หน้าแรก

                                                      
                                  บรมครูแห่งแผ่นดิน นวมินทรมหาราชา


                                    ๏  คือแสงรวีวชิรช่วง                  ชนปวงประดุจพงศ์

                            มิ่งไม้และหมู่พระจตุรงค์                     วนพันธุ์อำไพพราว

                                     ผ่องโดยผดุงจริยวัตร               พระดำรัสดำรงราว

                            โอบเอื้อประชาจิรสกาว                       ธ สถิต ณ ดวงใจ

                                    ๏  ดุจนัยนาสหสเนตร                 ปริเวทนาใด

                             หลั่งทักษิโณอุทกไป                          ชนเปลื้องพิบัติเข็ญ

                                    ๏ โลมหล้าดำรู ธยุรยาตร            ทวิบาทสถิตเย็น

                             ถั่งถมกถาประดุจเห็น                         หฤทัยทวีหวาน

                                    ๏ เปล่งแสงสยามรตนเรือง          ขณะเบื้องบุราณกาล

                             ส่องทั่วสุทิพยสถาน                            คณนาอเนกสรรค์

                                    ๏  ด้วยธรรมประเทืองจตุรทิศ      สุจริตธำรงธรรม์

                              ควรค่าเฉลิมครุอนันต์                         นวมินทร์พระราชา