தலகாசி தமிழ்ச் சங்கம்

(Tallahassee Tamil Sangam)


Tallahassee Tamil Sangam and its Activities 

 

Please go to updated page

வருடம் 2000‍ த்தில் தலகாசியில் வாழ்ந்து வரும் திருமதி மற்றும் திரு முத்துசுவாமி அவர்களும், பானுவும், நானும் அனைத்து தமிழ் நண்பர்களையும் அவர்களின் குடும்பத்தோரையும் ஒன்றாக கூட்டி ஒரு உணவுக்கு அழைத்தோம். அப்போது, திரு முத்துசுவாமி "நாம் எல்லோரும், ஏன் ஒரு நிகழ்ச்சி துவங்க கூடாது?" என்று கேட்டார். அப்போழுது தொடங்கி நானும் என் குடும்பமும் தமிழ்ச் சங்கத்தின் நடவடிக்கைகளை ஆரம்பித்து நடத்தி வருகிறோம்.

The activities were scheduled around Tamil New Year Day (middle of April) and sow the seeds for the Tallahassee Tamil Sangam (not official; to avoid its own dissolution!).

During the first two years the activities consisted mostly of inviting people to Dr. Swamy's residence for food and chat.  Then Drs. Usha and Namas Chandra started to teach Tallahassee Tamil children how to read and write Tamil language.  This gave impetus to celebrate Tamil New Year Day with programs in Tamil performed by children and adults.

During the last several years we have had children and adults singing songs (classical and contemporary) perform skits and drama.  The children and adults also gave performances in India Association of Tallahassee's (IATLH)  Glimpses of India and Utsav.  The programs ranged from recital of Aathichudi, story telling in Tamil, song recitals in Tamil, skit of Maha Kavi Bharathiyar's Olipadaitha Kanninai song, Tamil drama "Punishing the Fraud", Tamil Ramayanam drama, and Tamil Play Tenali Raman, etc.

With increasing popularity and number of people attending the programs we have moved it to public locations starting from 2006 Tamil New Year celebrations.

Please go to updated page

Last updated by Thayumanasamy Somasundaram, Nov 03, 2008.