Home today

Welcome to SHINING LIGHT Church


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์........... คริสตจักรส่องสว่าง

 
      ทางคริสตจักรมีความรู้สึกยินดีอย่างมากที่ได้มีโอกาสนำเสนอบทความจากผู้เขียน บทคัดลอกที่มาจากแหล่งมูลข่าวสารเพื่อการเสริมสร้าง คำหนุนใจเพื่อพี่น้องคริสเตียน และทั้งผู้สนใจศึกษาหาความรู้ ความรู้ถึงพระเจ้าจะสามารถนำสันติสุขมาสู่ผู้ใผ่รู้อย่างแน่นอน ทั้งวิถีทางของพระเจ้าทำให้ท่านผ่านพ้นเรื่องร้ายๆไปได้ เพราะว่าคริสตจักรนี้เป็น ส่องสว่างคริสตจักร   by Chucshwal Sangmhchai

หลักข้อเชื่อ

องค์การสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย 
หลักข้อเชื่อ

1) พระคริสตธรรมคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ จึงเป็นพระวจนะของพระเจ้า ที่ครบบริบูรณ์
2)
มีพระเจ้าองค์เดียวผู้สำแดงพระลักษณะ พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์
3)
พระบิดาทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ ผู้ทรงพระชนม์เป็นนิตย์ ทรงฤทธานุภาพทุกประการผู้ทรงเนรมิตสรรพสิ่ง
4)
พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าประสูติจากหญิงพรหมจารี โดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงปราศจากบาปทั้งสิ้น
ทรงกระทำการอัศจรรย์ ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้การเขน
พระชนม์ชีพและพระโลหิตประเสริฐของพระองค์เป็นค่าไถ่บาปของมนุษย์
ทรงถูกฝังไว้แล้วในวันที่สามหลังจากนั้น ทรงฟื้นคืนพระชนม์พร้อมพระกาย
เสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้า และจะเสด็จมายังโลกนี้อีก ด้วยฤทธานุภาพและพระเกียรติใหญ่ยิ่ง
5)
พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตกับผู้เชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าทุกคน เพื่อทรงช่วยในการดำเนินชีวิตใหม่
6)
คนบาปรอดได้โดยพระคุณพระเจ้า เพราะความเชื่อในพระเยซูคริสต์
7)
เอกภาพฝ่ายวิญญาณของผู้เชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าในโลกนี้คือ คริสตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระคริสต์
8)
เมื่อถึงวาระแห่งการฟื้นจากความตาย ผู้เชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าไม่ต้องรับการพิพากษาโทษบาป ส่วนนอกนั้นต้องรับการพิพากษาโทษ
เป็นนิตย์จากพระเจ้

SHINING LIGHT CHURCH Blog

ศาสนาคริสต์ (อังกฤษChristianity) หรือที่ราชบัณฑิตยสถานให้เรียกว่า คริสต์ศาสนา[1] เป็นศาสนาแห่งความรัก เพราะพระเจ้าทรงรักมนุษย์ ทรงรักประชากรของพระองค์ ทรงสร้างสัตว์ต่างๆขึ้นมาเพื่อรับใช้ เป็นอาหารแก่มนุษย์ และทรงให้มนุษย์ลงสู่นรกเมื่อไม่ศรัทธาในพระเจ้า ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาที่นับถือศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียว เชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกและทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงมนุษย์โดยใช้เวลาเพียง 6วัน และหยุดพักในวันที่ เมื่อไม่ถึง 6000ปีก่อน พระเจ้าคือพระยาห์เวห์ (พระบิดา) มีพระเยซูคริสต์เป็นศาสดา ศาสนาคริสต์เชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียวซึ่งดำรงในสามพระบุคคล ในพระลักษณะ"ตรีเอกภาพ" หรือ "ตรีเอกานุภาพ" (Trinity) คือ พระบิดาพระบุตร และพระจิต (พระวิญญาณบริสุทธิ์) มีคัมภีร์คือพระคริสตธรรมคัมภีร์หรือคัมภีร์ไบเบิล (The Bible) ศาสนาคริสต์มีผู้นับถือทั้งหมด 2,100 ล้านคน ถือว่าเป็นศาสนาที่มีจำนวนผู้นับถือมากที่สุดในโลก

ศาสนาคริสต์มีรากฐานมาจากศาสนายูดาห์ (หรือศาสนายิว) โดยมีเนื้อหาและความเชื่อบางส่วนเหมือนกัน โดยเฉพาะคัมภีร์ไบเบิลฮิบรู ที่คริสตศาสนิกชนรู้จักในชื่อพันธสัญญาเดิม (The Old Testament) โดยในพระคริสตธรรมคัมภีร์ 5 เล่มแรกจากทั้งหมด 46 เล่มในภาคพันธสัญญาเดิม ที่เรียกว่าเบญจบรรณ/ปัญจบรรพ (Pentateuch) ได้รับการนับถือเป็นคัมภีร์ของศาสนายูดาห์และศาสนาอิสลามด้วยเช่นกัน โดยในพระธรรมหลายตอนได้พยากรณ์ถึงพระเมสสิยาห์ (Messiah) ที่ชาวคริสต์เชื่อว่าคือพระเยซู เช่น หนังสือประกาศกอิสยาห์ บทที่ 53 เป็นต้น

คริสตชนนั้นมีความเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้าที่มาบังเกิดเป็นมนุษย์ จากหญิงพรหมจรรย์ (สาวบริสุทธิ์) โดยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเพื่อไถ่มนุษย์ให้พ้นจากความบาปโดยการสิ้นพระชนม์ที่กางเขน และทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายในสามวันหลังจากนั้น และเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระบิดา ผู้ที่เชื่อและไว้วางใจในพระองค์จะได้รับการอภัยโทษบาป และจะเข้าสู่การพิพากษาในวันสุดท้ายเหมือนทุกคน จะรอดพ้นจากการถูกพิพากษาให้ตกนรก แต่จะเป็นการพิพากษาเพื่อรับบำเหน็จรางวัลแทนในวันสิ้นโลก (Armageddon) และได้เข้าสู่พระราชัยสวรรค์ แต่ถ้าผู้ใดไม่เชื่อจะถูกปรับโทษหลังความตาย

http://th.wikipedia.org