โครงการฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรม 

"การเสริมสร้างบุคลากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA-Team Building)"

 

หลักสูตรที่ 1        การพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Introduction to PMQA)

หลักสูตรที่ 2        การพัฒนาองค์การเพื่อก้าวสู่ขั้นรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Advance to  PMQA)

หลักสูตรที่  3        การนำองค์การสู่ขั้นรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 1 การนำองค์การ (PMQA Module 1)

หลักสูตรที่ 4        การนำองค์การสู่ขั้นรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (PMQA Module 2)

หลักสูตรที่ 5        การนำองค์การสู่ขั้นรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (PMQA Module 3)

หลักสูตรที่ 6        การนำองค์การสู่ขั้นรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 4  การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (PMQA Module 4)

หลักสูตรที่ 7        การนำองค์การสู่ขั้นรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล (PMQA Module 5)

หลักสูตรที่ 8        การนำองค์การสู่ขั้นรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 6 การจัดการกระบวนการ (PMQA Module 6)

หลักสูตรที่ 9        การวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO

หลักสูตรที่ 10      การนำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีสู่การปฏิบัติ (Organizational Governance)

หลักสูตรที่11       การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์การสู่ระดับหน่วยงานและบุคคล

หลักสูตรที่12       ผู้บริหารการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA for Executive)

 

 

อ้างอิงที่เกี่ยวข้อง

 • วิทยากร หลักสูตรโครงการปรับปรุงองค์กรตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (PMQA) ปีงบประมาณ 2551-255
 • วิทยากร หลักสูตร เทคนิคการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ   Term Building
 • วิทยากร หลักสูตร “โครงการฝึกอบรม การเสริมสร้างบุคลากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA-Team Building) ปี พ.. 2553 ของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี
 • วิทยากร หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของโรงพยาบาลประสาท จังหวัดเชียงให้
 • วิทยากร หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพบริการสภาเภสัชกร  ของสภาเภสัชกร
 • วิทยากรหลักสูตรการเสริมสร้างบุคลากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (PMQA-Team Quality) ปี พ.. 2554  ของสำนักงานเทศบาลนครระยอง
 • วิทยากรหลักสูตร “การพัฒนาและยกระดับสมรรถนะของบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมุ่งผลสัมฤทธิ์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่”  ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียง
 • วิทยากร หลักสูตร “โครงการฝึกอบรม การเสริมสร้างบุคลากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA-Team Building) ปี พ.. 2554 ของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี
 • ผู้อำนวยการโครงการ  โครงการ เปรียบเทียบเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ ปี 2554 จากหมวดผลลัพธ์องค์การระดับกรม และ จังหวัด นำร่อง
 • วิทยากรหลักสูตร “การนำองค์การสู่ขั้นรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  หมวด และหมวด 6” ของ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 • วิทยากรหลักสูตร “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการที่ดีนักบริหารธรรมาภิบาล”  ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  
 • วิทยากรหลักสูตร “การนำองค์การสู่ขั้นรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 6” ของสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 • วิทยากรหลักสูตร “โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) จากปัจจุบันสู่อนาคต” สำหรับนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 56
 •  วิทยากรหลักสูตร โครงการฝึกอบรม การเสริมสร้างบุคลากรเพื่อการพัฒนา     คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA-Team Qualityปี พ.. 2554” ของ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 •  วิทยากรหลักสูตร “โครงการฝึกอบรม การเสริมสร้างบุคลากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA-Team Building) ปี พ.. 2554”  ให้แก่ สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก
 •  วิทยากรหลักสูตร “การบริหารจัดการความรู้แนวใหม่” สำหรับนักบริหารระดับกลาง หัวข้อ “การบริหารจัดการความรู้แนวใหม่”  ของ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
 • วิทยากรหลักสูตร “การสร้างอุปนิสัยใฝ่สัมฤทธิ์สำหรับผู้บริหาร” สำหรับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
 • วิทยากร  โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเพิ่มพูนประสิทธิภาพการประเมินผลการปฏิบัติงานกับการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล จังหวัดสมุทรสงคราม  หัวข้อบรรยายเรื่อง “สมรรถนะกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Competency – based Human Resource Development)
 • วิทยากร โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง (HR Scorecard)” สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม หัวข้อบรรยายเรื่อง “การบริหารและการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard 
 • วิทยากร โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเสริมสร้างการตลาดเพื่อสังคม “Social Marketing” ของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สบอช.)
Comments