หน้าแรก
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 โรงเรียน ชด.ศึกษาสงเคราะห์ ๑ เข้าร่วมโครงการ ครู D.A.R.E ประเทศไทย
-------------------------------------------------------------------------------------------------------


โรงเรียน ชด.ศึกษาสงเคราะห์ ๑ 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๒ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ระบบธนาคารความดี

<<<<<<< ธนาคารออนไลน์ >>>>>>>


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                                         >>>>>>ข่าวประชาสัมพันธ์<<<<<<
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้มาติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ 


ที่มา : มัทนี มีบ่าว ภาพ/ธีรโชติ หล่ายโท้ ข่าว/

  ทำเนียบบุคลากร
----------------------

- 
ผู้อำนวยการ

-----------------------


นายธีรโชติ หล่ายโท้

หัวหน้าฝ่ายบริหาร

งานวิชาการและงบประมาณ

-----------------------

นายชุติพงศ์ เทพอินทร์
หัวหน้าโครงการ
อาหารกลางวัน
-----------------------
นางสาวอาภาพร เพียงตา
งานอนามัย
และประกันอุบัติเหตุ
-----------------------


Comments