แหล่งข้อมูล

แหล่งข้อมู
            คือ สถานที่ที่สามารถ  ค้นคว้า  สืบค้น  เรียนรู้  ข้อมูลต่างๆแต่ละประเภทตามที่เราต้องการและอยู่ในรูปลักษณะที่ แตกต่างกันออกไป ตามที่แหล่งข้อมูลนั้นๆจะนำเสนออกมายิ่งในปัจจุบันจะมีรูปแบบในการนำเสนอ ที่หลากหลายมาก จนเราตามไม่ทันและมีข้อมูลมากมายมหาศาล ให้เราได้เรียนรู้ สืบค้น  ค้นคว้า มาใช้ในการเรียนและงานต่างๆมากมาย

          ตัวอย่างแหล่งข้อมูล ที่มีในปัจจุบัน
          1. สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
          2. ซีดี  วีซีดี ดีวีดี  วีดีโอ ภาพยนตร์
          3. สถานที่ต่างๆ ห้องสมุด  โบราณสถาน  
              สถานที่ท่องเที่ยว
          4. เทคโนโลยีต่างๆ ทีวี  วิทยุ  ระบบอินเทอร์เน็ต
              ดาวเทียม


Comments