ที่มาของD.A.R.E.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

           สภาพปัญหา 
กลุ่มเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงทั้งในและนอกสถานศึกษาเป็นปัญหาสำคัญปัญหาหนึ่งที่ทำให้ปัญหาด้าน Demand  ไม่ลดลง  เนื่องจากจำนวนผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดส่วนใหญ่เกินกว่าครึ่งหนึ่งของผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัดรักษาในแต่ละปีเป็นผู้เสพติดรายใหม่
            กลุ่มผู้เข้าไปกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด มีแนวโน้มเป็นกลุ่มเยาวชนและวัยแรงงานมากขึ้น โดยอายุของผู้เข้ามาเกี่ยวข้องมีแนวโน้มลดลงมาสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี  โดยพิจารณาจากข้อมูลผู้เข้ารับการบำบัดรักษาเปรียบเทียบตั้งแต่ ปี 2551 – 2553 พบว่า ผู้เข้ารับการบำบัดรักษาที่เป็นผู้เสพรายใหม่ มีช่วงอายุระหว่าง 15 – 19 ปี มากที่สุด  โดยในปี 2551 มีจำนวน 3,470 ราย  คิดเป็นร้อยละ 44.99  ปี 2552 จำนวน 3,718 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.19  และ ปี 2553  มีจำนวน 4,159 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.71  หากจะดำเนินการป้องกันต้องเริ่มดำเนินการตั้งแต่ก่อนช่วงอายุดังกล่าว คือ ควรเริ่มตั้งแต่อายุ  7 – 19 ปี ซึ่งมีจำนวนประมาณ 11,734,742 คน  จากข้อมูลประมาณการประชากรไทย ปี 2553 ทั้งหมด 62.5 ล้านคน  อยู่ในระบบการศึกษา 9,618,446 คน  แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา จำนวน 4,817,764 คน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 3,826,507 คน และระดับอาชีวศึกษาจำนวน 974,175 คน  ส่วนอยู่นอกระบบการศึกษา มีจำนวน 2,116,296 คน และเมื่อประมาณการจำนวนประชากรที่ต้องเร่งป้องกันและเป็นกลุ่มที่มีโอกาสเสี่ยงสูง  โดยคิดคำนวณจากสัดส่วนความเสี่ยงของข้อมูลการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชน ( Child Watch)   ในปี 2550 – 2551  พบว่า มีจำนวนประมาณ 2,962,981 คน  แบ่งเป็นประชากรในโรงเรียนประมาณ  846,685  คน และประชากรนอกโรงเรียนประมาณ  2,116,296 คน

                                            นโยบายรัฐบาล
            ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 154/2554 ลงวันที่ 9 กันยายน 2554   เรื่อง ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด และคำสั่งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ที่ 1 /2554 ลงวันที่ 22 กันยายน  2554  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. 2555 โดยใช้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเป็นยุทธศาสตร์หลัก  กำหนดกลยุทธ์สำคัญที่จะดำเนินการ คือ 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่ง  เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดเป็นหลักในการขับ    เคลื่อนงานยาเสพติด  โดยแผนการที่ 3 การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด ( Potential Demand ) เป็นแผนที่มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับเยาวชนกลุ่มเสี่ยง เยาวชนทั่วไป รวมถึงประชาชนทั้งประเทศ เป็นการตัดการเพิ่มขึ้นของผู้เสพรายใหม่  โดยให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาทุกแห่ง  รวมทั้งขจัดปัจจัยเสี่ยงที่เอื้อต่อปัญหายาเสพติดให้หมดไป สร้างคุณภาพชีวิตและทัศนคติให้กับเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  โดยกำหนดให้เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ประมาณ 30% จากทั่วประเทศเป็นกลุ่มเป้าหมายเยาวชนก่อนวัยเสี่ยงอันดับแรกที่จะเพิ่มภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติด  โดยเน้นหนักในพื้นที่อำเภอที่มีสภาพปัญหายาเสพติดในเกณฑ์สูงและปานกลาง  และให้มีการจัดทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินงานโครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาทั่วประเทศ  โดยใช้ครูตำรวจ  D.A.R.E  เป็นกลไกหนึ่งเพื่อร่วมดำเนินงานป้องกันยาเสพติดในชั้นเรียน
            ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติมีหนังสือสั่งการ ศพส. ที่ ยธ.1125/9467  ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง  Action Plan ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เดือน มิถุนายน กันยายน 2555  กำหนดให้มีการดำเนินงานป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  โดยจัดครูตำรวจ D.A.R.E   ครูพระ  เข้าไปสร้างภูมิคุ้มกันในสถานศึกษา  พร้อมปรับเพิ่มเป้าหมายของการดำเนินงาน คือเด็กนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ทั่วประเทศ จำนวน  50% เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเร่งดำเนินการ และเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน ศพส.  จึงกำหนดมาตรการส่งเสริมสนับสนุนครูตำรวจ D.A.R.E  เข้าสอนในสถานศึกษา  มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด ศพส. กระทรวง/หน่วยงานเจ้าภาพหลัก  รับผิดชอบบูรณาการแผนเพื่อขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมสนับสนุนครูตำรวจ D.A.R.E   เข้าสอนในสถานศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมาย

                                                    วิธีการสอนของหลักสูตร D.A.R.E.
            เป้าหมายของหลักสูตร D.A.R.E. คือ การให้เด็กนักเรียนเกิดการต่อต้านการดื่มเหล้า การสูบบุหรี่ และการใช้ยาเสพติดอื่น ๆ รวมถึงพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในเด็กวัยรุ่น บทเรียนหลักสูตร D.A.R.E. จะเป็นลักษณะของการฝึกให้เด็กนักเรียนได้คิดถึงประเด็นปัญหาในสถานการณ์จำลอง การประเมินทางเลือกปฏิบัติ ผลที่อาจเกิดขึ้นเมื่อตัดสินใจเลือกปฏิบัติตามทางเลือกต่าง ๆ ของตน  การตัดสินใจเลือกทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสถานการณ์จำลอง การประเมินผลการปฏิบัติว่ามีความเหมาะสมและถูกต้องมากน้อยเพียงใด  ดังนั้นวิธีการสอนของหลักสูตร D.A.R.E. จึงถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาในบทเรียน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุผลตามที่ตั้งไว้  โดยมีรายละเอียดดังนี้
                1. ครูตำรวจ D.A.R.E.  สอนเด็กนักเรียนครั้งละ 1 ห้องเรียน สอนบทเรียนละ 1 ชั่วโมง  ตามเนื้อหาหลักสูตร 13 บทเรียน ใช้ระยะเวลาการสอนทั้งสิ้น 13 สัปดาห์ ต่อ 1 ภาคการศึกษา กำหนดให้ครูตำรวจ D.A.R.E. 1 คน สอนอย่างน้อย 2 ห้องเรียน ต่อ 1 ภาคการศึกษา
                2. ครูตำรวจ D.A.R.E.  แต่งเครื่องแบบทุกครั้งเมื่อเข้าทำการสอน
                3. การกำหนดกฎของ D.A.R.E. ร่วมกัน ถือเป็นข้อตกลงระหว่างครูตำรวจ D.A.R.E. กับเด็กนักเรียนในชั้นเรียนทุกคน
                4. ทบทวนการเรียนการสอนของสัปดาห์ที่ผ่านมา และทบทวนเมื่อจบบทเรียนในแต่ละครั้ง
                5. การติดต่อสื่อสารกับครูตำรวจ D.A.R.E. ด้วยกล่อง D.A.R.E.  เด็กนักเรียนสามารถใส่คำถามใด ๆ ซึ่งอาจเกี่ยวกับยาเสพติดหรือไม่ก็ได้  โดยไม่ต้องระบุชื่อ และครูตำรวจ D.A.R.E. จะตอบคำถามก่อนเริ่มทำการสอนทุกครั้ง และจะนำคำถามที่น่าสนใจที่ยังไม่ได้ตอบในชั้นเรียนมาตอบในการสอนครั้งต่อไป
                6. การจัดกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรให้เด็กนักเรียนที่ผ่านการเรียนหลักสูตร D.AR.E. เพื่อให้เด็กนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ มีพันธะสัญญาที่จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่ว่ากรณีใด ๆ อันเป็นกิจกรรมในบทเรียนสุดท้ายของหลักสูตร D.A.R.E.

 

             ความเป็นมาของโครงการ D.A.R.E  ประเทศไทย
           
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ( พลตรี สนั่น  ขจรประศาสน์ )  พร้อมด้วย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  ( พลตำรวจเอก ประชา  พรหมนอก )  ในขณะนั้น และคณะ ได้เดินทางไปเยือนประเทศสหรัฐอเมริกา  เพื่อศึกษาดูงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามคำเชิญของหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐอเมริกา (
DEA ) ระหว่างวันที่ 11 – 19  พฤศจิกายน 2541  และรายงานสรุปผลการเยือนสหรัฐอเมริกานำเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบและพิจารณา  โดยในประเด็นหนึ่งได้รายงานว่าสหรัฐอเมริกาได้ดำเนินงานโครงการ  D.A.R.E
( Drug  Abuse  Resistance  Education )  โดยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งผ่านการฝึกอบรมไปให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยของยาเสพติดแก่เยาวชนในสถานศึกษา ให้รู้จักแนวทางในการปฏิเสธยาเสพติดอย่างเด็ดขาด และเห็นว่าโครงการลักษณะนี้ฝ่ายไทยน่าจะนำมาปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมได้โดย DEA พร้อมที่จะจัดผู้เชี่ยวชาญมาฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการตำรวจไทยในโอกาสแรก
            สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญกับการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลมาโดยตลอด  โดยเฉพาะการป้องกันกลุ่มเสี่ยงไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้มอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดดำเนินงานโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ( D.A.R.E. ประเทศไทย ) หรือโครงการ D.A.R.E.  ประเทศไทย มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542  โครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย ถือได้ว่าเป็นโครงการด้านการป้องกันยาเสพติดที่สอดคล้องกับนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของทุกรัฐบาลที่ผ่านมา และยังเป็นโครงการที่มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างตำรวจ โรงเรียน ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และชุมชนอย่างใกล้ชิด  ในการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงที่เป็นเด็กนักเรียนอีกด้วย
            ปัจจุบันกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้ผลิตครูตำรวจ D.A.R.E.  ให้แก่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 3,995 คน ครูตำรวจ D.A.R.E. จะสอนเด็กนักเรียนเพื่อฝึกทักษะการปฏิเสธเมื่อถูกชักชวนให้ทดลองใช้ยาหรือสิ่งเสพติด และการหลีกเลี่ยงความรุนแรงให้กับกลุ่มเป้าหมาย คือเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ครูตำรวจ D.A.R.E. จะสอนเด็กนักเรียนครั้งละ 1 ห้องเรียน  สอนบทเรียนละ 1 ชั่วโมง หลักสูตรของโครงการ D.A.R.E.
ประเทศไทย มีทั้งหมด 10บทเรียน ใช้เวลาการสอนทั้งสิ้น 10 สัปดาห์ ต่อ 1 ภาคการศึกษา  กำหนดให้ครูตำรวจ D.A.R.E.  1 คน  สอนเด็กนักเรียนอย่างน้อง 2 ห้องเรียน ต่อ 1 ภาคการศึกษา  ขณะนี้มีเด็กนักเรียนจากทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ ฯ แล้ว ประมาณ  730,000 คน

รูปแบบการดำเนินงานของโครงการD.A.R.E.ประเทศไทย

            การดำเนินงานตามโครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย คือการให้ครูตำรวจ D.A.R.E. เข้าไปสอนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ดังนั้นรูปแบบการดำเนินงานของโครงการ  D.A.R.E. ประเทศไทย จึงเป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงศึกษาธิการ  โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชอบการผลิตครูตำรวจ D.A.R.E. กระทรวงศึกษาธิการให้การสนับสนุนห้องเรียน  โดยมีรูปแบบการดำเนินงานดังนี้
            
1. การผลิตครูตำรวจ D.A.R.E.  วิทยากรต้นแบบ D.A.R.E.  และนักการศึกษา
            
ครูตำรวจ D.A.R.E. ( D.A.R.E. 0FFICER )  คือ ข้าราชการตำรวจทำหน้าที่สอนหลักสูตร
D.A.R.E. ให้แก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 6  ต้องเป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรครูตำรวจ D.A.R.E. ( หลักสูตร 9 วัน )  โดยกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเป็นหน่วยงานรับผิดชอบบริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรครูตำรวจ D.A.R.E.  ให้แก่หน่วยงานหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้แก่ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ตำรวจภูธรภาค 1 – 9  ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ตามมาตรฐานที่องค์กร D.A.R.E. International  กำหนด
        คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรครูตำรวจ
D.A.R.E.  มีดังนี้
                    - เป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร หรือชั้นประทวน
            
-  มีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป
            
-  มีอายุระหว่าง  35 – 50  ปี
            - รับผิดชอบหรือมีประสบการณ์ในงานชุมชนมวลชนสัมพันธ์
            - มีทัศนคติที่ดีและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู
            - มีความประพฤติเรียบร้อยและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กนักเรียน
            
- สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาของหลักสูตร
            
- เมื่อสำเร็จการฝึกอบรมแล้ว สามารถสอนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

วิทยาการต้นแบบ D.A.R.E. MO.(MENTOR OFFICER)  คือ ครูตำรวจ D.A.R.E.  ทำหน้าที่เป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรครูตำรวจ D.A.R.E. ให้แก่ข้าราชการตำรวจ  ซึ่งจะต้องสำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรต้นแบบ D.A.R.E.  ( หลักสูตร 5 วัน )

นักการศึกษา  ( EDUCATOR )  คือ คุณครูในสถานศึกษาที่ให้ความรู้เรื่องบริบทสำหรับการเรียนรู้ ทักษะการสอนที่เอื้ออำนวยให้เกิดการเรียนรู้ การเรียนรู้ที่มาจากความร่วมมือ  การพัฒนาการของเด็ก  การบริหารจัดการชั้นเรียน ให้กับผู้ฝึกอบรมหลักสูตรครูตำรวจ D.A.R.E.  และหลักสูตรวิทยากรต้นแบบ D.A.R.E.
                              Drug          ยาเสพติด 
                        Abuse        การใช้ในทางที่ผิด
                        Resistance การต่อต้าน 
                        Education  การศึกษา การเรียนรู้

                                        ชื่อโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย)
                        dare = ความกล้า                โลโก้ของโครงการ D.A.R.E.ประเทศไทย คือช้างแดร์ (D.A.R.E.)


ประเทศไทย นำโครงการ D.A.R.E. มาใช้ในปี พ.ศ.2542 โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการศึกษา และนำมาปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับสังคม และวัฒนธรรมของประเทศไทย โดยได้รับความร่วม  มืออย่างดียิ่งจาก
        - องค์กร D.A.R.E. Internationl
        - สำ นักงานงบประมาณป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(Narcotics Affairs Section)สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประทศไทย
        - ศูนย์พัฒนาหนังสือ   กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

  โครงการ D.A.R.E.เป็นโครงการที่สอดคล้อง กับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้หลักการป้องกันนำหน้าการปราบปรามมุ่งเน้น กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติด  ให้มีภูมิคุ้มกันยาเสพติดและใช้ปรัชญาของการศึกษาแผนใหม่ที่ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ตลอดจนจัดให้มีกิจกรรมที่ผู้ปกครอง ชุมชน ได้มีส่วนร่วม ในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก

หลักการสำคัญของ D.A.R.E.    คือการให้ข้อมูลและทักษะที่จำเป็นแก่เด็กนักเรียนเพื่อให้สามารถใช้ชีวิติได้โดยไม่ต้อง ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หรือการใช้ความรุนแรงสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างตำรวจ เด็กนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และสมาชิกในชุมชน

 เนื้อหาหลักสูตรของ D.A.R.E. มุ่งเน้น

 - ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับบุหรี่ สุรา สารระเหยและยาเสพติดชนิดอื่นๆ

 - ให้เด็กรู้จักใช้ทักษะในการตัดสินใจ

 - ให้เด็กรู้จักวิธีต่อต้านแรงกดดันของกลุ่มเพื่อน

 - ให้เด็กรู้จักใช้ทางเลือกอื่นๆ นอกเหนือจากใช้ยาเสพติด และความรุนแรง

   โครงการ D.A.R.E. ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งยิ่งเนื่องจากเป็นการรวมพลังของสถาบัน ที่มีบทบาทสำคัญในสังคม   ได้แก่   สถาบันตำรวจ สถาบันการศึกษา  สถาบันครอบครัว


   เป้าหมายและวัตถุประสงค์
            เป้าหมายของหลักสูตร D.A.R.E. ทั้งหลักสูตร คือ การลด/ขจัดการเสพเหล้า บุหรี่ และยาเสพติดอื่น ๆ รวมทั้งการใช้พฤติกรรมที่รุนแรงของวัยรุ่น หลักสูตร D.A.R.E. สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 เป็นชุดแรกในองค์ประกอบสามส่วน (อีกสองส่วน ได้แก่ หลักสูตรสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 3 โดยหลักสูตรสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จะเกี่ยวโยงกับหลักสูตรของชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 หลักสูตรสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นหลักสูตรเสริม หลักสูตรสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5,6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาความสามารถที่จำเป็นสำหรับนักเรียนในการดูแลรับผิดชอบชีวิตของตนเอง โดยเน้นไปที่การใช้ยาเสพติดเป็นพิเศษ วัตถุประสงค์ดังกล่าวประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
            1.นักเรียนจะเข้าใจถึงความเสี่ยงทางด้านร่างกาย ความรู้สึก สังคม และกฎหมายและผลกระทบของการเสพเหล้า บุหรี่ กัญชา และสารระเหยที่มีต่อสมองและร่างกายที่กำลังพัฒนาของเขา
            2.นักเรียนจะเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของความเชื่อโดยทั่วไปของเพื่อนในชั้นเรียนกับข้อมูลจากสถาบันแห่งชาติเกี่ยวกับการใช้ยาเสพติดประเภทต่าง ๆ และแก้ไขความเข้าใจ/ความเชื่อที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับจำนวนของเพื่อนที่ไม่ใช้ยาเสพติด
            3.นักเรียนจะมีความรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ดีต่าง ๆ ที่พวกเขาสามารถทำได้ในโรงเรียนและชุมชน (พฤติกรรมที่ดีต่อสังคม) ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาเสพติด และนักเรียนจะเลือกทำกิจกรรมที่ดีเหล่านั้นแทนการใช้ยาเสพติด
            4.นักเรียนจะเข้าใจว่า กลยุทธ์ในการปฏิเสธ ทักษะในการสื่อสารที่ดี รวมทั้งทักษะในการแสดงออกอย่างมั่นใจและการโต้ตอบเป็นอย่างไร และสามารถประยุกต์ใช้ทักษะเหล่านั้นในลักษณะที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับชีวิตจริงต่าง ๆ ได้
                                       
     
เนื้อหาหลักสูตร D.A.R.E.

            เนื้อหาหลักสูตร D.A.R.E. มีความโดดเด่นในรูปแบบของการนำเสนอข้อมูลให้แก่เด็กนักเรียน โดยมีการศึกษาวิจัยค้นคว้าอย่างเป็นระบบ รวมทั้งกิจกรรมในหลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบเพื่อเสริมสร้างความสามารถของเด็กนักเรียนในการแก้ไขปัญหาส่วนตัว ปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาเสพติด เด็กนักเรียนสามารถตัดสินใจโดยใช้รูปแบบการตัดสินใจแบบD.A.R.E. นั่นคือ การเลือกวิธีดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบและผลที่อาจเกิดตามมา การนำเสนอบทเรียนมีรูปแบบที่น่าสนใจและเกิดผลสัมฤทธิ์ในเชิงประจักษ์แก่เด็กนักเรียน โดยมีสถานการณ์จำลองและแสดงบทบาทสมมุติให้เด็กนักเรียนได้ทำการฝึกปฏิบัติค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกันกับเพื่อน และตัดสินใจเลือกทำอย่างมีความรับผิดชอบในการตัดสินใจนั้น ๆ
นอกจากนี้ยังมีการฝึกทักษะ วิธีการต่อต้านแรงกดดันจากเพื่อนและความรู้สึกภายในของตนเองอันเป็นการพัฒนาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการออกแบบหลักสูตร หลักการ และสมมุติฐานที่ได้มาจากการค้นคว้าวิจัย เด็กนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์อื่นที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน เนื้อหาหลักสูตร D.A.R.E. ที่ได้รับการพัฒนาสำหรับประเทศไทย มีทั้งสิ้น13 บทเรียน ดังนี้

            บทที่1 วัตถุประสงค์และภาพรวมของหลักสูตรD.A.R.E. เป็นการแนะนำโครงการD.A.R.E. ประเทศไทย ให้กับเด็กนักเรียนในชั่วโมงแรก อธิบายถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ของหลักสูตร D.A.R.E. เมื่อจบชั่วโมงการสอนนักเรียนสามารถเข้าใจสาระสำคัญของหลักสูตรD.A.R.E. และอธิบายขั้นตอนรูปแบบการตัดสินใจแบบ D.A.R.E. ได้
            บทที่2 บุหรี่กับนักเรียน เป็นการเปลี่ยนความเชื่อของเด็กนักเรียนให้รู้ความจริงว่า เด็กนักเรียนส่วนใหญ่ไม่สูบบุหรี่ เพื่อช่วยเด็กนักเรียนให้สามารถพัฒนาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบุหรี่และผลร้ายของมัน เมื่อผ่านการเรียนบทนี้แล้ว เด็กนักเรียนสามารถระบุผลร้ายของบุหรี่ที่มีต่อร่างกาย และสามารถใช้รูปแบบการตัดสินใจแบบ D.A.R.E.เมื่อถูกชักชวนให้สูบบุหรี่ได้
            บทที่3 ม่านควัน เพื่อให้เด็กนักเรียนเรียนรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลร้ายของกัญชา ซึ่งเป็นการสูบอีกชนิดหนึ่งรวมทั้งความแตกต่างของพิษภัยในบุหรี่และกัญชาที่ส่งผลร้ายต่อร่างกายอีกด้วย
            บทที่4 เหล้ากับนักเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ข้อเท็จจริงและผลกระทบของการดื่มเหล้าที่มีต่อสมองและร่างกาย สามารถใช้รูปแบบการตัดสินใจแบบ D.A.R.E. เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์การถูกชวนให้ดื่มเหล้า
            บทที่5 ความจริง เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ความจริงและผลกระทบที่เกิดจากโฆษณาเหล้า นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับสารระเหย เหล้า บุหรี่ และยาเสพติดอื่น ๆ บทเรียนนี้เด็กนักเรียนจะได้ทำกิจกรรมแข่งขันผลัดกันตอบ โดยระบุผลร้ายจากยาเสพติดประเภทต่าง ๆ และระบุกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
             บทที่6 รากฐานของมิตรภาพ นักเรียนได้เรียนรู้คุณสมบัติของเพื่อนที่ดีและเพื่อนที่ไม่ดี ความหมายของแรงกดดันจากเพื่อนและการแสดงบทบาทสมมุติ โดยใช้รูปแบบการตัดสินใจแบบ D.A.R.E. เพื่อโต้ตอบแรงกดดันจากเพื่อนประเภทต่าง ๆ
            บทที่7 การรวมทุกสิ่งเข้าด้วยกัน การฝึกทักษะการปฏิเสธยาเสพติด หลีกเลี่ยงความรุนแรง/สถานการณ์เสี่ยง เพื่อดูแลรับผิดชอบชีวิตตนเอง โดยใช้รูปแบบการโต้ตอบแบบมั่นใจ และแสดงความสามารถในการประยุกต์ใช้ขั้นตอนการตัดสินใจได้
            บทที่8 การกระทำของแต่ละคน การอธิบายถึงแรงกดดันจากภายในที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ยาเสพติด ทบทวนบทเรียนหลักสูตร D.A.R.E. เพื่อนำข้อมูลมาเขียนเรียงความ D.A.R.E.
            บทที่9 ฝึก ฝึก และฝึก เป็นการประยุกต์ใช้รูปแบบการตัดสินใจแบบ D.A.R.E. วิธีการดูแลรับผิดชอบตนเอง และการโต้ตอบอย่างมั่นใจในสถานการณ์เสี่ยงสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันของเด็กนักเรียน
            บทที่10 กิจกรรมพิเศษการจัดกิจกรรมวันปิดโครงการ D.A.R.E.ประเทศไทย เป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับนักเรียน D.A.R.E. โดยเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ มาเป็นเกียรติในงาน เช่น ผู้บริหารโรงเรียน คุณครูประจำชั้น ผู้ปกครองของเด็กนักเรียน ผู้บังคับบัญชาของครูตำรวจ D.A.R.E. และหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย ในพิธีปิดจะมีการอ่านคำปฏิญาณของนักเรียน D.A.R.E. การแสดงของนักเรียนD.A.R.E. และการมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียน D.A.R.E.

            หมายเหตุ..แต่ครูตำรวจ D.A.R.E.อาจสอนเสริมหลักสูตรวิชาดังนี้เพิ่มเติมได้นอกจากหลักสูตร 10 ชั่วโมง เป็น 13 ชั่งโมง

                    1.การป้องกันอาชญากรรมด้วยตนเอง นักเรียนสามารถหลีกเลี่ยงภัยจากการก่ออาชญากรรม สาเหตุของการเกิดอาชญากรรม รู้วิธีหลีกเลี่ยงอาชญากรรม สถานการณ์การก่ออาชญากรรในปัจจุบัน
                        2.ความรู้เกี่ยวกับการจราจร ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน รู้กฎจราจรที่เกี่ยวข้อง รู้เรื่องเกี่ยวกับเครื่องหมายจราจรที่สำคัญ รู้มาตรการการขับขี่อย่างปลอดภัย การแก้ปัญหาเบื้องต้นเมื่อประสบอุบัติเหตุ
                        3.โรงพักของเรา เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ระบบการทำงานของตำรวจ วิธีติดต่องานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ รวมถึงระบบงานยุติธรรมเบื้องต้น

                

 

 
 
 
  
 
 
หน้าเว็บย่อย (1):
     
    หน้าเว็บย่อย (1): ผลการสอนที่ผ่านมา
    Comments