Pàgina d'inici

Aquesta web pretén ser un lloc de treball on puguin quedar recollides les feines que es fan curs rere curs a l'escola Puig i Gairalt, perquè puguin ser utilitzades i millorades per tots els mestres.

L'escola ha d'ensenyar a llegir, a escriure, a parlar... i a pensar una mica abans de fer-ho.
S'aprèn a escriure escrivint ( i corregint).
Els bons lectors solen escriure bé.TIPOLOGIES TEXTUALS

 

Característiques

Formes literàries

Sintaxi i gramàtica

Estructura interna

Funcions

Conversacional

De què parlem?

Diàlegs 
Entrevistes 
Qüestionaris 
Representacions
Enquestes

Intervenció de més d’un participant, alternança de torns, immediatesa i improvisació de la llengua oral.

Presència de codis no verbals, fórmules socials.

- estímul

- resposta

Gestió de la comunicació i fórmules socials.

Narratiu

Què ocorre?

Contes 
Novel·les 
Teatre 
Crònica 
Còmics 
Cinema 
Sèries televisives 
Reportatges

Explicació de fets, històries... que es desenvolupen en el temps (reals o imaginaris).

Connectors temporals: conjuncions, adverbis... Predomina l’ordre cronològic.

- presentació

- nus

- desenllaç

Informar

 

Obtenir informació

Descriptiu

Com és?

Descripció literària 
Definicions 
Diccionaris 
Catàlegs 
Guies turístiques 
Inventaris 
Caricatura

Explicació de les característiques dels elements que es troben sovint en un mateix espai. Textos orals o escrits.

Oracions de predicat nominal, amb adjectius, d’oracions subordinades i adverbis de lloc. Estructures comparatives.

-denominació

- extensió

Informar

 

Obtenir informació

Argumentatiu

Què defensem?

Debat 
Editorials 
Comentari de text 
Taula rodona

Text caracteritzat per donar una opinió.

Ús freqüent de verbs tipus: creure, pensar, opinar..., oracions subordinades causals i consecutives.

Estructura de la informació per parts o blocs que es contraposen en presència freqüent de més d’un emissor.

Informar

 

Metalingüística

Expositiu (explicatiu)

Què informa?

Treballs monogràfics 
Informes 
Prendre apunts 
Inferències 
Exàmens 
Proves

Exposició ordenada d’idees al voltant d’un tema.

Ús freqüent de connectors causals i consecutius, i oracions subordinades, causals i consecutives.

- introducció (motiu, subtítols)

- desenvolu-pament (gràfics, esquemes)

- acabament (resum, opinió personal)

- fonts d’informació

Informar

 

Obtenir infor-mació

 

Metalingüística

Instructiu

Com es fa?

Receptes de cuina 
Maneig d’aparells 
Regles de joc 
Cartes comercials 
Ordres per actuar 
Notificacions 
Invitacions 
Muntatge d’aparells 
Horaris 
Prospecte de medicaments

Descripció ordenada d’una sèrie d’accions que cal fer.

Ús freqüent de frases d’obligació (haver de + inf.), mode imperatiu o bé suggeriments.

- materials

- ordres

Regular l’acció

Retòric (poètic)

Què sentim?

Poemes 
Prosa poètica 
Eslògans 
Embarbussaments
Cançons, refranys 
Poemes visuals 
Cal·ligrames 

Creació de llenguatge elaborat a partir de figures retòriques.

Ús freqüent de formes retòriques: metàfores, cacofonies, jocs de paraules...

- lliure i crea-tiu

Metalingüística

Predictiu

Què passarà?

Informació meteo-rològica
Horòscop

Text caracteritzat per fer previsions pel futur.

Verbs en futur i adverbis de temps.

- hipòtesis

- (expansió)

Informar