ประวัติครู D.A.R.E.

 
 
 
   
 
 


   

 
ชื่อ พ.ต.ต.พศิน  สังขารา
ตำแหน่ง  สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด.
ประวัติการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต (มสธ.)
ป.โท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ม.รามคำแหง)รุ่น13 นครศรีฯ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (มสธ.)
รับราชการครั้งแรกเมื่อ1ก.พ.32 รุ่น40 รร.ภ.9 ยะลา
สัญญาบัตรผู้นำหน่วย รุ่น 100/48
อบรมหลักสารวัตร รุ่น111  
ประวัติการทำงาน
วิทยากรตำรวจ D.A.R.E. รุ่น15 (ระหว่างวันที่4-14 มี.ค.46)
วิทยากรต้นแบบ D.A.R.E. (MO.2005)
วิทยากร รณรงค์ป้องกันยาเสพติด
วิทยากร โครงการ TO BE NUMBER ONE
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข้าราชการกลุ่มกิจการพลเรือนดีเด่นปี2550 "ค่ายศรีนครินทรา"
ข้าราชการกลุ่มกิจการพลเรือนดีเด่น ปี 2551 "ค่ายศรีนครินทรา" 
ข้าราชการตำรวจดีเด่นงานป้องกันยาเสพติด ปี 2552 กก.ตชด.42
ข้าราชการตำรวจดีเด่นงานป้องกันยาเสพติด ปี 2551 บช.ตชด. 
ข้าราชการตำรวจดีเด่นงานป้องกันยาเสพติด ปี 2552  บช.ตชด. 
ข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฎิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจและได้รับคับเลือกเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติประจำปี 2554
 ติดต่อได้ที่

         โทร. 062-4696919