http://dlit.ac.th/index.php
   เผยแพร่เมื่อ 21 ม.ค. 2015

ข่าว ประชาสัมพันธ์

 • ประชุมปฏิบัติการ GoogleSites : รัตนราษฎร์บำรุง ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายบริหารวิชาการ  โรงเรียนรัตนราษราษฎร์บำรุง  อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี จัดประชุมปฎิบัติการ Google Sites ณ ห้องประชุมดอกแก้ว  ผู้เข้าประชุมได้แก่คณะครูโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง จำนวน  ๔๓   คน   โดยมี นายปกรณ์  วงศ์สวสัดิ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ เป็นวิทยากร
  ส่ง 25 ก.ค. 2558 15:49 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • นิเทศโรงเรียนในฝัน-บ่อพลอยรัชดาภิเษก วันศุกร์ ที่ ๑๐  กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๓๐ น. ณ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก จังหวัดกาญจนบุรี รองผอ.สมภพ  นิยะบุญ รอง ผอ.มนัสนันท์  เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ รอง ผอ.วชิระ ประกอบพร้อมด้วยคณะครู  รวมทั้งสิ้น ๑๘ คน  ได้เข้าประชุมนิเทศโรงเรียนในฝัน สพม.๘ กับนายปกรณ์  วงศ์สวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนในฝัน สพม.๘ ประเด็นการนิเทศ ได้แก่     ๑.งบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘    ๒.การพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษา         ประเภทต่าง ๆ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้สูงขึ้น    ๓.แหล่งข้อม ...
  ส่ง 16 ก.ค. 2558 12:49 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • ประชุมปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สพม. ๘ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ กำหนดจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและสร้างเครือข่ายออนไลน์ครูห้องสมุด สำหรับครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ โรงเรียนละ ๒ คน ได้แก่ ครูผู้รับผิดชอบห้องสมุด ๑ คน และครูผู้รับผิดชอบการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ๑ คน รวม ๒ คนในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม อำเภอบ้านโป่ง จังหว ...
  ส่ง 8 ก.ค. 2558 23:36 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • นิเทศโรงเรียนในฝัน-หนองโพวิทยา วันพุธ ที่ ๑  กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ โรงเรียนหนองโพวิทยาผอ.ธำรง  ศรีทิพย์  รองผอ.สุภาพ  จะวะอรรถ  พร้อมด้วยคณะครู  รวม ๑๑ คน  ได้เข้าประชุมนิเทศโรงเรียนในฝัน สพม.๘ กับนายปกรณ์  วงศ์สวัสดิ์    ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนในฝัน สพม.๘ ประเด็นการนิเทศ ได้แก่     ๑.งบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘    ๒.การพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษา         ประเภทต่าง ๆ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้สูงขึ้น    ๓.ทบทวนแหล่งข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนในฝัน    ๔.ทบทวนจุดเน้นในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของ สพม.๘    ๕.ต ...
  ส่ง 1 ก.ค. 2558 16:22 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • นิเทศโรงเรียนในฝัน-ท่าเรือพิทยาคม วันพุธที่ ๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. ณ โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม  ผอ.ประมวล  ศรีบูจันดี และคุณครู รวม  ๙ คน  เข้าประชุมนิเทศโรงเรียนในฝัน สพม.๘  กับนายปกรณ์  วงศ์สวัสดิ์   ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนในฝัน สพม.๘   ประเด็นการประชุมนิเทศ ได้แก่     ๑.งบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘    ๒.การพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและผลการทดสอบ ทางการศึกษา        ประเภทต่าง ๆ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้สูงขึ้น    ๓.แหล่งข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนในฝัน    ๔.จุดเน้นในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของ สพม.๘    ๕.การดำเนินงานเกี่ยวก ...
  ส่ง 1 ก.ค. 2558 16:16 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • นิเทศโรงเรียนในฝัน-แคทรายวิทยา วันอังคาร ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๔๕ - ๑๕.๓๐ น. ณ โรงเรียนแคทรายวิทยาผอ.เกศสุดา  เนรมิตธนไพศาล  พร้อมด้วยคณะครู  รวม ๑๑ คน  ได้เข้าประชุมนิเทศโรงเรียนในฝัน สพม.๘ กับนายปกรณ์  วงศ์สวัสดิ์    ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนในฝัน สพม.๘ ประเด็นการนิเทศ ได้แก่     ๑.งบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘    ๒.การพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษา         ประเภทต่าง ๆ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้สูงขึ้น    ๓.ทบทวนแหล่งข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนในฝัน    ๔.ทบทวนจุดเน้นในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของ สพม.๘    ๕.ติดตามการดำเนินงานเก ...
  ส่ง 1 ก.ค. 2558 16:10 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • นิเทศโรงเรียนในฝัน-รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วันอังคาร ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๔๕ - ๑๑.๓๐ น. ณ โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ผอ.สมยศ  บุญเจริญ  พร้อมด้วยคณะครู  รวม ๕ คน  ได้เข้าประชุมนิเทศโรงเรียนในฝัน สพม.๘ กับนายปกรณ์  วงศ์สวัสดิ์    ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนในฝัน สพม.๘ ประเด็นการนิเทศ ได้แก่     ๑.งบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘    ๒.การพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษา         ประเภทต่าง ๆ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้สูงขึ้น    ๓.ทบทวนแหล่งข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนในฝัน    ๔.ทบทวนจุดเน้นในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของ สพม.๘    ๕ ...
  ส่ง 1 ก.ค. 2558 16:05 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • นิเทศโรงเรียนในฝัน-พระแท่นดงรังวิทยาคาร วันจันทร์ ที่ ๒๙ มิถุนายน  ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. ณ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร  รอง ผอ.นงนุช  เกษมจิต และคุณครู รวม ๑๑ คน  เข้าประชุมนิเทศโรงเรียนในฝัน สพม.๘  กับนายปกรณ์  วงศ์สวัสดิ์   ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนในฝัน สพม.๘   ประเด็นการประชุมนิเทศ ได้แก่     ๑.งบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘    ๒.การพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและผลการทดสอบ ทางการศึกษา        ประเภทต่าง ๆ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้สูงขึ้น    ๓.แหล่งข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนในฝัน    ๔.จุดเน้นในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของ สพม.๘    ๕ ...
  ส่ง 29 มิ.ย. 2558 16:50 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • รับสมัครร่วมนำผลการวิจัย Growth Mindset ไปใช้ประโยชน์ สพฐ. เชิญชวนครูและผู้บริหารโรงเรียน สมัครร่วมนำผลการวิจัย Growth Mindset ไปใช้ประโยชน์ ( คลิกดูสาระสำคัญของ Growth Mindset) โดยเน้นให้โรงเรียนตีความ ทำความเข้าใจ และให้ความหมายด้วยตนเอง ให้โรงเรียนใช้พลังความคิด การปฏิบัติ และการบริหารจัดการของตนเอง ไม่มีงบประมาณพิเศษสนับสนุนให้...มีเพียงการสนับสนุนเชิงวิชาการ และกำลังใจที่จะมอบให้ สำหรับ 100 ผลงานที่น่าสนใจ/โดดเด่น และเกียรติบัตรสำหรับผู้ดำเนินการต่อเนื่องและผลงานน่าสนใจดููรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์ สนก. หรือที่ http://goo.gl/DNWa5Lสมัครเข้าร่วมโครงการที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สังกัด และ ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่ สมัครวันนี้ ถึง 10 ก.ค. 2558
  ส่ง 29 มิ.ย. 2558 16:33 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • นิเทศโรงเรียนในฝัน-อุดมสิทธิศึกษา วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ มิถุนายน  ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๔๕  - ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ผอ.พงศกร  พูลสมบัติ  และ รอง ผอ.ชาติกุลพล  สมยาภักดี พร้อมด้วยคุณครู รวม ๙ คน  -ได้นำเยี่ยมชมการนำเสนอผลงานนักเรียน โครงการ "ซัมซุง สร้างพลังเรียนรู้สู่อนาคต" (Samsung Smart Learning Center)  และ การบริหารจัดการห้องสมุดโรงเรียน -เข้าประชุมนิเทศโรงเรียนในฝัน สพม.๘  กับนายปกรณ์  วงศ์สวัสดิ์   ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนในฝัน สพม.๘    ประเด็นการประชุมนิเทศ ได้แก่     ๑.งบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘    ๒.การพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของน ...
  ส่ง 28 มิ.ย. 2558 06:52 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • นิเทศโรงเรียนในฝัน-ไทรโยคน้อยวิทยา วันพุธ ที่ ๒๔ มิถุนายน  ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา  คุณครูสามารถ  รัตนโอภา คุณครูจิรัชยา  สามสี คุณครูพจนรินทร์  เหลืองอรัญนภา และคุณครูวันเพ็ญ  รัตนโอภา  รวม ๔ คน  เข้าประชุมนิเทศโรงเรียนในฝัน สพม.๘  กับนายปกรณ์  วงศ์สวัสดิ์   ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนในฝัน สพม.๘   ประเด็นการประชุมนิเทศ ได้แก่     ๑.งบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘    ๒.การพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและผลการทดสอบ ทางการศึกษา        ประเภทต่าง ๆ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้สูงขึ้น    ๓.แหล่งข้อมูลสารสนเทศโรงเร ...
  ส่ง 28 มิ.ย. 2558 06:13 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • นิเทศโรงเรียนในฝัน-ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา วันพุธ ที่ ๒๔ มิถุนายน  ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. ณ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ผอ.ประทีป  หวานชิต  ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา พร้อมด้วยคุณครูสุดทัย  ลอยเมฆ คุณครูสุกัญญา  เตษะนันท์ และคุณครูกฤษณ์  ยังดี รวม ๔ คน  เข้าประชุมนิเทศโรงเรียนในฝัน สพม.๘  กับนายปกรณ์  วงศ์สวัสดิ์   ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนในฝัน สพม.๘   ประเด็นการประชุมนิเทศ ได้แก่     ๑.งบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘    ๒.การพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและผลการทดสอบ ทางการศึกษา        ประเภทต่าง ๆ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให ...
  ส่ง 28 มิ.ย. 2558 06:09 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • นิเทศโรงเรียนในฝัน-ศรีสวัสดิ์พิทยาคม  ผอ.อำนาจ  ทัดสวน  ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม   พร้อมด้วยคุณครู รวม ๗ คน  นำเสนอผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนแห่งความดี แก่ คณะนิเทศ โครงการกองทุนการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรกุล (ผอ.ทิพวรรณ  ยิ้มสวัสดิ์ และอ.นิตยา  มังน้อย)  และนายปกรณ์  วงศ์สวัสดิ์   ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนในฝัน สพม.๘   วันอังคาร ที่ ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๒๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม เวลา ๑๒.๔๕ - ๑๔.๕๐ น. คุณครูสุญดา  พุ่มพยอม คุณครูจิรัตติกาล  ถิ่นกาญจน์วัฒนา คุณครูทัศนีย์  จันโทมาและค ...
  ส่ง 23 มิ.ย. 2558 10:07 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
แสดงบทความ 1 - 13 จาก 304 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แลกเปลี่ยน เรียนรู้ แบ่งปัน

 • วิธีการตรวจสอบ เรื่องจริงหรือหลอกบน Social Network ก่อนเชื่อหรือแชร์ ในยุคนี้การมี Social Network ทำให้การรับรู้ข่าวสารและส่งต่อข่าวรวดเร็วอย่างมาก แต่ความรวดเร็วนี้ อาจทำให้มีข้อมูลหรือข่าวมากมายที่ถูกส่งต่อเพียงแค ...
  ส่ง 18 ก.ค. 2558 15:33 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • PoPcorn buzz-โทรแบบกลุ่ม-โทรฟรี เผยแพร่เมื่อ 3 กรกฎาคม 2558   LINE เปิดตัวแอพพลิเคชั่นใหม่ Popcorn Buzz ซึ่งเป็นบริการโทรผ่านเน็ตเป็นกลุ่มได้พร้­อมกันสูงสุด 200 คนหรือพ ...
  ส่ง 5 ก.ค. 2558 14:22 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • พบแพทย์เฉพาะทางบาทเดียว พูด-คุย สอบถามปัญหาสุขภาพกับแพทย์เฉพาะทาง ง่ายๆ เพียงเลือกแพทย์เฉพาะทางจากเมนู เพื่อพูด-คุย สอบถามปัญหาสุขภาพกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ในบรรยากาศง่ายๆแพทย ...
  ส่ง 1 ก.ค. 2558 16:46 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • เมื่อที่ 1 ของ ร.ร. กล่าวจบการศึกษา กับความจริงที่ทำให้ครูและเพื่อนๆ ต้องอึ้ง! การใช้ชีวิตดูแล้วอาจจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับวัยรุ่นหลายๆ คน แต่ก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับใครหลายๆ คนเช่นกัน Griffin Furlong นักเรียนไฮสกูลคนน ...
  ส่ง 28 มิ.ย. 2558 07:18 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • เตือนนักช้อป ระวังภัยลวงซื้อของออนไลน์ เนื่องจากปัจจุบันรูปแบบการจับจ่ายสินค้าเปลี่ยนไป ผู้คนหันมานิยมการซื้อสินค้าทางออนไลน์กันมากขึ้น จึงทำให้ภัยดังกล่าวมีอัตราการเติบโตส ...
  ส่ง 28 มิ.ย. 2558 07:08 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • แม่น้องฟิวส์ นร.ขายขนมใส่ไส้ สอนลูกรู้ค่าเงิน-เก็บออม จากกรณีที่ในโลกออนไลน์ ได้มีการแชร์ภาพนักเรียนชายแต่งกายเครื่องแบบชุดนักเรียน ของโรงเรียนเทพศิรินทร์ สวมรองเท้าแตะ กำลังถือถุงใส่ขนมใส่ไส้เต็มมือทั้ง2ข ...
  ส่ง 28 มิ.ย. 2558 07:01 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • วีดีทัศน์บรรยาย ว7/2558 หลักเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน เผยแพร่เมื่อ ๑๒ มิถุนายน  ๒๕๕๘ โดย สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ  วีดีทัศน์บรรยายเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหล ...
  ส่ง 14 มิ.ย. 2558 04:50 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • แนะนำ Mobile Application- Police i lert u Police i lert u เป็น Mobile Application สำหรับประชาชนทั่วไปที่อยู่ในประเทศไทย สามารถกดขอความช่วยเหลือจากตำรวจได้โดยการส่งข้อมูลส่วนตัว ภาพถ่าย เวลาเกิดเหตุ และตำแหน่งที่เกิดเหต ...
  ส่ง 6 มิ.ย. 2558 20:13 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • ว7/2558 หลักเกณฑ์และวิธีการ ว7/2558 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน                เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร ...
  ส่ง 17 พ.ค. 2558 20:59 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • 10 สุดยอด “Google Trick” เพื่อการศึกษา คิดอะไรไม่ออกบอก 'อากู๋ (Google)' อีกหนึ่งออปชั่นเพื่อการศึกษาที่เรียกได้ว่าจำเป็นและสำคัญมากๆ ในยุคนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนน ...
  ส่ง 15 เม.ย. 2558 20:11 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • 20 ประเทศที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดในโลก “The World Top 20 Education Poll” เผยผลสำรวจระบบการศึกษาจากทั่วโลกกว่า 200 ประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษาของนักเรียนอายุตั้งแต่ 3-25 ปี ซึ่งการสำรวจครั้งนี้ประกอบไปด้วยป ...
  ส่ง 15 เม.ย. 2558 19:55 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • ทิศทางการศึกษาโลก 2015 Student-driven Learning กาลเวลาเปลี่ยน ส่งผลให้ทุกอย่างรอบตัวต้องปรับให้สอดรับการเปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกับรูปแบบการศึกษาเล่าเรียน ซึ่งการจะพัฒนาการศึกษาให้ประสบความสำเร็จในยุคที่มีการเปล ...
  ส่ง 8 เม.ย. 2558 21:11 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • การปลูกจิตสำนึกรักท้องถิ่น นายอาคม สมพามา  ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี  ได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้และการสอนใหม่ๆ เน้นบทบาทของผู้เรียน ในการเรียนร ...
  ส่ง 8 เม.ย. 2558 20:15 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • ข้อเท็จจริง 10 ปีระบบข้าราชการไทย โดย ศิริกัญญา ตันสกุล, เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิเมื่อเร็ว ๆ นี้มีการอนุมัติขึ้นเงินเดือนพนักงานรัฐวิสาหก ...
  ส่ง 6 เม.ย. 2558 20:36 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • เรามาโรงเรียนทำไม เพื่อ “ความเป็นฅน” !“เรามาที่นี่เพื่ออะไร?”“เพื่อมีความสุข”“เรามีเพียงชีวิตเดียว..ดังนั้น..มาใช้ชีวิตให้มีความสุขกัน..ตกลงม ...
  ส่ง 24 ก.พ. 2558 15:11 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • เครื่องมือเพื่อการเรียนรู้100 อันดับยอดนิยม ประจำปี 2557 จากการสำรวจรวบรวม ของ Jane Hart : Founder of the Centre for Learning & Performance Technologies (C4LPT) ซึ่งสำรวจความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ จำนวน 1,038 คน จาก 61 ประเทศทั่วโลกและตีพ ...
  ส่ง 15 พ.ย. 2557 05:57 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • ตัวช่วยคุณครูในการหาคำตอบ เมื่อวันที่ 15 เดือนพฤษภาคม 2552 มีการเปิดตัว Search engine แนวใหม่ ชื่อ Wolfram alpha เป็นเครื่องมือหาความจริง หาคำตอบ (Fact Engine)  ตอนนี้ยังไม่สน ...
  ส่ง 31 ต.ค. 2556 02:30 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • ตัวช่วยสร้าง Password คำถามที่คุณครูมักถาม ตอนที่สร้างบัญชีผู้ใช้ (Account) แล้วต้องกำหนด Password  ก็คือ จะตั้งอะไรดี  จะตั้งอย่างไรให้จำได้ และไม่โดน hack แต่ส ...
  ส่ง 21 ต.ค. 2556 02:55 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • สร้างอีบุ๊คด้วย flipbooksoft ฟรี Flipbook ถือเป็นนวัตกรรมซอฟท์แวร์ทางด้านการศึกษาและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต   ที่ให้บริการสร้างอีบุ๊คผ่านทางเว็บไซต์ www.flipbooksoft ...
  ส่ง 13 เม.ย. 2556 09:08 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • PISA โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment ) เป็นโครงการประเมินผลการศึกษาของประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ ...
  ส่ง 7 มี.ค. 2556 06:22 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • “กวดวิชา” ทำให้เศรษฐกิจเติบโตหรือไม่? การกวดวิชาเป็นรายจ่ายมหาศาลของระบบเศรษฐกิจ แต่การกวดวิชาก็สามารถก่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ อาจจะมากถึง 5% เลยทีเดียว เพียงแต่แบบจำลองชี้ให้เห็นว่าจำเป็นต้องมีเง ...
  ส่ง 19 ม.ค. 2556 02:24 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • หนังสือวันเด็กปี 56 "ต้นกล้าของความซื่อสัตย์" คุณธรรมหลักที่ชาติต้องการ พร้อมอัญเชิญพระบรมราโชวาท "ในหลวง" เรื่อง "หน้าที่" ที่ทุกคนมีภาระต้องทำ ด้านนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ให้คำขวัญ "รักษาว ...
  ส่ง 5 ม.ค. 2556 18:40 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • สพฐ.เปิดให้ดาวน์โหลดหนังสือเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๖ เล่ม ดาวน์โหลด หนังสือ 6 เล่ม เกี่ยวกับ หนังสือ การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน หนังส ...
  ส่ง 26 พ.ย. 2555 16:00 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
แสดงบทความ 1 - 23 จาก 32 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 

http://202.143.142.179/sesa57/

http://www.prd.go.th/more_news.php?cid=428 http://www.utqplus.com/tepeonline/


asean-book
PISA2015

http://pisathailand.ipst.ac.th/
http://pisaitems.ipst.ac.th/
http://learningspace.ipst.ac.th/
http://social.obec.go.th/node/140
  
 • คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
  [ส่วนที่ 1] [ส่วนที่ 2] [ส่วนที่ 3] [ทั้งเล่ม]
 • คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
  [ส่วนที่ 1] [ส่วนที่ 2] [ส่วนที่ 3] [ทั้งเล่ม]
 • เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดาวน์โหลด
 • เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง จิตสำนึกในการมีส่วนร่วม ดาวน์โหลด
 • แนวทางการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยฯ ตามจุดเน้นที่ 3 ดาวน์โหลด 
download ประวัติศาสตร์+หน้าที่พลเมือง

มาตรฐานสากล-๗-๘มีค๕๘

เร่งรัดการอ่านรู้เรื่อง


 • ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ฉบับปรับปรุง 2555 เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานฯ)ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ฉบับปรับปรุง 2555 .ตามคำสั่งกระทรวงศ ...
  ส่ง 27 ม.ค. 2556 06:24 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »


 •    -แบบทดสอบสุขภาพจิต
   (ร.พ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์)