Chemistry Online for Education by BPchemistry

**งานเดือนนี้
1. ให้นักเรียนทำใบกิจกรรมที่ 1 - 4  
เรื่อง เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าเคมี (ปริ้นออกมา / ทำใส่ใบงาน)  
ส่งภายในวันจันทร์ที่  9  กันยายน  2562

2. ใบกิจกรรมการทดลอง การป้องกันการกัดของตะปูด้วยวิธีแคโทดิก
ส่งภายในวันจันทร์ที่  9  กันยายน  2562

3. ชุด VDO การเรียนรู้ เรื่อง การทดลองเซลล์ไฟฟ้าเคมี
ส่งภายในวันที่  3  ตุลาคม  2562

4. เอกสารประกอบการสอน ชุดแบบฝึก เรื่อง ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม (ดาวน์โหลดได้ที่ link ด้านล่างและเข้าเล่มส่ง)
ส่งภายในวันที่  3  ตุลาคม  2562

Link :  Online Test/Exam

 Part 1 : Electrochemistry 

    1http://gg.gg/Redox-Reaction

    2.  http://gg.gg/Galvanic-Cell

    3.  http://gg.gg/Electric-Potential

    4.  http://gg.gg/Class-Galvanic

    5.  http://gg.gg/Electrolytic

    6.  http://gg.gg/Electroplate

    7.  http://gg.gg/Corrosion-metal

    8.  http://gg.gg/Technology-Electrochemแจ้งด่วน : สอบกลางภาค 13 - 16 ส.ค. 
1. ให้นักเรียนทำแบบฝึกชุดไฟฟ้าเคมี-เซลล์ไฟฟ้าเคมี ส่งก่อนสอบปลายภาค ทุกคน

     (หมดเขต สิ้นเดือนกันยายน)

แจ้งด่วน : 
นักเรียนที่ยังไม่ท่องหมู่ฟังก์ชัน และจำนวนอะตอมของคาร์บอน ติดต่อด่วนนะครับ 
ปล. หมดเขตช่วงสิ้นเดือน ธันวาคม นะ

Ċ
สนทยา บ้งพรม,
Nov 6, 2016, 5:42 PM
ć
สนทยา บ้งพรม,
Feb 5, 2018, 10:29 PM
Comments