพิมพ์ผลงานทุกชิ้นที่จัดส่งเข้าประกวด โดยปราศจากข้อผูกมัดใดๆ
8. ซอฟต์แวร์ เนื้อหา ตัวละคร หรือองค์ประกอบอื่นใดที่ใช้ในการผลิต ต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และต้องไม่เข้าข่ายการกระทำอื่นใดที่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2554 ทั้งนี้ คณะผู้จัดงาน ไม่มีส่วนรับผิดชอบในการกระทำของผู้เข้าประกวดตามรายละเอียดดังกล่าว
9. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดไม่ต้องเสียค่าสมัครใดๆ ทั้งสิ้น
10. ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้บริหารโครงการฯ)
159/21 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-661-7750 แฟกซ์ 02-661-7757 Email : info@absolutealliances.com เข้าร่วมแค้มป์ : โครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2014
น้อง ๆ เจ้าของผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในรอบที่หนึ่ง พร้อมครูที่ปรึกษาทจะได้ร่วมเข้าแค้มป์ Thailand ICT Youth Challenge 2014 เพื่อการฝึกทักษะและเพิ่มพูนความรู้ทางด้านไอที และทำกิจกรรมร่วมกัน ของเยาวชน และครูปรึกษา โดยได้แบ่งออกเป็น 4 ภาค ดังนี้
• ภาคกลาง
• ภาคเหนือ
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• ภาคใต้ กำหนดการจัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวด : โครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2014 แนวคิดหลัก “เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทัน ICT”
• จัดส่งผลงานเข้าประกวด : 1 กรกฎาคม - 20 พฤศจิกายน 2557
• ประกาศผลทีมที่ได้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 ที่ www.thictyouth.com : 9 ธันวาคม 2557
• เข้าร่วมค่ายเยาวชน Thailand ICT Youth Challenge พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา : ธันวาคม 2557
• ประกาศผลรางวัล และพิธีการมอบรางวัล : มกราคม 2558 ** หมายเหตุ : กำหนดการ วัน เวลาและสถานที่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.thictyouth.com , Facebook: thictyouth รายละเอียดดังไฟล์แนบ
สิ่งที่แนบมาด้วย  

1-10 of 247