His Majesty King Bhumibol's 

New Year Card 2007


ส.ค.ส.พระราชทาน ปีพุทธศักราช 2550

 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพรปีใหม่ 2550 ความว่า

 

ประชาชนชาวไทยทั้งหลายบัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ เป็นเวลาที่เราควรระลึกถึงกันและอวยพรแก่กัน เพื่อเป็นนิมิตหมายอันดีของปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดี มาอวยพรแก่ท่านทุก ๆ คน

 

ในปีที่แล้วบ้านเมืองของเรา มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายอย่าง บางเรื่องก็กระทบกระเทือนถึงฐานะทางเศรษฐกิจ การคลัง การเมือง ตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่และความมั่นคงปลอดภัย สมควรที่เราชาวไทยจะร่วมมือกันแก้ไขให้คลี่คลายไปโดยเร็ว แต่เรื่องที่ควรแก่การชื่นชมก็มีอยู่มิใช่น้อย ข้าพเจ้าขอขอบใจท่านเป็นอย่างมาก ที่จัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีให้อย่างงดงามยิ่งใหญ่ และในคราวที่เจ็บป่วยก็พากันแสดงความวิตกห่วงใยอย่างจริงจัง ข้าพเจ้ายังรู้สึกประทับใจอยู่ที่ได้เห็นท่านทั้งหลาย ไม่ว่าเพศใด วัยใด อยู่ในฐานะหน้าที่ใด พร้อมเพรียงกันมาให้กำลังใจแก่ข้าพเจ้า กำลังใจนี้เป็นพลังอย่างสำคัญที่ทำให้คนเรากล้าเผชิญกับปัญหาและอุปสรรค สามารถดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้ประสบผลสำเร็จที่ดีได้

 

ในปีใหม่นี้ ขอให้ท่านทั้งหลายตั้งจิตตั้งใจให้มั่นอยู่ในความเมตตาปรารถนาดี ให้กำลังใจแก่กันและกัน เพื่อแต่ละคนจะได้มีกำลังใจ กำลังกาย กำลังความคิด สร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตน แก่ชาติบ้านเมืองได้ ดังที่ตั้งใจปรารถนา

 

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเคารพบูชา จงอภิบาลรักษาท่านทุกคน ให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย ให้มีความสุขกายสุขใจ และประสบแต่สิ่งที่พึงประสงค์ตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน

Menu

Links