http://125.26.161.137/myoffice/2561/data/tkk3/25610827_223305_8477.pdf
http://125.26.161.137/myoffice/2561/data/tkk3/25610827_223305_5922.pdf
                        
 
                          
https://ipst-pisatest.ipst.ac.th/
http://academic.obec.go.th/newsdetail.php?id=75
 • การจัดรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางอาชีพในหลักสูตรสถานศึกษา รายวิชาเพิ่มเติม เป็นรายวิชาที่สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถเปิดสอนเพิ่มเติมจากสิ่งที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับจุดเน้น ความต้องการและความถนัดของผู้เรียน หรือความต้องการของท้องถิ่น โดยกำหนด “ผลการเรียนรู้” เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในรายวิชาเพิ่มเติมต่างๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น             การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางอาชีพในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้สำรวจความถนัด ความสนใจ ความสามารถของตนเอง เรียกว่า ขั้นสำรวจความถนัด      (Career Exploration) ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ลักษณะต่างๆ ของอาชีพ และค้นพบความต้องการของตัวเองเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกอาชีพที่เหมาะสม การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ ฝึกท ...
  ส่ง 31 ก.ค. 2561 23:45 โดย ศน.ไปป์ บุญเกิด
 • เอกสารหลักสูตร ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มสมรรถนะครูด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ดำเนินโครงการพัฒนาระบบการทดสอบ วัดประเมินผล ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ ตามแนวทางการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กลุ่มสาระที่มีการปรับปรุง ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ขอให้โรงเรียนพิจารณาส่งผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้จากการประชุมไปขยายผลต่อได้ในโรงเรียน จำนวน ๔ คน ได้แก่ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส ...
  ส่ง 7 มี.ค. 2561 21:42 โดย yostwadee komsaksin
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »
http://pisalike.ipst.ac.th/
http://www.dlit.ac.th/home.php
https://sites.google.com/a/sesao8.go.th/dlit-sesao8/khumux
http://academic.obec.go.th/web/node/460
http://www.eng24.ac.th/
http://www.sufficiencyeconomy.org/  เผยแพร่เมื่อ   13 ส.ค.2561
  รายการเดินหน้าประเทศไทย

  อนุรักษ์ป่าในสถานศึกษาตามรอยแม่  


  
  
เผยแพร่เมื่อ 9 ส.ค. 2561
กิจกรรมจิตอาสากู้ภัย เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ของโรงเรียนหนองรีประชานิมิต ซึ่งดำเนินการเรียนการสอนมาตลอดต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปีการศึกษา 

จัดทำโดย : สวท.กาญจนบุรี 


  เผยแพร่เมื่อ 4 ส.ค.2560
  กาล ~ กระทำ (Time will tell) - 
  ภาพยนตร์สั้น   โครงการโรงเรียน 
  คุณธรรม   สพฐ. ปี 2560

ภาพยนตร์สั้นโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปี 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามันธยมศึกษา เขต 8


--จัดทำโดย K.F.C. Studio-- นางสาวสิริยากร มูลตรีปฐม นางสาวนันทิชา ทองโสภา และนางสาวหทัยรัตน์ เชนยะวนิช --คุณครูที่ปรึกษา-- นายอลงกรณ์ สาเล็ก นางสาวสโรชา กุลวงศ์ --อำนวยการสร้าง-- ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู (ผู้อำนวยการ ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี)

ข่าว ประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 370 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แลกเปลี่ยน เรียนรู้ แบ่งปัน

 • ถ้าเรารักเด็กๆหมูป่าจริง... #ถ้าเรารักพวกเค้าจริงๆ... 1. “ช่วยให้เวลาแห่งการปรับตัว” การอยู่ในที่มืด ขาดอาหาร มองไม่เห็น อยู่กับความจะเป็นตายนับ 10 วัน (หรืออาจจะน ...
  ส่ง 4 ก.ค. 2561 21:56 โดย ศน.ไปป์ บุญเกิด
 • โปรแกรมบันทึก Logbook โปรแกรม logbook ตัวนี้เป็นโปรแกรมจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) ปรับปรุงเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561  ซึ่งในโปรแกรมคุณครูสามารถกรอกข้อม ...
  ส่ง 21 มิ.ย. 2561 23:37 โดย ศน.ไปป์ บุญเกิด
 • 5 เช็คลิสต์ทดสอบพื้นฐานความเป็นครู ถึงแม้ว่าสภาพแวดล้อม สังคม รวมถึงสื่อและเทคโนโลยีต่างๆ มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของเด็กในระดับที่สูงขึ้น แต่คงไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่า ...
  ส่ง 19 มิ.ย. 2561 00:28 โดย ศน.ไปป์ บุญเกิด
 • เครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ 200 อันดับยอดนิยม ประจำปี 2560 The Top 200 Tools for Learning 2017 : จากการสำรวจรวบรวม ของ Jane Hart : Founder of the Centre for Learning & Performance Technologies (C4LPT) ซึ่งสำรวจความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญด้าน การเรียนรู้ จำนวน ...
  ส่ง 17 ธ.ค. 2560 19:50 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • ทำไมขึ้นเครื่องต้องปิดมือถือ ใครที่เคยขึ้นเครื่องบิน คงเคยได้ยินพนักงานบอกให้ปิดโทรศัพท์มือถือ ก่อนที่เครื่องบินจะ Take off หรือก่อนที่ทำการลงจอด ทำไมต้องปิดมือถ ...
  ส่ง 26 พ.ย. 2560 23:23 โดย วาสนา ป้อมปราณี
 • ชาร์จมือถือทุกวัน เล่นคอมทุกคืน เปลืองไฟขนาดไหน มาดูกัน ทุกวันนี้ในชีวิตประจำวันเรามีแกดเจ็ตมากมายที่ต้องชาร์จไฟ เมื่อก่อนเราอาจจะเสียค่าไฟฟ้าแค่ทีวี, ตู้เย็น, พัดลม หรือแอร์ แต่เดี๋ยวน ...
  ส่ง 10 ต.ค. 2560 00:52 โดย วาสนา ป้อมปราณี
 • วิธีล็อคเอาท์ LINE PC ผ่านแอพฯ LINE บนมือถือ บ่อยครั้งที่ใช้งาน LINE PC แล้วหลายๆ คนน่าจะมีปัญหาเดียวกัน ก็คือลืมล็อคเอ้าท์ (หรือออกจากระบบ) ก่อนเลิกใช้งาน เช่น คอมในออฟฟ ...
  ส่ง 9 ต.ค. 2560 20:58 โดย วาสนา ป้อมปราณี
 • “กันกวน” แอพฯปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้โทรศัพท์ “กันกวน” แอพพลิเคชันปิดกั้นเบอร์โทรศัพท์ ข้อความจากผู้ประกอบการหรือกลุ่มธุรกิจด้านการติดต่อ สื่อสาร ที่ก่อให้เกิดความรำคาญ เช่น การกลั่นแกล ...
  ส่ง 25 ก.ค. 2560 02:11 โดย วาสนา ป้อมปราณี
 • ข้อมูล Line เก็บใน Google Drive ได้แล้ว เคยไหม? รายชื่อเพื่อนๆ และประวัติแชทใน Line หาย หากไม่เคย...นับว่าคุณโชคดี แต่คนที่เคยหาย จึงมาแนะนำวิธีที่จะไม่ให้ประวิติศาสตร์ซ้ำรอย ข ...
  ส่ง 14 มิ.ย. 2560 23:36 โดย วาสนา ป้อมปราณี
แสดงบทความ 1 - 9 จาก 78 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 

วารสารวิชาการ
ข้อมูลการจัดสอบONetGatPat
http://202.143.142.179/sesa57/

http://www.prd.go.th/more_news.php?cid=428 http://www.tepeonline.org/elearning/index.php

http://pisathailand.ipst.ac.th/
http://pisaitems.ipst.ac.th/
http://learningspace.ipst.ac.th/
http://social.obec.go.th/node/140
  
 • คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
  [ส่วนที่ 1] [ส่วนที่ 2] [ส่วนที่ 3] [ทั้งเล่ม]
 • คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
  [ส่วนที่ 1] [ส่วนที่ 2] [ส่วนที่ 3] [ทั้งเล่ม]
 • เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดาวน์โหลด
 • เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง จิตสำนึกในการมีส่วนร่วม ดาวน์โหลด
 • แนวทางการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยฯ ตามจุดเน้นที่ 3 ดาวน์โหลด 
download ประวัติศาสตร์+หน้าที่พลเมือง


Teach Like Your Hair’s On Fire : Methods and Madness inside Room 56 (ชื่อภาษาไทยว่า "ครูนอกกรอบกับห้องเรียนนอกแบบ เขียนโดย ครูเรฟ เอสควิท) หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ ยกให้เป็นหนังสือปลุกกระแสการปฏิรูปวิธีการจัดการศึกษาของเด็ก ๆ ในอเมริกา และถูกยกให้เป็น bestseller ในปี 2007 สสค. จึงร่วมแปลเป็นฉบับภาษาไทย เพื่อให้ครูได้เรียนรู้สรรพวิธีและกลเม็ดการสอนนอกกรอบ ของครูเรฟ เอสควิท


“THE PROPHET” กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกัน งานชิ้นนี้ได้ถูกแปลถ่ายทอดเป็นภาษาต่างๆ ไม่น้อยกว่าสิบสามภาษา อ่านกันแพร่หลายอย่างยิ่งทั่วโลก ยิบรานได้บรรจุหลักสัจธรรมไว้ด้วยสำนวนกวีอ่านง่ายแต่ไพเราะ เข้าถึงชนทุกชั้น นับเป็นทั้งบทกวี ปรัชญาและธรรมะ พร้อมกันไปในตัว บุคคลในหลายเชื้อชาติและต่างลัทธิศาสนาจำนวนมากได้ยึดถือเอาคำสอนในงานชิ้นนี้เป็นเสมือนประทีป นำแนวทางแห่งการดำรงชีวิต ทั้งนี้เพราะสัจธรรมนั้นเป็นของกลาง แม้ว่าจะกล่าวออกมาในเปลือกหุ้มใดๆ ก็มีธรรมชาติอันแท้เป็นสมบัติของมนุษย์ทั่วไปไม่ว่าชาติ ภาษา หรือลัทธิใด ศาสนาใดthaitrick

 •    -Admissions 

  การงานอาชีพ
  -แบบทดสอบสุขภาพจิต
   (ร.พ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์)