คำอธิบายรายวิชา


ฝึกทักษะฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ข้อมูลภาษาจีนเบื้องต้นเกี่ยวกับคำ  กลุ่มคำ  ประโยค  ข้อความ บทสนทนาง่ายๆ และความหมายในเรื่องการทักทาย แนะนำตนเองและผู้อื่น  ตัวเลข  บ้าน และพื้นฐานภาษาจีน เพื่อให้เกิดทักษะการใช้ภาษาจีน  ในการสื่อสาร  ถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ด้วยภาษาจีนในรูปแบบต่างๆ ได้