https://ipst-pisatest.ipst.ac.th/
http://www.sufficiencyeconomy.org/fund/
สิ้นสุดการรอคอย !!!
โปรแกรมบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook)
ฉบับสมบูรณ์
—————
1. หนังสือแจ้งเวียน >> https://logbook-teacher.otepc.go.th/…/แจ้งเวียนเผยแพร่คู่มื…
ลิ้งค์สำรอง >> http://gg.gg/aznlk

2. โปรแกรม LTeacher (สำหรับบันทึกข้อมูล) >> https://logbook-teacher.otepc.go.th/files/LTeacher.xlsm
ลิ้งสำรอง >> http://gg.gg/aztn4

3. คู่มือการใช้งานโปรแกรม LTeacher >> https://logbook-teacher.otepc.go.th/fi…/คู่มือ%20Logbook.pdf
ลิ้งค์สำรอง >> http://gg.gg/aznm4

4. ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม LTeacher >> https://logbook-teacher.otepc.go.th/…/LTeacher-มีข้อมูลตัวอ…
ลิ้งค์สำรอง >> http://gg.gg/aznmb

5. ไฟล์ Powerpoint โปรแกรม LTeacher >> https://logbook-teacher.otepc.go.th/…/PowerPoint_LTeacher_1…
ลิ้งค์สำรอง >> http://gg.gg/aznmf
—————
ที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ.
https://logbook-teacher.otepc.go.th/

 • เอกสารหลักสูตร ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มสมรรถนะครูด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ดำเนินโครงการพัฒนาระบบการทดสอบ วัดประเมินผล ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ ตามแนวทางการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กลุ่มสาระที่มีการปรับปรุง ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ขอให้โรงเรียนพิจารณาส่งผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้จากการประชุมไปขยายผลต่อได้ในโรงเรียน จำนวน ๔ คน ได้แก่ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส ...
  ส่ง 7 มี.ค. 2561 21:42 โดย yostwadee komsaksin
 • การคัดเลือกสถานศึกษาส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด และต้องการยกย่อง เชิดชูเกียรติโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด ประจำปี ๒๕๖๑ จึงกำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ คัดเลือกและรับรองโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จเพียง ๑ โรงเรียน แล้วเสนอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินเชิงประจักษ์ ภายในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ขอให้โรงเรียนที่มีคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ และสนใจเสนอผลงานเข้ารับการคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา กรอกเอกสารข้อมูลเบื้องต้น พร้อมแนบเอกสาร หลักฐานประกอบการพ ...
  ส่ง 27 ก.พ. 2561 21:18 โดย วาสนา ป้อมปราณี
 • การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะให้บริการเครื่องมือประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อนำไปใช้ประเมินนักเรียน และนำข้อมูลสารสนเทศไปปรับปรุงข้อบกพร่องของนักเรียนเป็นรายบุคคล  มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะที่สำคัญสู่มาตรฐานสากล และเป็นข้อมูล    ในการกำหนดนโยบายยกระดับผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้สูงขึ้น โดยให้บริการเครื่องมือประเมินดังนี้ ๑) ประเมินความพร้อมก่อนการสอบ O-NET ด้วยข้อสอบ Pre O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ กำหนดสอบ ระหว่างวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑  และ ๒) ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๒ กำหนดสอบ ระหว่ำงวันที่ ๑๒ ...
  ส่ง 28 พ.ย. 2560 20:20 โดย วัฒนา ตรงเที่ยง
 • หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำไปใช้ เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังกล่าว จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากร ครู ผู้บริหารและสถานศึกษา จะต้องมี ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการสำคัญที่กำหนดไว้ในหลักสูตร และกระบวนทัศน์การบร ...
  ส่ง 28 พ.ย. 2560 20:17 โดย วัฒนา ตรงเที่ยง
 • ปิดโครงการโรงเรียน ICU โรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ (ICU) บัดนี้ สพฐ.ได้สิ้นสุดโครงการดังกล่าวแล้ว โดย สพฐ.ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาสภาพโรงเรียนที่อยู่ในสภาววิกฤติ หรือที่ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนด้านต่าง ๆ ตามที่ได้รับการเสนอแนะจากเขตพื้นที่การศึกษาไปแล้ว.. ดังนั้น    ขอให้โรงเรียนในสังกัด สพม.8 ทั้ง 6 โรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ดำเนินการพัฒนาคุณภาพด้านต่างๆ ของโรงเรียนในลักษณะของโครงการ งาน กิจกรรม ให้เป็นภาระงานปกติต่อไป...อ่านต่อ Download    
  ส่ง 20 พ.ย. 2560 21:09 โดย วัฒนา ตรงเที่ยง
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าว ข้อมูล สารสนเทศ เอกสาร จาก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 • ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2560-2579 โดยยุทธศาสตร์ชาติกรอบการพัฒนาระยะยาวนั้น มีเป้าหมายที่จะทำให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองต่อการบรรลุ ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคงเสมอภาค และเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจสามารถ  Download  เอกสารได้ที่นี่
  ส่ง 19 พ.ย. 2560 18:59 โดย วัฒนา ตรงเที่ยง
 • การประกันคุณภาพการศึกษา ารประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการวางแผน และกระบวนการจัดการของผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษา ที่จะรับประกันให้สังคมเชื่อมั่นว่า จะพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ครบถ้วนตามมาตรฐานคุณภาพ ที่ระบุไว้ในหลักสูตร และตรงตามความมุ่งหวังของสังคม เนื่องจากผู้ปกครอง มีสิทธิ์เรียกร้องให้สถานศึกษา และหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา จัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อให้ลูกมีความรู้ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะต่างๆได้เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล ตอบสนองต่อความต้องการ ความสนใจ และความถนัดที่แตกต่างกัน และที่สำคัญคือ ทุกคนมีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามมาตรฐานคุณภาพที่สังคมต้องการ  Download เอกสาร
  ส่ง 19 พ.ย. 2560 19:29 โดย วัฒนา ตรงเที่ยง
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

http://pisalike.ipst.ac.th/
http://www.dlit.ac.th/home.php
https://sites.google.com/a/sesao8.go.th/dlit-sesao8/khumux
http://academic.obec.go.th/web/node/460
http://www.eng24.ac.th/
http://www.sufficiencyeconomy.org/

เผยแพร่เมื่อ   1 มิ.ย.2561

สรุปผลงานกระทรวงศึกษาธิการ 2559-2561                                                                                               

เผยแพร่เมื่อ 4 ส.ค.2560
กาล ~ กระทำ (Time will tell) - ภาพยนตร์สั้น โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปี 2560

ภาพยนตร์สั้นโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปี 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามันธยมศึกษา เขต 8 --จัดทำโดย K.F.C. Studio-- นางสาวสิริยากร มูลตรีปฐม นางสาวนันทิชา ทองโสภา และนางสาวหทัยรัตน์ เชนยะวนิช --คุณครูที่ปรึกษา-- นายอลงกรณ์ สาเล็ก นางสาวสโรชา กุลวงศ์ --อำนวยการสร้าง-- ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู (ผู้อำนวยการ ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี)

ข่าว ประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 6 จาก 368 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แลกเปลี่ยน เรียนรู้ แบ่งปัน

แสดงบทความ 1 - 18 จาก 78 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 

วารสารวิชาการ
ข้อมูลการจัดสอบONetGatPat
http://202.143.142.179/sesa57/

http://www.prd.go.th/more_news.php?cid=428 http://www.tepeonline.org/elearning/index.php

asean-book
PISA2015


http://pisathailand.ipst.ac.th/
http://pisaitems.ipst.ac.th/
http://learningspace.ipst.ac.th/
http://social.obec.go.th/node/140
  
 • คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
  [ส่วนที่ 1] [ส่วนที่ 2] [ส่วนที่ 3] [ทั้งเล่ม]
 • คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
  [ส่วนที่ 1] [ส่วนที่ 2] [ส่วนที่ 3] [ทั้งเล่ม]
 • เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดาวน์โหลด
 • เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง จิตสำนึกในการมีส่วนร่วม ดาวน์โหลด
 • แนวทางการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยฯ ตามจุดเน้นที่ 3 ดาวน์โหลด 
download ประวัติศาสตร์+หน้าที่พลเมือง


Teach Like Your Hair’s On Fire : Methods and Madness inside Room 56 (ชื่อภาษาไทยว่า "ครูนอกกรอบกับห้องเรียนนอกแบบ เขียนโดย ครูเรฟ เอสควิท) หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ ยกให้เป็นหนังสือปลุกกระแสการปฏิรูปวิธีการจัดการศึกษาของเด็ก ๆ ในอเมริกา และถูกยกให้เป็น bestseller ในปี 2007 สสค. จึงร่วมแปลเป็นฉบับภาษาไทย เพื่อให้ครูได้เรียนรู้สรรพวิธีและกลเม็ดการสอนนอกกรอบ ของครูเรฟ เอสควิท


thaitrick

 •    -Admissions 

  การงานอาชีพ
  -แบบทดสอบสุขภาพจิต
   (ร.พ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์)