http://dlit.ac.th/index.php
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ข้อมูลการจัดสอบONetGatPat
   เผยแพร่เมื่อ  14 ม.ค. 2016
   I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าว ประชาสัมพันธ์

 • หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง (สจว.รุ่นที่ 3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจักอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สพฐ) รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม - 29 กรกฎาคม 2559 ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดที่มีสิทธิและคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว รายละเอียดดังแนบ                                กำหนดการ,หลักสูตร.pdf (323k)               ว58.pdf (87k)              หลักสูตร สจว..pdf (120k)              ใบสมัคร.pdf (66k)         
  ส่ง 31 ม.ค. 2559 19:26 โดย อารีย์ ทิมเมือง
 • แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสถาบันภาษาอังกฤษ ได้จัดทำแบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นแนวทางสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษในการฝึกฝน พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ แบบฝึกดังกล่าวประกอบด้วย แบบทดสอบก่อน/หลังใช้แบบฝึก และแบบฝึกทักษะ พร้อมอธิบายเฉลย ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้เรียนมีความคุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบ คำสั่ง และการฝึกฝนการประเมิน ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียนและส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ต่อไปน.ส.พจนพร รุ่งทอง ศึกษานิเทศก์ สพม ...
  ส่ง 17 ม.ค. 2559 00:59 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 8/2559 ประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจเชิงลึก "โรงเรียนคุณธรรม" นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดและมอบนโยบายในการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเชิงลึกแก่เขตตรวจราชการ เขตพื้นที่การศึกษา และผู้บริหารโรงเรียน โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ตามแนวนโยบายการปฏิรูปการศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี โดยมีผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้ตรวจราชการกระทรวง, ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.), ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 1-13, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนศึกษานิเทศก์กว่า 1,200 คน เข้าร่วมประชุม รมช.ศึกษาธิการ กล ...
  ส่ง 10 ม.ค. 2559 23:43 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • ประชุมนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ เป็นประธานในการประชุมนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้)  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 
  ส่ง 10 ม.ค. 2559 23:24 โดย ดารารัตน์ สื่อสาร
 • กิจกรรมงานวันเด็กสำหรับคนพิการ ปีการศึกษา 2558 นายศักดิ์  สมบุญโต  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมงานวันเด็กสำหรับคนพิการ ปีการศึกษา 2558  ในวันที่  8  มกราคม  2559  เวลา  08.30  น.  ณ  บริเวณลานกิจกรรมหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี
  ส่ง 10 ม.ค. 2559 23:03 โดย ดารารัตน์ สื่อสาร
 • สพฐ.ใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชั่น นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานการประชุมสพฐ.ใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชั่น ในวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8เขียนโดย เสาวรส แก้วคชชา กลุ่มอำนวยการ เขียนเมื่อ 2015-12-23 22:46:40
  ส่ง 10 ม.ค. 2559 18:39 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดำเนินโครงการ “สพฐ. ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน” และมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนสุจริตเป็นโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จำนวน ๑ โรงเรียน เพื่อเข้ารับการพัฒนาวางแผนการดำเนินการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในสถานศึกษา จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ขอให้โรงเรียนสุจริต ในสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ทุกโรงเรียน ยกเว้นโรงเรียนขนาดเล็ก กรอกรายละเอียดลงในแบบสมัครเข้ารับการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบฯ ตามสิ่งท ...
  ส่ง 22 ธ.ค. 2558 19:19 โดย อารีย์ ทิมเมือง
 • โครงการสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ผ่าน DLTV สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินโครงการสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ผ่าน DLTV มีการออกอากาศรายการห้องเรียน DLIT ผ่านช่อง DLTV ๑๔ เพื่อให้โรงเรียนได้นำไปใช้ในการสอนเสริมและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เริ่มออกอากาศ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โรงเรียนสามารถติดตามการออกอากาศรายการดังกล่าว ตาม Link ตารางรายการห้องเรียน DLIT ข้างล่างนี้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตารางรายการห้องเรียน DLIT : https://drive.google.com/file/d/0BwnYgcDtSNqaSVRYdm81VGs3b28/view?usp=sharingช่อง DLTV ๑๔                        : http://www.dlf.ac.th/live.php?channels=14&speed=
  ส่ง 25 พ.ย. 2558 20:18 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • การประชุมข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 : นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้พบปะ พูดคุย และเป็นประธานในการประชุมข้าราชการและลูกจ้าง ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8ขียนโดย เสาวรส แก้วคชชา กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
  ส่ง 25 พ.ย. 2558 18:52 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
แสดงบทความ 1 - 9 จาก 320 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แลกเปลี่ยน เรียนรู้ แบ่งปัน

 • วิธีการตรวจสอบ เรื่องจริงหรือหลอกบน Social Network ก่อนเชื่อหรือแชร์ ในยุคนี้การมี Social Network ทำให้การรับรู้ข่าวสารและส่งต่อข่าวรวดเร็วอย่างมาก แต่ความรวดเร็วนี้ อาจทำให้มีข้อมูลหรือข่าวมากมายที่ถูกส่งต่อเพียงแค ...
  ส่ง 18 ก.ค. 2558 15:33 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • PoPcorn buzz-โทรแบบกลุ่ม-โทรฟรี เผยแพร่เมื่อ 3 กรกฎาคม 2558   LINE เปิดตัวแอพพลิเคชั่นใหม่ Popcorn Buzz ซึ่งเป็นบริการโทรผ่านเน็ตเป็นกลุ่มได้พร้­อมกันสูงสุด 200 คนหรือพ ...
  ส่ง 5 ก.ค. 2558 14:22 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • พบแพทย์เฉพาะทางบาทเดียว พูด-คุย สอบถามปัญหาสุขภาพกับแพทย์เฉพาะทาง ง่ายๆ เพียงเลือกแพทย์เฉพาะทางจากเมนู เพื่อพูด-คุย สอบถามปัญหาสุขภาพกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ในบรรยากาศง่ายๆแพทย ...
  ส่ง 1 ก.ค. 2558 16:46 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • เมื่อที่ 1 ของ ร.ร. กล่าวจบการศึกษา กับความจริงที่ทำให้ครูและเพื่อนๆ ต้องอึ้ง! การใช้ชีวิตดูแล้วอาจจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับวัยรุ่นหลายๆ คน แต่ก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับใครหลายๆ คนเช่นกัน Griffin Furlong นักเรียนไฮสกูลคนน ...
  ส่ง 28 มิ.ย. 2558 07:18 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • เตือนนักช้อป ระวังภัยลวงซื้อของออนไลน์ เนื่องจากปัจจุบันรูปแบบการจับจ่ายสินค้าเปลี่ยนไป ผู้คนหันมานิยมการซื้อสินค้าทางออนไลน์กันมากขึ้น จึงทำให้ภัยดังกล่าวมีอัตราการเติบโตส ...
  ส่ง 28 มิ.ย. 2558 07:08 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • แม่น้องฟิวส์ นร.ขายขนมใส่ไส้ สอนลูกรู้ค่าเงิน-เก็บออม จากกรณีที่ในโลกออนไลน์ ได้มีการแชร์ภาพนักเรียนชายแต่งกายเครื่องแบบชุดนักเรียน ของโรงเรียนเทพศิรินทร์ สวมรองเท้าแตะ กำลังถือถุงใส่ขนมใส่ไส้เต็มมือทั้ง2ข ...
  ส่ง 28 มิ.ย. 2558 07:01 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • วีดีทัศน์บรรยาย ว7/2558 หลักเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน เผยแพร่เมื่อ ๑๒ มิถุนายน  ๒๕๕๘ โดย สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ  วีดีทัศน์บรรยายเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหล ...
  ส่ง 14 มิ.ย. 2558 04:50 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • แนะนำ Mobile Application- Police i lert u Police i lert u เป็น Mobile Application สำหรับประชาชนทั่วไปที่อยู่ในประเทศไทย สามารถกดขอความช่วยเหลือจากตำรวจได้โดยการส่งข้อมูลส่วนตัว ภาพถ่าย เวลาเกิดเหตุ และตำแหน่งที่เกิดเหต ...
  ส่ง 6 มิ.ย. 2558 20:13 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • ว7/2558 หลักเกณฑ์และวิธีการ ว7/2558 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน                เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร ...
  ส่ง 17 พ.ค. 2558 20:59 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • 10 สุดยอด “Google Trick” เพื่อการศึกษา คิดอะไรไม่ออกบอก 'อากู๋ (Google)' อีกหนึ่งออปชั่นเพื่อการศึกษาที่เรียกได้ว่าจำเป็นและสำคัญมากๆ ในยุคนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนน ...
  ส่ง 15 เม.ย. 2558 20:11 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • 20 ประเทศที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดในโลก “The World Top 20 Education Poll” เผยผลสำรวจระบบการศึกษาจากทั่วโลกกว่า 200 ประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษาของนักเรียนอายุตั้งแต่ 3-25 ปี ซึ่งการสำรวจครั้งนี้ประกอบไปด้วยป ...
  ส่ง 15 เม.ย. 2558 19:55 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • ทิศทางการศึกษาโลก 2015 Student-driven Learning กาลเวลาเปลี่ยน ส่งผลให้ทุกอย่างรอบตัวต้องปรับให้สอดรับการเปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกับรูปแบบการศึกษาเล่าเรียน ซึ่งการจะพัฒนาการศึกษาให้ประสบความสำเร็จในยุคที่มีการเปล ...
  ส่ง 8 เม.ย. 2558 21:11 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • การปลูกจิตสำนึกรักท้องถิ่น นายอาคม สมพามา  ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี  ได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้และการสอนใหม่ๆ เน้นบทบาทของผู้เรียน ในการเรียนร ...
  ส่ง 8 เม.ย. 2558 20:15 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • ข้อเท็จจริง 10 ปีระบบข้าราชการไทย โดย ศิริกัญญา ตันสกุล, เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิเมื่อเร็ว ๆ นี้มีการอนุมัติขึ้นเงินเดือนพนักงานรัฐวิสาหก ...
  ส่ง 6 เม.ย. 2558 20:36 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • เรามาโรงเรียนทำไม เพื่อ “ความเป็นฅน” !“เรามาที่นี่เพื่ออะไร?”“เพื่อมีความสุข”“เรามีเพียงชีวิตเดียว..ดังนั้น..มาใช้ชีวิตให้มีความสุขกัน..ตกลงม ...
  ส่ง 24 ก.พ. 2558 15:11 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • เครื่องมือเพื่อการเรียนรู้100 อันดับยอดนิยม ประจำปี 2557 จากการสำรวจรวบรวม ของ Jane Hart : Founder of the Centre for Learning & Performance Technologies (C4LPT) ซึ่งสำรวจความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ จำนวน 1,038 คน จาก 61 ประเทศทั่วโลกและตีพ ...
  ส่ง 15 พ.ย. 2557 05:57 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • ตัวช่วยคุณครูในการหาคำตอบ เมื่อวันที่ 15 เดือนพฤษภาคม 2552 มีการเปิดตัว Search engine แนวใหม่ ชื่อ Wolfram alpha เป็นเครื่องมือหาความจริง หาคำตอบ (Fact Engine)  ตอนนี้ยังไม่สน ...
  ส่ง 31 ต.ค. 2556 02:30 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • ตัวช่วยสร้าง Password คำถามที่คุณครูมักถาม ตอนที่สร้างบัญชีผู้ใช้ (Account) แล้วต้องกำหนด Password  ก็คือ จะตั้งอะไรดี  จะตั้งอย่างไรให้จำได้ และไม่โดน hack แต่ส ...
  ส่ง 21 ต.ค. 2556 02:55 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • สร้างอีบุ๊คด้วย flipbooksoft ฟรี Flipbook ถือเป็นนวัตกรรมซอฟท์แวร์ทางด้านการศึกษาและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต   ที่ให้บริการสร้างอีบุ๊คผ่านทางเว็บไซต์ www.flipbooksoft ...
  ส่ง 13 เม.ย. 2556 09:08 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • PISA โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment ) เป็นโครงการประเมินผลการศึกษาของประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ ...
  ส่ง 7 มี.ค. 2556 06:22 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • “กวดวิชา” ทำให้เศรษฐกิจเติบโตหรือไม่? การกวดวิชาเป็นรายจ่ายมหาศาลของระบบเศรษฐกิจ แต่การกวดวิชาก็สามารถก่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ อาจจะมากถึง 5% เลยทีเดียว เพียงแต่แบบจำลองชี้ให้เห็นว่าจำเป็นต้องมีเง ...
  ส่ง 19 ม.ค. 2556 02:24 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • หนังสือวันเด็กปี 56 "ต้นกล้าของความซื่อสัตย์" คุณธรรมหลักที่ชาติต้องการ พร้อมอัญเชิญพระบรมราโชวาท "ในหลวง" เรื่อง "หน้าที่" ที่ทุกคนมีภาระต้องทำ ด้านนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ให้คำขวัญ "รักษาว ...
  ส่ง 5 ม.ค. 2556 18:40 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • สพฐ.เปิดให้ดาวน์โหลดหนังสือเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๖ เล่ม ดาวน์โหลด หนังสือ 6 เล่ม เกี่ยวกับ หนังสือ การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน หนังส ...
  ส่ง 26 พ.ย. 2555 16:00 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
แสดงบทความ 1 - 23 จาก 32 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 

http://202.143.142.179/sesa57/

http://www.prd.go.th/more_news.php?cid=428 http://www.utqplus.com/tepeonline/


asean-book
PISA2015

http://pisathailand.ipst.ac.th/
http://pisaitems.ipst.ac.th/
http://learningspace.ipst.ac.th/
http://social.obec.go.th/node/140
  
 • คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
  [ส่วนที่ 1] [ส่วนที่ 2] [ส่วนที่ 3] [ทั้งเล่ม]
 • คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
  [ส่วนที่ 1] [ส่วนที่ 2] [ส่วนที่ 3] [ทั้งเล่ม]
 • เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดาวน์โหลด
 • เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง จิตสำนึกในการมีส่วนร่วม ดาวน์โหลด
 • แนวทางการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยฯ ตามจุดเน้นที่ 3 ดาวน์โหลด 
download ประวัติศาสตร์+หน้าที่พลเมือง

มาตรฐานสากล-๗-๘มีค๕๘

เร่งรัดการอ่านรู้เรื่องTeach Like Your Hair’s On Fire : Methods and Madness inside Room 56 (ชื่อภาษาไทยว่า "ครูนอกกรอบกับห้องเรียนนอกแบบ เขียนโดย ครูเรฟ เอสควิท) หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ ยกให้เป็นหนังสือปลุกกระแสการปฏิรูปวิธีการจัดการศึกษาของเด็ก ๆ ในอเมริกา และถูกยกให้เป็น bestseller ในปี 2007 สสค. จึงร่วมแปลเป็นฉบับภาษาไทย เพื่อให้ครูได้เรียนรู้สรรพวิธีและกลเม็ดการสอนนอกกรอบ ของครูเรฟ เอสควิท


thaitrick

 •    -แบบทดสอบสุขภาพจิต
   (ร.พ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์)