GROUWSTER SOCIËTEIT

Secretariaat

:

Dirk v.d. Weij

de Boech 11, 9001 JL Grou


:

0566-622085


:

soosgrouw@gmail.com


:

www.soos.mirrorz.com


Aan de leden van de Grouwster Societeit,Dinsdagavond 13 december was voor onze vereniging een bizondere avond.
De voorzitter gaf uitleg waarom het bestuur de vereniging op wilde heffen.
Alle aanwezigen( 16 personen) kregen daarna het woord.
Samengevat was de conclusie:
Het is jammer want we vonden het erg gezellig,maar we snappen het voorstel en we gaan ermee accoord;deze vorm van samenzijn spreekt jonge mensen ,maar ook vele anderen, niet meer aan.
Er werd besloten,dat na afhandelen van de nog lopende onkosten,het batig saldo wordt verdeeld onder vier goede doelen in Grou,te weten:
-"De Markol"
-"Het Grouster Museum"
-"De nieuwe Muziektent"
-"Stichting Ald Grou",waar waarschijnlijk ook de notulen van onze vereniging zullen worden ondergebracht.
Na dit formele deel was er nog een bizonder gezellige bijeenkomst;
daarna was het exit Grouster Societeit.Dirk van der Weij